De volkeren der aarde

Zo u deze oorlog totaal wilt begrijpen, moet u de evolutie, het karakter en de afstemming van de volken kennen.
Om de persoonlijkheid van de volken echter stoffelijk en geestelijk te ontleden, is het nodig, dat u tot de astrale wereld behoort.
Immers, zo vraag ik u, is het nu mogelijk vast te stellen, welke volken van de lagere, dierlijke graden deel uitmaken en welke reeds de hogere, geestelijke intuïtie bezitten?
Kunt u de ganse ontwikkeling van de mensheid overzien en vaststellen, hoever zij is gevorderd op de weg naar het geestelijke bewustzijn?
Weet u wát „geestelijk” bewustzijn eigenlijk is?
Wie kent het verleden van een mens?
U kunt uw eigen verleden niet vaststellen, hoe zou u dan het verleden van een volk willen kennen?
Wie op aarde kent de hellen, de hemelen en de astrale wetten?
Wie het ontstaan van de schepping en het doel van het leven op Aarde?
Slechts wie het kosmische bewustzijn bezit, is het gegeven het geestelijke peil van de volken vast te stellen en hun karaktereigenschappen te ontleden.
Dit bewustzijn is alleen te bereiken door de mens, die Gods Universum kan bereizen.
Wij als kosmisch bewusten, hebben alle astrale wetten leren kennen en ons eigen mogen maken.
We hebben Gods leven in zijn eeuwigdurende voortgaan kunnen volgen, waardoor het ons mogelijk is het huidige stadium en zijn diepe problemen te doorschouwen en te begrijpen.
Voor ons astrale wezens ligt het aardse leven naar alle kanten open – hierdoor kunnen wij de volken ontleden en kennen wij de geestelijke afstemming van al de miljoenen zielen, die van een volk deel uitmaken.
Ik wil thans beginnen met de ontleding van uw eigen volk.
Gij moet de mensheid zien als een persoonlijkheid.
De volken vertegenwoordigen deze persoonlijkheid als karaktereigenschappen.
NEDERLAND nu vormt een hogere karaktereigenschap van die persoonlijkheid.
Deze karaktertrek duidt tevens de geestelijke afstemming van uw volk aan.
Hij houdt intuïtie in, die uw volk maakt tot de voelhoorn van de mensheid.
Dit is vast te stellen aan tal van eigenschappen, die uw volk zich verworven heeft en welke wij thans willen volgen.
Waarom wenste uw volk geen oorlog?
Omdat het een geloof en een God van liefde heeft leren kennen.
Het zoekt het hogere leven en buigt zich voor Golgotha.
Nederland had slechts één wens: in vrede te leven met andere volken om rustig aan de opbouw te kunnen werken.
Nederland begeerde geen gebiedsuitbreiding door wapengeweld, het wilde slechts zichzelf én anderen tot zegen zijn.
Uw volk had zichzelf in dit opzicht reeds lang overwonnen en die lage eigenschappen na veel strijd en leed afgelegd.
De vele kerken, die Nederland telt, zijn er het bewijs van, dat uw volk zich geestelijk wil verrijken.
Het vecht als een massa tegen het kwade in haar gemeenschap – een strijd, waaraan andere volken nog moeten beginnen – en het heeft hier bijna overwonnen.
Deze karaktertrek staat voor moord, leugen en bedrog niet meer open, het heeft de „Tien Geboden” aanvaard en wenst ernaar te leven.
Het volk als massa zoekt het goede en het is daardoor in harmonie met de andere volken.
Deze karaktertrek is betrouwbaar, een woord van dit volk heeft waarde doordat het wordt nagekomen, aan bezoedeling denkt het Nederlandse volk niet.
Nederland is gereed voor de hogere bewustwording en het zal zich dit geestelijk stadium eigen maken.
Alle krachten worden hiervoor ingezet, het werkt bewust aan de eigen persoonlijkheid verder.
Vijfenzeventig procent van uw volk staan achter deze taak en groeien in geloof en wijsheid.
Deze massa wil in liefde leven!
Ik moet in dit verband opmerken, dat het nog niet de gééstelijke liefde is, die door haar werd gewonnen.
Zij heeft stoffelijk lief, maar staat voor de astrale geestelijke.
Deze liefde gaat ver boven de stoffelijke uit, uw volk heeft er enige eeuwen voor nodig haar te bereiken.
Maar de drang, de bezieling haar eigen te maken is er.
Het is om dit alles dat het Nederlandse volk tot Israël behoort.
De vijfenzeventig procent, die voor het goede werkzaam zijn, beijveren zich tevens de onbewuste massa van uw volk opwaarts te trekken.
Ook deze groep moet ontwaken, eerst dan zal er geestelijke eenheid zijn.
Zij, die tot de vijfentwintig procent behoren, bewandelen een eigen, maar doodlopende weg.
Vijftien procent ervan zijn volstrekt onbewust, deze mensen hebben God niet nodig, ze zoeken Christus niet en zijn levend dood te noemen.
Dit percentage dient de laagheid en bedrog, bedrijft ongure praktijken om aan geld en macht te komen, kortom, vertegenwoordigt het kwaad in al zijn vormen.
De overige tien procent lijken in slaap gedompeld, zij leven niet en staan voor alle invloeden open.
Zij willen de heidenen volgen, maar ook Christus, maar waarom weten zij eigenlijk niet.
Deze mensen zijn niet in staat aan te voelen wat goed en verkeerd is en te makkelijk volgen zij de lage instincten.
Doordat het Nederlandse volk als mássa zich heeft losgemaakt van hartstocht en bewust geweld, is het uitgesloten, dat het nog genieën voor het kwaad aantrekt.
Andere volken daarentegen trekken juist deze genieën aan, zonder de betekenis hiervan te kennen, en zijn blij die „Übermenschen” te bezitten.
Het geestelijke peil van ons volk belet ook, dat gelden beschikbaar worden gesteld voor vindingen, die de vernietiging dienen, zo hoog is uw volk gekomen.
Als u dit alles voelt, moet het u duidelijk zijn, waarom het Nederlandse volk niets met het nationaalsocialisme te maken wilde hebben.
Het kind van Israël heeft lief, tevens als massa.
En de vijfenzeventig procent van uw volk walgen van de idealen en denkbeelden van deze beweging.
Wat zij voor uw volk vertegenwoordigt is knechting, bruut geweld, bedrog, gemeenheid, verraad en duizenden andere eigenschappen meer, die tot het lagere, voordierlijke instinct behoren.
