Woord van de uitgever

Geachte lezer,
Dit boek behoort tot de reeks van 27 boeken die via Jozef Rulof op aarde zijn gekomen tussen 1933 en 1952.
Deze boeken worden uitgegeven door Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus”, die hiervoor in 1946 door Jozef Rulof werd opgericht.
Als bestuur van deze stichting staan wij garant voor de oorspronkelijke tekst van de boeken die wij heden ter beschikking stellen.
We hebben ook een toelichting bij de boeken gepubliceerd, die 140 artikelen bevat.
Het uitgeven van de 27 boeken en deze toelichting beschouwen we als een onlosmakelijk geheel.
Bij sommige passages uit de boeken verwijzen we naar desbetreffende artikelen uit de toelichting.
Zo bijvoorbeeld verwijst (zie rulof.nl/verklaring-op-zielsniveau) naar het basisartikel ‘verklaring op zielsniveau’ zoals dat op de website rulof.nl te lezen is.
 
Tussen 2003 en 2007 is er veel te doen geweest omtrent ‘De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien’.
In dit boek komen gevoelige onderwerpen aan bod zoals de rol van Adolf Hitler in de Tweede Wereldoorlog en de oorzaak van zijn haat tegen het Joodse volk.
Een aantal mensen vonden dat passages uit dit boek discriminerend en racistisch waren, en dat de schrijver de genocide op het Joodse volk rechtvaardigde en/of goedkeurde.
Dit leidde in 2003 in België tot een rechtszaak tegen de uitgever van dit boek.
De aanklagers vroegen de rechtbank van Dendermonde om de stichting te veroordelen wegens het schenden van de Negationismewet en de Antiracismewet.
Na jaren onderzoek hebben de drie rechters van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde op 3 april 2007 een vonnis gewezen, waarin de stichting vrijgesproken wordt van alle aanklachten.
We halen hier enkele passages aan uit hun vonnis.
Ze wijzen allereerst op de wijze waarop de aanklagers te werk gingen, die zich enkel en alleen baseerden op een paar citaten:
_____________
 
