Inleiding

Mijn broeder André, na lange tijd zijn we opnieuw één om een geestelijk werk vast te leggen.
God dank ik voor deze genade, aan mij gegeven.
Tot mijn lezers zeg ik het volgende: Indien u zich voor mij wilt openstellen, zal ik voor u al de vragen, die aan deze afschuwelijke oorlog vastliggen, behandelen.
Is deze strijd Gods bedoeling?
Is het God niet mogelijk in te grijpen en hem te beëindigen, of wil Hij het niet?
Was Hij het, die aan één mens de macht schonk de wereld in vuur te zetten?
Schiep Hij Zijn leven alléén om het te laten vernietigen?
Kan men God eigenlijk wel een Vader van liefde noemen?
En Zijn Zoon Jezus Christus, waarom zwijgt Hij?
Is Hij ook al doof voor de smeekbeden, die in vertwijfeling tot Hem worden opgezonden?
Of is Hij een fictie?
Zal de mensheid uit deze oorlog haar lessen trekken, of zullen er tot het einde der tijden oorlogen zijn?
Wat is het doel van ons leven op aarde en in de ruimte?
Waarom schonk God het ons?
Op deze en duizenden van de andere vragen zal ik u uitvoerig antwoorden tijdens een wandeling, die we beginnen bij het ontstaan van mens, dier en universum.
En tijdens deze tocht zal ik gelegenheid hebben u aan te tonen, dat deze verschrikkelijke oorlog niet Gods wil is.
God heeft al Zijn kinderen lief, ik zal het u bewijzen.
Maar tevens wil ik u verklaren, dat Hij niet ingrijpen kán!
Hij ziet toe en zwijgt, maar ... weet, dat alles goed is.
Hij weet, dat al Zijn kinderen juist door deze oorlog, door deze afschuwelijke ellende zullen ontwaken.
U, mens der aarde, leeft in een ontzaglijk tijdperk, u leeft in de eeuw van geestelijke ontwikkeling.
Schuilt er dan in dit vreselijke gebeuren ontwikkeling, zult u vragen?
Ja, is hierop het antwoord van Gene Zijde, het brengt u geestelijke bewustwording, in de verheven en alles overtreffende zin van het woord.
Op dit punt zijn Moeder Aarde en al haar kinderen thans gekomen.
Onze kosmische wandeling begint, zoals ik daareven opmerkte, bij het begin van de schepping en voert ons over de planeten, door de hellen en hemelen naar het huidige stadium.
Op deze reis zullen we de bewegingen van het eerstgeboren leven gadeslaan en beleven hoe de mensheid een geloof ontvangt.
Daarna volgen wij het optreden van de profeten en de groei van de stammen van Israël en buigen het hoofd voor Christus, in Wiens Heilig Leven we dan mogen schouwen.
We gaan vervolgens na, hoe de volken der aarde tot hun huidige stadium en afstemming geraken, waarna we de problemen, alsmede de stoffelijke en geestelijke wetten van deze oorlog zullen behandelen.
Nog vindt onze wandeling dan geen einde.
We moeten nog verder, want achter de puinhopen wenkt lachend het „Koninkrijk Gods”.
We zullen het vol eerbied betreden en het doorkruisen, vervuld van blijheid om wat de volkeren wacht, als ze van goede wil zijn.
En tenslotte zal het ons, geholpen door de hoogste meesters van Gene Zijde, vergund zijn een blik te slaan in de verre toekomst.
De profetieën, die ons uit hun mond bereiken, zullen ons de knieën doen buigen om onze Goddelijke Schepper te danken.
De meesters droegen mij op voor u het verleden, het heden en de toekomst van de mensheid te behandelen.
Door het verleden zult ge uw eigen leven leren kennen, door mijn verklaringen van het heden zult ge al uw problemen in een ander licht gaan zien, terwijl ge door over uw toekomst te lezen in de geest kunt ontwaken.
Ge zult weten, waartoe ge leeft, in welke graad voor het gevoelsleven u gekomen zijt en op welke sfeer in ons leven gij afstemming hebt.
De hellen en hemelen zult ge leren kennen, alsmede alle kosmische graden in de ruimte.
En uw Bijbel zult ge in een ander licht gaan zien, nu de wetten van God tot uw leven zullen spreken.
Ik voel mij gereed deze machtige stof voor u te behandelen.
Helpe mij God dit alles door het aardse instrument vast te leggen, ik zal er alles van mijzelf voor geven.
Meester Zelanus