Deze gedachten moeten botsen tegen de gezonde, vrije, bewuste, op liefde ingestelde mentaliteit van het Nederlandse volk.
De mensen, die deze beweging dienen, vertegenwoordigen de lagere eigenschappen van uw volk, zij handelen aldus dierlijk slecht of stemmen er door te zwijgen op z’n minst mee in.
Deze lieden hebben God en Christus niet nodig, zij voelen zichzelf „Übermenschen” en beleven de duisternis!
Is het dan zo’n wonder, dat deze lage graad ondanks zijn vele inspanning door de hogere graad scherp wordt afgewezen?
Het is tevens geen wonder, dat de Nederlander zo’n slecht soldaat is.
Het kind, dat de hogere bewustwording nastreeft, heeft die hartstochten afgelegd.
Deze mentaliteit houdt niet van bruut geweld, van overheersing, van opschik, van ridderkruisen, commando’s en andere razernij.
Zij zoekt de wetten van God op te volgen en zich eigen te maken.
Het moet u thans duidelijk zijn, waarom uw land een voelhoorn van de mensheid is.
Nederland staat ingesteld op het hogere geestelijke leven, voor laagheden is dit volk niet meer te vinden, het zoekt God, kortom het is een stam van Israël.
Om dit alles is uw Koningin een kind van de kerk en van Israël.
Zij stamt uit een godvruchtig geslacht, dat door werken en dienen is opgebouwd, zij bezit het vertrouwen van uw volk en de rest van de wereld en zij verdient dit, omdat zij rechtvaardig is.
Met haar huis wil zij oprecht God en de mensen dienen.
Zij zou nimmer in staat zijn haar volk naar de afgrond te zenden, haar karakter en haar geloof in de Allerhoogste beletten dit.
Satan kan haar niet beïnvloeden.
Die macht heeft zij overwonnen, zij gaat een rechte weg, het is de weg, die naar God voert.
Uw Koningin vertegenwoordigt de hogere bewustwording en mét haar volk, de vijfenzeventig procent, die overheersend zijn en blijven!
Toch heeft haar leven voor de astrale wereld nog geen betekenis.
Voor het stoffelijke leven van uw volk doet zij alles – voor het gééstelijke bewustzijn kan zij niets doen, doordat zij en haar volk hiervoor nog moeten ontwaken.
Wanneer zou haar leven en dat van andere koningen, keizers en leiders voor de astrale wereld en voor de gehele mensheid betekenis hebben?
Als zij hun leiderschap zouden volbrengen op de wijze als Mozes het eens deed!
Mozes diende met alle krachten in hem de geestelijke bewustwording, niet van een stam, maar van de mensheid.
Uw aardse regeerders dienen hun vólk, maar meestal alleen zichzelf.
Als zij het leiderschap van Mozes zouden navolgen, zouden zij in waarheid God en Christus en de meesters hebben vertegenwoordigd.
Nu moeten zij aanvaarden, dat hun werk geen geestelijke betekenis heeft, ook al dienen zij hun eigen volk en ontvangen zij de hulp van de meesters daarbij.
Hun dienen is aards, stoffelijk, maar niet geestelijk zoals eenmaal dat van Mozes.
Zij gaven hun krachten om de stoffelijke welvaart van hun landen op te voeren, maar met het prediken hiervan kan een waarachtig leider niet tevreden zijn.
Oneindig veel belangwekkender dan de stoffelijke welvaart is de geestelijke bewustwording van de mensheid.
En hiervoor juist zetten Mozes en de zijnen alles van zichzelf in!
Al die leiders hadden dus veel meer van hun taak kunnen maken.
Zeker is het volbrengen van een dergelijke taak ontzagwekkend zwaar.
Zij eist van een leider, dat hij verder gaat dan de mentaliteit van z’n volk hem toestaat.
Hij is het ver vooruit en moet het hoofd bieden aan het wanbegrip en de tegenkanting, welke elkeen ondervindt, die de massa naar een hoger stadium wil voeren.
In plaats van zich dus aan te passen aan de mentaliteit van het eigen volk, moet een leider met een waarachtige opvatting van de stoffelijke en geestelijke kanten van zijn taak, met inzet van heel zijn persoon streven naar het volbrengen van de door God aan een leider gestelde opgave.
Gods wil is het, dat zij, die zich tot hoge maatschappelijke taken hebben opgewerkt, zouden werken aan de stoffelijke en geestelijke opbouw van Zijn kinderen.
Zij bezitten de macht ertoe, maar hoeveel heersers na Mozes, hun grote voorbeeld, waren op die wijze werkzaam?
Om een massa op te voeren is intuïtie nodig, een enorme bezieling en een nimmer aflatende wil!
Met liefde te voelen voor God en het bezit van een groot geloof alléén komt men er niet.
Mozes was een waarachtig koning van Israël, zijn leven kreeg betekenis voor de stoffelijke en de astrale wereld, voor de stoffelijke en de astrale bewustwording.
Niet één koning of keizer leefde en handelde zoals hij, want allen dienden het aardse leven, de stoffelijke opstanding, hun eigen persoonlijkheid.
Waar ter wereld leven de bewuste heersers, die God vertegenwoordigen op geestelijke afstemming?
Welk volk ontving door hén de hogere liefde en bewustwording?
Zijn zij wezenlijk dienaren van Christus te noemen?
Arbeidden zij werkelijk van uur tot uur met inzet van ál hun krachten aan de stoffelijke en geestelijke opbouw van de mensheid?
Het ontbreken van de geestelijke liefde, die nog geen heerser aan zijn volk heeft kunnen schenken, stelt het levensbeeld van de huidige mensheid vast.
Dit bepaalt tévens de mentaliteit van uw eigen volk.
Het verklaart ook, waarom uw land werd aangevallen en onder de gesel van de oorlog te lijden kreeg!
Zo Nederland de aangeduide geestelijke hoogte bereikte en zijn oorzaak en gevolg, de fouten in het verleden begaan, had goedgemaakt, zou God nimmer hebben kunnen dulden, dat uw land door Duitsland onder de voet werd gelopen.
Uw eigen wetten zouden u tegen dat geweld hebben beschermd.
Het Nederlandse volk had echter nog goed te maken, zóver is het nog niet, dat het kan zeggen: we maakten ons de hogere bewustwording eigen, deden al het begane kwaad oplossen en richtten ons leven zó in, dat het de vestiging van het Koninkrijk Gods op Aarde betekent.
Nederland moest tot denken, tot nieuwe werkzaamheid geprikkeld worden.
Het was ingeslapen en God duldt dat niet.