1.3. Beoordeling door de rechtbank
1.3.1. Met betrekking tot de onvolledigheid van het onderzoek
(...)
Een boek of een geschrift dient steeds in zijn geheel beoordeeld te worden op mogelijk inbreuk op de weerhouden tenlasteleggingen A (Negationismewet) en B (Antiracismewet).
Het volstaat dus niet om enkele citaten te lichten uit een omvangrijk oeuvre (meer dan 11.000 bladzijden) om dan te stellen dat elk boek afzonderlijk of het oeuvre in zijn geheel een inbreuk uitmaakt op de Antiracismewet en/of de Negationismewet.
Verder dient rekening te worden gehouden met de context van de geuite woorden, gebaren of handelingen en, daarmee samenhangend, de potentiële impact ervan.
(...)
Ook de historische context speelt hierbij een rol, waarbij dan ook alles dient geplaatst te worden in een bepaald tijdskader.
Het eerste boek van Jozef Rulof werd uitgegeven in 1933.
Jozef Rulof overleed in 1952.
De boeken kwamen aldus tot stand tussen 1933 en 1952.
De boeken “Zielsziekten van Gene Zijde bezien” en “Het Ontstaan van het Heelal” werden in 1939 geschreven.
‘De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien’ werd tijdens de Tweede Wereldoorlog (zie het ‘Voorwoord’ in het boek met vermelding ‘voorjaar 1941’; in de verantwoording staat vermeld dat de eerste druk in 1946 verscheen) geschreven.
(...)
Controle met betrekking tot de in de tenlasteleggingen aangehaalde citaten is noodzakelijk, enerzijds om na te gaan of deze weldegelijk staan vermeld en anderzijds om na te gaan in welke context deze werden vermeld.
Zo dient de rechtbank vast te stellen dat een deel van het geciteerde onder de tenlasteleggingen A.2 en B.23, meer bepaald “Wie Hitler beschimpt, belastert Jezus” in elk geval niet terug te vinden is in de drie ter correctionele griffie neergelegde boeken.
De rechtbank leest in het ter correctionele griffie neergelegde boek “De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien” iets anders.
Het betreft de herdruk 2001.
De geciteerde tekst bevindt zich op blz. 208:
Adolf Hitler veroorzaakt dieper leed dan ooit één heerser voor hem heeft gedaan.
Hij is voor de ruimte het énige wezen, dat het meeste kwaad doet en kan doen.
Na hem komt er geen mens meer, die zoveel macht krijgt, en geen mens meer, die zoveel leed scheppen zal, want het is dan niet meer mogelijk, niet meer nodig!
Daarom is Adolf Hitler het laagste wezen in de ruimte, Christus het Hoogste!
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
(blz. 197 in huidige druk, n.v.d.r.)
Bij zijn verhoor d.d. 28 september 2005 verklaarde Koenraad Cooreman (Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding) ter zake o.a. (stuk 154 van het strafdossier):
“(...) Wat betreft het betwist citaat „Wie Hitler beschimpt, belaster Jezus” heb ik navraag gedaan bij een genaamde Herman NIMIS uit Nederland die zich ook met degelijke zaken als deze bezighoudt.
Hij heeft mij geantwoord dat bedoeld citaat niet letterlijk voorkomt in het boek maar dat het een samenvatting betreft van allerlei citaten die ik niet meer kan aanhalen. (...)”.
Het gevaar van het gebruik van louter citaten of beweerde citaten uit een boek kan aldus niet beter worden geïllustreerd.
Het belang van het plaatsen van citaten in de totale context van een boek, zal verder in dit vonnis blijken bij het citeren van passages uit de voor de rechtbank te beschikking zijnde boeken van Jozef Rulof.
1.3.2. De tenlastelegging A (Inbreuk op de Negationismewet)
(...)
De rechtbank heeft zich de moeite getroost om het boek “De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien” door te nemen.
Uit dit boek blijkt duidelijk dat de genocide niet wordt ontkend, niet wordt geminimaliseerd, niet wordt gerechtvaardigd en niet wordt goedgekeurd.
De rechtbank beperkt zich tot het citeren van een passage uit het ter correctionele griffie neergelegde boek “De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien”.
Het betreft de uitgave 2001 (de eerste druk verscheen in 1946).
De geciteerde tekst bevindt zich op de bladzijden 168 en 169:
De kinderen van Israël onder zijn volk huiveren van alles wat zij te zien en te horen krijgen.
De Joden worden tot vijanden van het Duitse volk verklaard en als zodanig behandeld.
Ook toont Hitler zich een vijand van de kerken.
Zij ontvangen van hem een kaakslag.
Wat Hitler om zich vergaart, zijn mensenhaters, bruten en sadisten.
Zij leven hun hartstochten uit ten koste van duizenden.
De gevoelsmens vlucht uit Duitsland en intussen gaan Hitler en de zijnen voort dood en verschrikking te brengen onder de Joden.
Zij zijn krankzinnig geworden, dit alles is beestachtig, maar het wordt nog erger.
De verschrikkingen hopen zich op, de martelingen worden steeds afschuwelijker.
Adolf Hitler is nu reeds de vijand van de mensheid geworden.
Nu Hitler zich eenmaal aan zijn gevoelens heeft overgegeven, lost hij geheel in het kwaad op; het verleden in hem openbaart zich aan het dagbewuste ik, dat thans volkomen plaats moet maken voor zijn slechte persoonlijkheid.
Het kwaad heeft zich van dit leven meester gemaakt, de duivelen van de hel scheppen zich door hem en zijn soort een eigen wereld en leven zich in de sfeer der Aarde uit.
En Adolf Hitler kan het kwaad, dat hij opgeroepen heeft, niet meer tegengaan.
Ieder van zijn volgelingen leeft zich uit, zij overtreffen elkander in wreedheid.
Door hellen en hemelen wordt Adolf Hitler bezield, hij dient de plannen van twee werelden.
Hitler denkt, dat het de Voorzienigheid is, die hem helpt.
Al zijn daden motiveert hij door de Voorzienigheid erachter te stellen.
Op haar gezag legt hij de zweep over de Joden en ranselt hij er meedogenloos op los.
Hij steriliseert het leven van God om een gezond volk te krijgen.
De Voorzienigheid wil het!
Hij bezoedelt het huwelijk en maakt er een mestput van.
Het kind hoort aan de staat.
De Voorzienigheid wil het!
Hij leeft met de zijnen in het prehistorische tijdperk.
Hij voelt het nieuwe, het komende door het kwade en verkeerde heen, maar wat uit zijn handen komt, is besmet met dierlijk gif.
En toch heeft deze man een taak te volbrengen voor Gene Zijde?
En deze taak wordt hem door de Eeuw van Christus opgelegd?
Wat leeft er in deze mens?
Waarom haat hij de Joden?
Waarom valt hij de kerken aan?
Is hij waarlijk door God gezonden of is hij de Satan zelf?
In Duitsland zelf ziet men hem als een God.
God en Christus gaan er voor aan de kant.
De volken der Aarde staan machteloos, want in eigen land kan de Führer doen wat hem goeddunkt.
Miljoenen zielen bidden tot God en smeken Hem deze demon van de Aarde weg te nemen.
Maar de volken zien het tegendeel geschieden, Hitlers macht groeit met het uur.
Zal zij straks niet de gehele mensheid vernietigen?
Men klampt zich vast aan de voorspellingen van de zieners en zieneressen, die daar bijzonder gul mee zijn en Hitler allerlei doden zien sterven.
Maar Adolf Hitler sterft niet en wordt evenmin vermoord.
Heeft God zich van de mensheid afgewend?
God schijnt al Zijn leven te vervloeken, God moet de mensheid wel haten.
Het vreselijke geschiedt, Hitler begint de oorlog en ondraaglijk is het leed, dat hij over miljoenen uitstort.
En nog is hij niet verzadigd, het beest gaat verder en waar hij zijn voetstappen zet, vloeit er bloed, veranderen huizen in puin en worden mensen gemarteld.
Toch zal hij zich in het door hem en de zijnen ontketende geweld verliezen, u zult het beleven.
Hij zal gaan twijfelen aan zijn Voorzienigheid, nu en dan wartaal spreken en in zichzelf een verschrikkelijke strijd voeren, daar hij dan niet meer weet, wat hij goed of verkeerd doet.
Dit alles zullen de geschiedschrijvers vastleggen, ik ga er hier niet verder op in, ik volg verder de geestelijke weg.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
(blz. 159 - 161 in huidige druk, n.v.d.r.)
De geschiedschrijving laat Jozef Rulof aan anderen.
Rulof ‘filosofeert’ dan verder.
Hij stelt dat hij moet aantonen dat Adolf Hitler het instrument is, waarop deze eeuw speelt en hij preciseert:
Dat het Golgotha, het Koninkrijk Gods en de mensheid zijn, die hem als instrument nodig hebben, had u zeker niet gedacht.
Adolf Hitler kon dat instrument worden uitsluitend en alleen door zijn verleden.
Ik moet u nu in dat verleden binnenvoeren, zo ge alles wilt begrijpen.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
(blz. 161 van huidige druk, n.v.d.r.)(voornoemd boek op bladzijde 169)
Uit dit ‘gefilosofeer’ van Rulof blijkt nergens dat hij de genocide ontkent, goedkeurt, schromelijk minimaliseert of poogt te rechtvaardigen en evenmin enige intentie daartoe heeft.
De rechtbank gaat ter zake niet meer citeren, doch verwijst hiervoor naar de inhoud van het boek “De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien” (2001) in zijn geheel.
(...)
De boeken toegeschreven aan Rulof dienen tevens te worden gezien in de tijdsgeest waarin zij werden geschreven.
(...)
1.3.3. De tenlastelegging B (Inbreuk op de Antiracismewet):
(...)
Uit het “Voorbericht” in het boek “Het Ontstaan van het Heelal”, blijkt dit boek te dateren van 1939.
Dit boek werd aldus in een bepaalde tijdsgeest geschreven.
Ook hier kunnen de citaten niet los gezien worden van de totale inhoud van het boek, de tijdsgeest (zeer belangrijk) waarin het werd geschreven en de plaatsing van het woordgebruik en de betekenis ervan in die tijdsperiode.
Alles dient gezien in de ‘filosoferende’ context van dit boek met betrekking tot het ontstaan van de schepping.
Het eerste deel gaat over „Het Stoffelijk Organisme”.
Het tweede deel behandelt „Het Zieleleven”.
Het derde deel „De Wedergeboorte op aarde”.
(...)
De rechtbank is dan ook van oordeel dat de drie boeken, waarvan zij kennis kon nemen (waaronder ‘Het Ontstaan van het Heelal’ en ‘De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, n.v.d.r.), inhoudelijk niet van aard zijn om te kunnen aanzetten (aanmoedigen of aansporen) tot discriminatie, segregatie, haat of geweld en deze boeken evenmin met dat doel werden geschreven.
De bijzondere wil om aan te zetten tot discriminatie, segregatie, haat of geweld is niet aanwezig.
Rekening houdende met het geschetste wettelijke kader en de elementen van de tenlastelegging B die de rechtbank kon nagaan via de drie beschikbare boeken, dient de rechtbank aldus te concluderen dat er geen inbreuk op de Antiracismewet kan worden weerhouden.
Gezien die boeken niet in strijd zijn met de Antiracismewet kunnen de verspreiders van die geschriften (boeken) uiteraard niet worden veroordeeld op basis van de Antiracismewet.
_____________
 