Hij wenst, dat ons innerlijk voortdurend wakker is en bezig zich het hogere gevoel eigen te maken.
Zo we als bewusten tot Hem willen terugkeren, dienen we aanhoudend ons innerlijk te onderzoeken, foute eigenschappen eruit te werken en in goede te veranderen.
Maar zodra we met het bereikte peil genoegen nemen, slaapt ons innerlijk in en vloeit onze bezieling weg.
We staan letterlijk stil.
Wat voor de enkeling geldt, is ook voor de massa.
Nederland was ingeslapen, was tevreden over de behaalde resultaten en het streefde niet ernstig meer naar de hogere, geestelijke bewustwording.
Zo riep het zelf om stuwing en bezieling – de oorlog zou het die geven.
Duitsland viel uw land binnen, verpletterde uw leger en ontpopte zich als een roofmoordenaar.
Ruw werd uw volk wakker geschud, dit volk van Israël, deze kleine stam van Mozes, dat zo’n gewichtige taak te vervullen heeft in het gigantische plan van de meesters.
In de storm, die over uw land trekt, wordt alles blootgelegd, wat er aan goed en kwaad onder uw volk leeft.
De bewuste Nederlandse mens is erdoor ontwaakt en zal, zodra de omstandigheden het weer mogelijk maken, met hernieuwde ijver en bezieling werken aan de vestiging van het Koninkrijk Gods op Aarde.
Dit volk is door een lagere mentaliteit over te halen noch te beïnvloeden – hoe duidelijk blijkt dit thans.
De Nederlander laat alle propaganda, hoe grootscheeps ook, over zich heengaan, omdat hij daarin toch het prehistorische bewustzijn onderkent.
De nationaal-socialistische idealisten willen van uw volk soldaten maken.
Tekent deze wens niet hun grote bewustzijn?
Zoveel intuïtie heeft de leider van deze beweging, dat hij daarin nog gelooft te slagen ook!
Alsof de Nederlander in de loop van de jaren niet overduidelijk te verstaan heeft gegeven, dat hij alles wat maar naar soldaatje-spelen zweemt, verwerpt.
Hoe liepen ze over de wegen, uw soldaten?
Onverschillig sloften ze voort, ze hingen in hun kleding en vervloekten hun wapenrok.
Maar is hij daarom als het erop aankomt een slechter soldaat dan de Duitser?
Voelt u, wat ik bedoel?
Een soldaat vertegenwoordigt ellende, haat en vernietiging en daarvoor voelt het Nederlandse hart niet meer.
Maar men kan ook het vreedzaamste wezen tot dolwordens toe sarren, dan keert het terug tot het dierlijke instinct en slaat van zich af voor het behoud van het eigen leven
(Tussen haakjes in eerste druk: Ik kom op deze gevoelsuiting nog terug, straks als we tot de behandeling van het karma van de enkeling en de massa komen.)
De Duitser kan marcheren en met de benen stampen.
Denkt u, dat de Nederlandse soldaat zulks niet kan?
Natuurlijk wel, doch hij heeft dit slaafse, domme gedoe afgelegd!
Waarom voelt uw volk niet voor hun schetterende marsmuziek?
Omdat het vindt, dat dit ketelgerammel in het oerwoud thuishoort!
En de Nederlander hunkert niet naar militaire opschik.
Hij bezit een gezond karakter en haakt niet naar het edele metaal, dat hem uit beloning voor de betoonde wreedheid op de borst wordt gespeld.
Hij verafschuwt gesnauw en hielenlikkerij, wat typisch Duits is en een mentaliteit, die we straks zullen leren kennen.
Slechts enkele volken keren er zich vanaf en laten zich snauwen en commanderen, de overige verliezen het rustige opwaarts gaan in de geest niet en laten zich door Christus wijzen.
Het is dus een onzinnige gedachte van die leider, dit volk van vijfenzeventig procent bewuste Nederlanders in zijn onbewuste leven te kunnen optrekken.
Van achter de bajonetten van uw bezetters werpt hij zich op als uw leider.
Hij schenkt zichzelf die titel, maar verdient hem niet.
Deze leider kent niet eens het gevoelsleven van zijn eigen volk, deed hij dat wel, dan zou hij nimmer aan zijn onzin zijn begonnen.
Hoe zou hij dan kunnen weten, dat het huidige stadium een kosmische betekenis heeft en niet om duivelse afbraak, maar om geestelijke opbouw vraagt?!
Mozes en de zijnen waren óók idealisten en te allen tijde bereid hun leven voor de geestelijke bewustwording van de mensheid in te zetten.
De idealisten van úw tijd zijn grofstoffelijke wezens, die hun eigen levensgraad dienen en merendeels zichzelf liefhebben.
Mozes diende de mensheid, uw idealisten een volk en staan hierbij open voor hel en verschrikking.
Mozes bracht het geloof in Ene God op Aarde, uw idealisten verderf en duivelse gemeenheid!
Mozes was een strijder voor God, een prediker van de liefde, uw idealisten daarentegen scheppen verdeeldheid, honen God en vermoorden het betere-ik in de mens.
Maar zo bedekt kunnen ze hun satanische plannen niet inkleden of de goede kern van het Nederlandse volk doorziet hen en wijst hen af.
Hoe vreselijk de toestand ook zal worden, die goede kern blijft onwrikbaar vertrouwen stellen op een hogere macht.
En zij zal niet teleurgesteld worden!
Als het Nederlandse volk nu maar de volle honderd procent voor het goede en hogere bewustzijn had behaald, zou er nooit een man hebben kunnen opstaan om deze kinderen van Israël zijn verwrongen en zielig-onbewuste leven op te dringen.
Maar het is gebleken dat uw massa zover nog niet is en zij zal nog hard aan zichzelf moeten werken om het volmaakte stadium op Aarde, het Koninkrijk Gods, te helpen grondvesten.
De voorwaarden daartoe leven echter in uw volk en de bezieling zal na deze oorlog groter zijn dan ooit.
De verworven intuïtie is niet aan te tasten, deze oorlog bewijst het.
Eens streed uw vorstin voor de geestelijke herbewapening en het was een strijd tegen de ontbindende machten van het geweld.
Met die machten zal in de huidige strijd voorgoed worden afgerekend.
Tot eenheid gekomen zal uw volk dan kunnen bijdragen tot een grootse ontplooiing van de „Eeuw van Christus”!
 
Tot de andere, kleine Europese landen, die met Nederland het Huis van Israël zijn binnengegaan, behoren België, Zwitserland, Denemarken, Noorwegen en Zweden.
Nederland is van deze landen het meest bewust, u kunt dit zelf nagaan.
Finland beleeft thans wat ook Frankrijk moet beleven.
Het staat voor de keuze: heiden of christen.
Door zijn nog niet bewuste graad én door z’n oorzaak en gevolg strijdt Finland thans mét de heidense volken tegen Israël.
Evenals Frankrijk zal het echter door deze oorlog en wellicht nog tijdens deze strijd tot bewustzijn komen en tot Israël overgaan, om nog met de volken van Israël tegen de heidenen te vechten.
U moet het maar onthouden!
Ook Oostenrijk en Tsjecho-Slowakije behoren tot Israël.
Het staat vast, dat de massa in Oostenrijk deze inlijving bij Duitsland niet heeft gewild.
Slechts vijftien procent van dit volk begeerde haar en overrompelde met steun van Duitsland het goedwillende deel.
Oostenrijk beleeft z’n karma.
Het zal geheel in Israël opgaan.
Griekenland strijdt aan Israëls zijde.
Het kwam reeds lang tot dit bewustzijn.
Bulgarije, Roemenië en Hongarije zijn nog onbewust en behoren tot de heidense volken.
Ze zullen met schade en schande moeten ervaren, dat zij deze tijd niet hebben begrepen.
De leiders van deze volken noemen zich idealisten, ze zijn het ook – maar voor het kwaad.
Deze volken volgen Duitsland en ze zijn dus van dezelfde voordierlijke en dierlijke afstemming.
Deze oorlog leert hun evenwel machtig veel, hij zal ook deze landen tot het hoogste bewustzijn optrekken.
Polen, dat vreselijk onder de Duitse overheersing te lijden heeft, zal door de ellende tot bewustzijn en tot Israël komen.
Doordat dit volk door Duitsland werd aangevallen, kreeg het een plaats in de rijen van de volken van Israël, hoewel het dit stadium zélf nog niet bereikt had.
Op eigen kracht had dus dit volk niet geweten hoe te moeten handelen, doch het stond met Frankrijk op de drempel van het Huis Israël.
Turkije leeft tussen goed en kwaad, het zal thans echter kleur moeten bekennen.
Een eigen weg bewandelen is niet mogelijk.
Zoals elk volk onbewusten telt, die niet weten welke weg zij moeten bewandelen en dus maar de sterksten achterna lopen, zo bevinden zich onder het mensdom volken, die niet weten te kiezen.
Daarnaar wordt echter in deze beslissende tijd niet gevraagd.
Vroeg of laat is het zover, dat een volk z’n standpunt moet bepalen.
Niet één volk kan zich buiten de eenheid stellen, die de meesters bezig zijn tot stand te brengen.
Zo zal ook Turkije aan de zijde van Israël moeten treden.
Het zal zich moeten instellen op het Huis Israël of het wordt door de volken van Israël volkomen uitgeschakeld.
Spanje en Portugal behoren tot de onbewuste graden.
Spanje is zelfs afgedaald tot de heidense volken, het zal echter evenmin als Turkije een eigen weg kunnen bewandelen buiten Israël om.
Het zal met Portugal tot Israël komen.
Hoe is het nu te verklaren, dat er landen buiten de oorlog blijven?
Zulks heeft met de afstemming en het beleefde karma van een volk te maken.
Deze volken hebben dan al het hunne beleefd, hebben al zoveel geleden en gestreden, dat hun karma is opgelost of dat zij nog door de opgedane wonden terneerliggen en eerst moeten herstellen van hun strijd, op leven en dood gestreden.
Het eigen verleden van deze volken spreekt dus en stelt hun huidige toestand vast!
Ik wil nu eerst de Oosterse volken aan een korte beschouwing onderwerpen.
De Indische volken zijn reeds tot Israël opgetrokken, zij kregen bewustzijn, vooral door de stam Mozes Engeland en door Nederland.
Van Europa uit bouwden de meesters aan de geestelijke eenheid op Aarde.
Verscheidene volken van Israël volbrachten voor dit doel een taak.
De koloniën spreken in dit opzicht een eigen taal voor de volken.
De ogenschijnlijke overheersing door die volken van Israël is dus in wezen niets anders geweest dan het optrekken van die onbewuste massa in het eigen behaalde bewustzijn.
Zo krijgt het aardse gebeuren een heel andere betekenis, als de astrale wetten, die deze gebeurtenis tot stand deden komen, maar tot uw eigen leven spreken.
Het doel van de meesters was uiteraard niet, die Oosterse volken te doen onderdrukken, ze moesten worden opgetrokken.
Deze volken, die tot de laagste graden van de mensheid behoorden, konden niet achterblijven.
Zonder hen kon er van geestelijke eenheid op Aarde geen sprake zijn.
Dat deze volken in het algemeen weinig ingenomen waren met die westerse inmenging, deden ze bij meer dan een gelegenheid blijken.
Ook nu in deze oorlog zullen ze zich roeren en zouden ze de strijd om de vrijheid willen beginnen, wat Engeland tot straffe maatregelen noopt, daar het een vijand in de rug niet dulden kan.
Na de oorlog zullen die Oosterse volken hun vrijheid verkrijgen en hun eigen leven kunnen beginnen.
Ze zullen het dan echter zó inrichten, dat het dienstbaar is aan de gewijde plannen van de meesters.
Ik voerde zo-even aan, dat deze Oosterse volken tot de laagste graden van de mensheid behoren.
Begrijpt u mij goed, dit geldt niet voor hun gééstelijke toestand.
Hun geloof is beduidend dieper dan dat van de westerling.
Ook hun intuïtie is meer ontwikkeld.
Maar desondanks moet het Oosten naar het Westen.
Christus, het hoogste bewustzijn in de ruimte, kwam naar het Westen, omdat daar het hoogste áárdse bewustzijn leefde.
Hier bracht Hij Zijn Heilig Evangelie.
Europa werd uitverkoren het over de gehele wereld te verspreiden.
Alle oosterse volken zullen tot Christus komen en Zijn Heilig Evangelie móéten aanvaarden.
Hier ligt alweer een taak voor Israël!
Voor China en Japan hebben de wetten van Israël weer andere betekenis, doordat beide volken hun bestaansgraad hebben bereikt.
Het zijn zelfstandige volken, waarvan China tot Israël en Japan tot de heidenen behoort.
China is bewúst het Huis van Israël binnengetreden, terwijl Japan een groot aantal zielen telt, die op Israël afstemming hebben.
Het voordierlijke instinct van de rest overheerst echter dit volk.
China wil in rust leven en in harmonie zijn met de oneindigheid.