Tot zover de aangehaalde woorden van de drie rechters uit Dendermonde.
Als bestuur van de stichting zijn wij van oordeel dat dit vonnis voor zich spreekt en we hopen dat hiermee eens en voor altijd (juridisch) werd vastgesteld dat deze boeken van Jozef Rulof niet racistisch, negationistisch of discriminerend zijn.
Om overzichtelijk in kaart te brengen wat de boeken dan wel zijn, hebben we de ‘toelichting bij de boeken van Jozef Rulof’ uitgegeven.
Deze toelichting bevat 30 artikelen in het hoofdthema ‘Universiteit van Christus’.
Deze artikelen vatten samen wat in al de 27 boeken van Jozef Rulof te vinden is over de thematiek die in het boek ‘De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien’ aan bod komt, met de nadruk op verklaringen hierover op zielsniveau.
We voegen deze 30 artikelen toe in bijlage achterin dit boek.
Daarnaast voegen we ook 3 artikelen toe uit het hoofdthema ‘Onze Kosmische Ziel’, die eveneens relevante kernpunten samenvatten.
Door de toevoeging van de 33 artikelen hopen we dat naar voren treedt dat Jozef Rulof en zijn meesters geen enkel onderscheid op basis van volk, land, werelddeel, zogenaamd ras, huidskleur of lichamelijke eigenschap relevant vinden, omdat de universele liefde zich enkel richt naar het wezen van de mens: zijn ziel.
 
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Stichting De Eeuw van Christus
2020