Hoe Japan zich instelt weet u al uit zijn militaire acties tegen China.
Deze dierlijke graad is echter zo belust op macht, dat hij zich nog tegen andere landen zal keren.
De feiten zullen spreken.
Met de overige heidense volken zal Japan evenwel moeten ervaren, dat hij, die overheersen wil, uitgeschakeld wordt.
Verbonden sluiten met andere volken om de rest van de mensheid de eigen ónbewuste wetten voor te schrijven, is thans niet meer mogelijk.
Zulks behoort tot het verleden, het is prehistorisch!
Waarom bezitten Japan noch Duitsland de koloniën, die zij zo hevig begeren, en waarom zal Italië zijn veroverd gebied weer moeten afstaan?
Omdat de meesters aan deze heidenen nimmer de leiding over andere volken zouden kunnen toevertrouwen.
Zij zijn nietsbezitters, omdat zij geestelijk niets te geven hebben!
Het onbewuste Japanse kind gelooft geestelijk bewust te zijn.
Het aanvaardt op gezag van zijn godsdienst, dat oorlog voeren heilig is en dat hij, die op het slagveld wordt gedood, dadelijk de hemel binnentreedt.
Het voordierlijke instinct in dit land buit dit geloof uit en brengt het volk tot daden van fanatisme, die de westerling zich niet eens voorstellen kan.
Japan zal zijn heilige strijd verliezen, ondanks alle verzekeringen van zijn staatslieden en zijn goddelijke Keizer.
De winst uit deze nederlaag zal voor de Japanner het geleidelijke opgaan in Israël zijn.
Dan zal hij inzien, dat oorlog voeren, mensen doden en zelfmoord nimmer een heilig, Gode welgevallig werk is.
En met zijn andere Oosterse broeders zal hij dan Christus willen volgen en Diens Vader als de Ene ware God in de plaats stellen van zijn eigen schijngoden!
Ik ga nu over tot de ontleding van Duitsland.
Duitsland wil de heerschappij over de Aarde bezitten.
Waarlijk geen kleinigheid.
Met dit verlangen bewijst het echter, dat het nog onbewust is; ik zal het u op verschillende wijzen verklaren.
’14 - ’18 wilde Duitsland leren nooit meer tegen Israël te strijden, daar het toch het onderspit moet delven.
Duitsland ziet dit echter nog altijd niet in, evenmin als het beseft, dat het het grote hoofd moet buigen en de wapens voorgoed heeft op te bergen, daar er hogere idealen zijn.
Duitsland heeft deze lessen van ’14 - ’18 niet willen aanvaarden en staat dus nu opnieuw voor een harde en verschrikkelijke leerschool.
De geleerden van dit land, die de Führer volgen, laten niets na om de wereld ervan te overtuigen, dat zij de volkeren der Aarde zo goed kennen en begrijpen.
En toch zijn al die geleerden met hun staatslieden volslágen onbewust en kennen de volkeren even goed of even slecht als hun eigen domme-ik.
Zij zijn op de hoogte van de ontwikkeling van de mensheid voorzover deze ontsluierd is kunnen worden.
Van de astrale mensheid weten zij echter niets, zomin als van Duitslands gesteldheid ten opzichte van de astrale wetten, van God en van Christus.
Voor onze zijde is de Duitse mentaliteit dierlijk bewust en heeft de massa daar afstemming op de duisternis en wel op het land van haat.
Duitsland zoekt niet God, het zoekt zichzelf, wat geestelijke afbraak betekent.
Het wil heersen en met alle geweld leiding geven, en het haat de volken, die niet geleid wensen te worden en zich tegen een Duitse wereldheerschappij verzetten.
Met z’n mentaliteit gelooft het deze volken echter door brute kracht te kunnen overreden.
Het zoekt door z’n wapens te bereiken, wat slechts door geestelijke beschaving verworven en vervuld kan worden.
Duitsland aanvaardde de levensles van ’14 - ’18 niet.
Wéér wil het heersen door het geweld en door de macht van het getal.
Miljoenen soldaten richt het af en geeft het de beste wapenen.
Duitsland wil soldaat zijn, het luistert verzaligd naar de marsmuziek en laat zich door niemand bij brengen, dat dit voetengestamp en pottengerammel de mens naar het oerwoud terugvoert.
Het bewijst hierdoor, dat het slechts voor de uiterlijke mens wil werken om het innerlijke leven te vergeten.
Het vervloekt Versailles en worgt het zieleleven, dat het geweld wil afzweren om in deemoed aan een hoger leven te beginnen.
Het wil sterker dan ooit terugkeren om met zijn dierlijke persoonlijkheid andere volken te overheersen.
Niets, niets heeft de oorlog van ’14 - ’18 de Duitse mens als massa geleerd.
Dáárom was het, dat de meesters de protocollen van Versailles deden opstellen.
Elke gedachte aan oorlog moest bij de heidense volken zowel als bij die van Israël worden uitgeroeid.
Er moest afschuw komen van het geweld en verlangen naar eendracht en geluk.
Eindelijk zou de mens zich moeten gaan bezinnen op de aanwezigheid van de Goddelijke vonk in hem en op de almachtige taken, die Zijn Alvader hem daarom stelt.
Als de massa in Duitsland vóór Israël was geweest, zou Adolf Hitler nimmer hebben kunnen opstaan.
Maar van het Duitse volk behoort slechts vijfendertig procent tot Israël, de rest bestaat uit veertig procent onbewusten, d.w.z. bewust in goed noch kwaad, terwijl Hitler en de zijnen de overige vijfentwintig procent uitmaken.
Die onbewuste kinderen wilden geleid en gecommandeerd worden, zij hunkerden naar mooie uniformen en naar eretekens, en Hitler, die hen scherp aanvoelde, gaf hun dit alles en beloofde hun nog meer schoons.
Het was deze onbewuste soort, die Hitler de meerderheid en de macht bezorgde!
Elk volk bezit een dergelijke kleurloze massa.
In rustige tijden is zij, geleid door een groter procent goedwillenden, onschadelijk.
Geváárlijk echter wordt ze in een toestand als waarin Duitsland verkeerde.
Onbekwaam om zelfstandig te denken, makkelijk te paaien met beloften was deze massa een gewillig werktuig in de handen van een volksmenner als Hitler.
Deze soort deed precies wat hij wenste, zij stak enthousiast en ijverig de handen op, bauwde na (zei slaafs na) wat hij haar voorzei en voelde zich geheel gelukkig daarbij.
Deze massa loste in de rijen van Hitlers trawanten op en hielp hem zo aan de noodzakelijke meerderheid van stemmen.
Staande op haar schouders kon Hitler toen de Rijksdag binnengaan en zich tot kanselier en leider van het Duitse volk laten uitroepen.
Terwijl Hitler met de zijnen regelrecht aanstuurden op oorlog en koortsachtig aan de bewapening werkten, beloofde hij zijn wegbereiders koeien met gouden horens.
Een reis om de wereld, een eigen huis, een auto, allemaal prettige dingen, die het leven kunnen veraangenamen en tot de idealen van welhaast elk mens behoren.
Dat alles zouden ze krijgen als ze maar met een sterk hart in hem geloofden en bereid waren al hun krachten te geven voor de weerbaarheid van het nieuwe en duizendjarige rijk.
Hoor hem praten over de vloek van Versailles, die hij ongedaan gaat maken, hoor hem, als hij met donderende stem spreekt over zijn onwankelbare wil om te vechten voor de vrijheid en de grootheid van de Duitse natie.
Hij slaat hen met zijn vlammende, knetterende taal en de kracht van zijn persoonlijkheid in de ban, zij houden de adem in bij het aanschouwen van zoveel voortvarendheid.
Hij praat deze zielloze massa dol en trekt haar in de levensafstemming van hem en de zijnen op.
Ze gaat hem zien als een bijzonder wezen, een bovennatuurlijk genie, ja, als een godheid.
Hij is het wonder, dat haar door de Voorzienigheid is gezonden.
Het is heel natuurlijk, dat zulk een onbewuste, willoze soort mensen in deze handen tot een domme, brute kracht wordt, die elk plan, hoe verschrikkelijk en vérstrekkend ook, doet verwezenlijken.
En deze harlekijns weten niet, hoe rottend slecht de kern is, op welker bevel ze hun toeren verrichten.
Ja, als ze plots in de vreselijke werkelijkheid komen te staan en de oorlog uitbreekt, de oorlog, die tot nu toe een heerlijk, gevaarlijk woord was, waarmee prettig te spelen viel, ja, dán schrikt het onbewuste soort even, is het beduusd, dat het spel, waaraan zij zo kinderlijk-blij deelnamen, dodelijke ernst blijkt te zijn.
Een kort ogenblik is het maar, juist zolang als Hitler nodig heeft om hun duidelijk te maken, wat een oorlog hun aan roem, eretekens en macht brengen kan.
Dan brullen ze energieker dan ooit het „Sieg Heil” en stampen nog iets harder met hun laarzen, wat mannelijk en krijgshaftig staat.
Op de ruggen van deze duivelstoejagers predikt Hitler het Germaanse evangelie van de haat en de vernietiging, beveelt hij het Duitse volk tot teruggang naar het prehistorische tijdperk en gebiedt hij tot de oorlog, die onnoembare ellende over zijn volk zal brengen!
Bewezen zij dus Hitler een dienst, op zíjn beurt doet hij het hun echter.
Want door zijn oorlog zullen deze onbewusten inzien, waarheen hun slappe, willoze houding het Duitse volk bracht.
Krimpend onder de geselslagen van de oorlog zullen zij eindelijk tot bewustzijn komen en goed willen maken, wat ze door hun domme gedrag hebben veroorzaakt.
Door hen staat Duitsland dus toch ook weer dicht bij Israël!
Hitlers beweging ontplooit in de jaren van haar geschiedenis een enorme voortvarendheid.
Deze voortvarendheid is een wezenstrek van het Duitse volk.
Het heeft zich dit scheppend gevoelsleven in de loop der tijden eigen gemaakt.
Het is door deze eigenschap, dat er onder dit volk zoveel genieën worden geboren.
En doordat de Duitse massaziel nog slechts op het stoffelijke leven gericht is en heersen wil, is het te verklaren, dat het tevens droevig veel genieën in het kwaad voortbrengt, zoals bijvoorbeeld uitvinders van wapentuig.
Dat juist Duitsland geniale kunstenaars als bijvoorbeeld Goethe, Beethoven en Bach aantrekt, heb ik al ten dele verklaard door de scheppende mentaliteit van het Duitse volk.
Deze geestelijke genieën hadden nimmer door bijvoorbeeld de eskimo’s (zie rulof.nl/mens-of-ziel) aangetrokken kunnen worden.
De stoffelijke wetten, waarin een volk leeft, bepalen zulks.
De graad, waarin de eskimo’s (zie rulof.nl/mens-of-ziel) nog leven, maakt, dat zij dergelijke genieën onmogelijk kunnen begrijpen.
Ze moeten zich die hogere levensgraad en geestelijke afstemming nog eigen maken.
Uw Nederlandse volk zal genieën van dat formaat thans echter evenmin aantrekken.
Dit heeft zich al zoveel bewustzijn eigen gemaakt en staat reeds zo scherp op het geestelijke leven ingesteld, dat het die genieën in het kwaad niet meer behóeft aan te trekken.
En deze toestand nu verklaart Duitslands rijke bezit aan genieën en kunstenaars geheel.
Deze bijzondere zielelevens vertegenwoordigen echter een hoger bewustzijn, zij bezitten een geestelijke kern.
Het zijn zij, die door de meesters van Gene Zijde naar de Aarde werden gezonden om hun kunst of wetenschap aan de mensheid te schenken.
En omdat de massaziel van Duitsland scheppend is, trok vooral dit land hen aan.
(Tussen haakjes in eerste druk: Hoe groter de massa is, des te groter is ook de aantrekkingskracht.) Ze hadden voor de innerlijke mens iets te brengen.
Ze schonken niet alleen zichzelf, ze schonken hogere bewustwording weg.
Voelt u dit?
En Duitsland had deze nodig voor zijn evolutie.
Hun kunst en wijsheid vertegenwoordigen een hogere cultuur, deze stonden boven het bewustzijn van de massa en hadden daarom de gezegende taak te verrichten de massa naar hun zo hoge peil op te trekken.
U zult begrijpen, dat al trok juist Duitsland deze begenadigde zielen aan, zij met alles wat zij aan schoons en wijsheid brachten, de gehéle mensheid toebehoren.
Elk land trekt trouwens zielen aan, die iets voor de gehele mensheid te brengen hebben.
Het zal u duidelijk zijn, welk een enorme macht het Duitse volk zou kunnen betekenen voor de zaak van Israël, als dit volk op het geestelijke leven ingesteld zou zijn in plaats van op het stoffelijke, op de liefde in plaats van op de haat.
Thans wendt het zijn scheppingsdrang nog aan voor het lage, het gemene.
Nog wil het overheersen door brute kracht en zijn voordierlijke bewustzijn opdringen aan andere volken.
Nog vormt Duitsland een intellectueel kwaad en is het een dodelijk gevaar voor de gehele wereld.
Maar de meesters zullen de gifbuil in dit volk wegsnijden en het, zich bedienend van Israëls volken, lichamelijk en geestelijk zuiveren.
Het Duitse volk zal niet vernietigd worden, maar, door vaste hand geleid, tot Israël worden gebracht!
Italië, dat zich op leven en dood met Duitsland heeft verbonden, heeft in wezen niets met dat land uit te staan.
Het is ook daar alweer een minderheid, die de massa haar wil oplegt.
Een klein, maar actief deel voelt voor de bezetenheid van het dictatorschap.
De Italianen moeten de Duitse mentaliteit niet, de mensheid zal daarvan de bewijzen ontvangen.
De leider van dit volk kreeg de macht in handen, doordat de wereld voor de vestiging van het Koninkrijk Gods staat en dus ook het Italiaanse volk, dat door de politiek van zijn leider in het brandpunt van de gebeurtenissen geraakt, kleur te bekennen heeft.
Hoe onbeholpen het gevoelsleven van deze man is, zal straks duidelijk worden, als ik u vertel, hoezeer hij zich vergreep aan de astrale wetten, hoe hij in het verleden leeft en vergeet, dat hij tot de twintigste eeuw behoort.
Frankrijk staat op de drempel van het Huis Israël, het bezat tot nu toe echter nog niet het bewustzijn om zich voor Israël uit te spreken.
Frankrijk is al eeuwen bezig om zich tot een leidende karaktereigenschap voor de mensheid op te werken, maar het doet dit niet ernstig en hecht te veel aan lichtzinnigheid, leeg plezier.
Frankrijk is te vergelijken met een huisgezin, waar nimmer rust heerst.
Er is eeuwig ruzie, er wordt lichtvaardig met Gods heilige zaken gespeeld, men is zorgeloos onbewust, onbesuisd.
Het weet nog niet te kiezen tussen goed en kwaad, wisselt makkelijk van vrienden en kan als zodanig onmogelijk een leidend principe voor de mensheid zijn.
Vandaag mét Engeland, zal het er morgen tégen zijn.
Maar als alle andere volken zal het in deze verschrikkelijke oorlog voorgoed partij weten te kiezen.
Frankrijk zal absoluut tot Israël overgaan!
Met het bloed, dat het in deze strijd laten moet, zal zijn lichtzinnigheid wegvloeien.
Het zal de vriendschap van het heidendom leren kennen, bedrogen, verkwanseld en gekraakt worden, maar zich hierdoor sterke karaktereigenschappen verwerven, zodat zij weet de mensheid te dienen.
Amerika is voor Israël een krachtige stam, die bewust aangetreden is voor het goede.
Lang geleden reeds ontvingen de kinderen van dit volk de kleuren van Israël.
Amerika heeft afstemming op Engeland, het raakt in vele opzichten echter de mentaliteit van het Franse volk.
Engeland is ernstiger, bezadigder en meer bewust van de eigen kracht.
Als alle andere volken moet Amerika nog voor God ontwaken.
Het is stoffelijk ingesteld en het gouden kalf wordt er druk aanbeden.
In de Eeuw van Christus zal het verkeerde hiervan echter worden ingezien.
Amerika put uit het verleden en ontleent daaraan de kracht, die het tot grote hoogten zal opvoeren en het meer en meer geschikt zal maken om Engeland in zijn verantwoordelijke taak voor Israël bij te staan.
Zoals in ’14 - ’18 zal het daarvan ook in deze oorlog de bewijzen geven!
Engeland, de eigenlijke stam Mozes, heeft de leiding over Israël in handen gekregen.
Het wordt bij deze zware opgave door de meesters van Gene Zijde geleid.
Niets kan er geschieden, dat voor Engeland, voor Israël dus, tot verlies voert.
De heidense volken zullen dit in deze oorlog op duidelijke en afdoende wijze ervaren.
Engeland bezit de Dominions.
Waarom horen zij Duitsland niet toe, of Rusland?
Het is niet mogelijk, ik zei het u al.
Als de opbouw van de wereld zich wil voltrekken, zoals de meesters hem zien, kunnen de onbewuste landen slechts aan de leiding van Israël worden toevertrouwd.
Maar wat weet men hier op Aarde van?
Deze wetten kent men nog niet.
Duitsland, Japan, Italië e.a. bewijzen het in deze oorlog opnieuw.
Is het toeval, dat Israël de sleutels van de poorten van de Aarde in bezit heeft gekregen?
Neen, het is het bewuste werk van de meesters met Mozes aan het hoofd!
Nog leidt Mozes zijn stam door alle gevaren heen – of gelooft u dat Engeland alles op eigen kracht had gekund?
Israël is onoverwinnelijk, doordat Gene Zijde onoverwinnelijk is.
Voor het stoffelijke leven is Engeland zomin als Amerika verder dan Duitsland.
Geestelijk moet het eveneens nog ontwaken.
Duitslands haat is dieper, het is bruter, het wil overheersen – zeker, allemaal eigenschappen, die Engeland zowel als Amerika hebben afgelegd.
Maar – en wie uwer zal het willen ontkennen? – Israël zal nog heel veel aan zichzelf moeten schaven, wil het leven naar de „Tien Geboden Gods” en de wetten van Christus!
Niettegenstaande hun nog onbewuste levensafstemming ten opzichte van Gods Geboden, vertegenwoordigt Israël met Engeland aan het hoofd de gehele mensheid.
Zijn positieve eigenschappen maken het geschikt leiding te geven, daarbij natuurlijk bijgestaan door de meesters.
Niet één volk, niet één heerser kan voortaan nog door eigen kracht en op eigen intuïtie handelen.
Ze zullen handelen door de meesters – tot heil van de wereld, want hun leiding is onfeilbaar en altijd en alleen gericht op de geestelijke evolutie van de mensheid.
Als ik nu over Rusland kom te spreken, raak ik tevens aan het grootste wonder van deze eeuw.
Rusland, het is u bekend, heeft een verdrag met Duitsland gesloten.
Door dit verdrag schijnen de heidenen zich te verenigen.
Maar alles zal anders lopen.
Door Rusland en Duitsland zal het Bijbelwoord: Ik zal de heidenen tegen elkaar opzetten, in vervulling gaan.
De mensheid zal beleven dat deze profetie, eens door de meesters uitgesproken, woordelijk uitkomt.
Rusland zal in een vreselijke worsteling met Duitsland geraken en zich bij Israël aansluiten.
Deze beide, grote volken streven hetzelfde doel na, de heerschappij over de Aarde.
Hun heidense mentaliteit staat niet toe, dat zij als vrienden dit ideaal nastreven.
De een verdraagt de ander niet, met het gevolg, dat zij elkanders vernietiging beogen.
De meesters kennen de mentaliteit van elk volk, zij voorzagen al eeuwen geleden dat er strijd zou komen.
Het is hun wil, dat deze strijd tháns ontbrandt, niet later, wat ook had kunnen geschieden, als de meesters niet aan de vervulling van hun profetie, de heidenen tegen elkaar op te zetten, hadden gewerkt.
U kunt zich moeilijk denken, wat de wereld door te maken zou krijgen, als de heidenen zich zouden verbinden om zich tegen de rest van de wereld te keren.
De volken zouden geen rust hebben gekend, want op het hoogtepunt van hun macht en met de wereld aan hun voeten, zouden ze zich op elkander werpen om uit te maken wie zich de wereldheerser zou mogen noemen.
De strijd tussen de heidenen onderling moest komen in de laatste oorlog, die Israël zou voeren, of de Eeuw van Christus zou nog geen aanvang kunnen nemen.
Toen de volken der Aarde rustig sliepen en uitrustten van de oorlog ’14 - ’18, waren de meesters reeds in Rusland en in verbinding met Stalin.
Zij legden de gedachte in hem, de bewapening van zijn land tot ongekende hoogte op te voeren.
Hoe nu, meesters van Gene Zijde, inspireerden Rusland?
Rusland, dat de wereldrevolutie predikte, de volkeren der Aarde wilde knechten en hen in het eigen leven wilde optrekken?
Hoe kan Gene Zijde Rusland helpen?
Gene Zijde overzag de toestand, wist, dat de mensheid voor de laatste en vreselijkste oorlog aller tijden stond.
In die eindstrijd zou Rusland Engeland en Amerika moeten helpen om het Duitse beest met al zijn koppen te vernietigen, want op eigen kracht zou Israël dat niet kunnen.
En dit wetend, begonnen de meesters de heidenen tegen elkaar op te zetten.
Maar is dan van Rusland voor Israël niet evenveel gevaar te duchten als van Duitsland?
Het antwoord is, dat Duitsland oneindig veel gevaarlijker is dan Rusland.
Duitsland is bewuster, is cultureel hoger ontwikkeld en het kan leiding geven.
Het is een intellectueel kwaad en wat deze intellectualiteit vermag, zal de mensheid in deze oorlog op vreselijke wijze beleven.
Rusland heeft de hoogte van Duitsland nog niet bereikt.
Het is ingesteld op de natuur en bezit nog niets van de Duitse cultuur.
Beide volken hebben als massa nog een heidense afstemming, al tellen zij ook gelovige zielen.
Het Russische kind is van nature doodgoed, als ik het zo eens noemen mag, het is nog gelijk het Oosterse kind volkomen natuurlijk.
Maar wee het volk, dat dit leven denkt te bezoedelen, het roept het massa-instinct wakker en moet op bloedige wijze de tol betalen voor zijn inmenging.
Duitsland zal dit beleven, zoals eens de legers onder Napoleon.
De ganse ruimte weet, dat Duitsland de strijd zal verliezen.
Iedere ster, iedere planeet, iedere ziel aan deze zijde, die de wetten kent, de gelovige op Aarde, die de Bijbel leest, weet het!
Alleen de Duitsers zelf weten het niet.
Ze spreken over de Voorzienigheid, bidden de Almachtige aan hun wapens de overwinning te geven, maar zien de werkelijkheid niet, waarin zij leven, een werkelijkheid, die in het grijze verleden al geprofeteerd werd.
Ondanks al hun schoonklinkende theorieën, is het de wens van de Duitse leiders, Europa te veroveren, het te regeren, te knechten en het leven van God te bezoedelen!
Maar in de Eeuw van Christus valt er niet meer te regeren, niet meer te veroveren ten eigen bate, de meesters dienen de gehele mensheid, zij dienen Christus en God, de God van al het leven in de ruimte!
Duitsland zal dan ook aan banden worden gelegd en het duivelse nationaal-socialisme tot de laatste gedachte worden uitgeroeid.
Dit vervloekte stelsel (zal) van de Aarde verdwijnen!
Slechts die ideeën van Hitler zullen behouden worden, welke in de Eeuw van Christus passen, ik kom hier nog op terug.
De rest is satanisch, dierlijk, die gedachten zijn een pest, waarvan de wereld verlost gaat worden!
Na overwonnen te zijn zal het Duitse volk niet vernietigd kunnen worden.
De wereld zal inzien, dat niet het gehele Duitse volk uit moordenaars en sadisten bestaat.
Ik zei het al, ook in Duitsland leeft een kern, die tot Israël behoort en die de nationaal-socialistische praktijken verfoeit.
Duitsland zal door Israël niet vernietigd, doch geleid worden!
Dat Rusland voor Israël geen gevaar vormt, zullen de volken ervaren.
Als Duitsland en Japan straks overwonnen zijn, staat van de heidense volken Rusland alléén tegenover Israël.
Stalin zal dan beleven, dat Israël slechts orde en rechtvaardigheid wenst.
Hij zal eieren voor zijn geld kiezen en zich bij Israël aansluiten.
Met de jaren zal het Russische communisme dan uitgroeien tot een gééstelijk communisme en hiervoor zal Israël onder leiding van de meesters zorgdragen.
Een rechtvaardige verdeling van de aardse goederen, ziehier, waarnaar Israël in de eerste plaats streven zal en te streven heeft.
De meesters zullen niet langer dulden, dat de een alles heeft en de ander moet verhongeren.
Engeland en Amerika zullen hiertoe van de meesters de gegevens ontvangen.
In de Eeuw van Christus zullen de Tien Geboden Gods aanvaard en beleefd moeten worden.
Christus eist het van het mensdom.
De volken gaan onder ellende gebukt, doordat zij niet kunnen liefhebben op de wijze, als Christus predikte.
Eerst als alle volken zover komen, zullen zij het geestelijke paradijs al op Aarde bezitten.
Onder leiding van de meesters, die eens het lot van de mensheid in handen nemen, omdat zij anders nog miljoenen jaren voort zou gaan met te haten en te vernietigen, onder hun gezegende en bewuste leiding zullen de volken zich die geestelijke levensgraad eigen maken.