Adolf Hitler een genie?

Mensen, die voor de maatschappij iets groots tot stand brengen, noemt men op Aarde genieën.
De massa ziet hoog tegen hen op en draagt hen soms op handen.
Voor ons leven hebben deze aardse genieën echter eerst betekenis, als zij het leven van God opwaarts voeren, het innerlijke leven dienen, zodat het zieleleven ontwaakt.
Zij, die anders handelen, verdienen de naam van genie niet, of ze zouden genieën in het kwaad moeten heten.
Hoeveel ellende is er al niet over de Aarde gekomen door het aardse genie?
Thans dringt eindelijk tot de volken door, dat genieën in het kwaad geen betekenis hebben en geen bewieroking verdienen.
Dit soort genieën, waartoe Hitler behoort, zijn des duivels en voeren het leven op Aarde naar de afgrond.
Ze geven eerst alles van zichzelf, Hitler en zij, die zijn als hij, maar daarna eisen ze alles, om zich tenslotte in hun ware gedaante te tonen!
Zij brengen hun volk iets, beloven het koeien met gouden horens, maar tenslotte moet het volk ervaren, dat het met gif ingespoten is, waardoor het moet ondergaan.
Het zal daarom goed zijn als de volken dit soort genieën dadelijk weten te herkennen.
In vele toestanden, die van de maatschappij deel uitmaken, bevinden zich genieën.
Elk scheppend en diepvoelend mensenkind, kan zich het genieschap eigen maken en raakt dan voor het aardse leven het bovenmenselijke.
Men kan er maar niet zo instappen of het ergens kopen, alles van zichzelf moet worden ingezet om die hoogte te bereiken.
Ik heb u al eerder uitgelegd, dat er vele levens mee heengaan om zich het genieschap eigen te maken.
Voor Adolf Hitler is dat het leven van Caiphas geweest en de vele, die volgden.
Zijn taak raakt de hele mensheid.
Zijn genie kon optreden, doordat de mensheid intussen zóver gekomen was, dat dit optreden zijn nut kon afwerpen.
Dit zegt dus, dat iedere eeuw de eigen genieën voortbrengt.
Iedere eeuw bezit het denkend en voelend mensenkind, dat zijn volk iets te brengen heeft of het te gronde richt.
De evolutie van de mens vormt het genie.
Op eigen kracht, buiten de macht van het volk om, heeft het genie geen betekenis.
Een veldheer kan alleen een geniaal veldheer worden, als het volk, waartoe hij behoort, hem de gelegenheid geeft en in oorlog gaat.
Het zou niet mogelijk zijn als het volk tot hoger bewustzijn was gekomen.
Het is daarom thans dringend nodig, dat de volken het „genieschap” van deze lieden leren doorgronden.
De mensheid moet nú ernstiger gaan denken, want de Eeuw van Christus begint.
De wereld moet nu geleerd hebben van de verschrikkingen, die zij ontketende.
De genieën in het kwaad voeren u naar de duivel.
Zet hen niet op uw paard, ze rijden het morsdood.
Zij hebben voor niets ontzag.
Hun levens zijn walgelijk rottend, het stoffelijk genie leeft alleen voor hartstocht, geweld, roem en bezit.
Moet dat nu nog langer aanvaard worden?
Moet men dit soort mensen nog langer op de handen dragen?
Volg hen toch in hun denken en voélen.
De mensheid heeft dat nog nimmer gekund.
Nu wordt dat echter dringend nodig.
Thans moeten de volken hun het geestelijk halt toeroepen of zij staan opnieuw onder u op en voeren u en de uwen naar de slachtbank.
Zij zuigen u leeg en drinken uw bloed, zo behalen zij hun genieschap (in het kwaad).
Maar is het niet waanzinnig nog langer te moeten goedvinden, dat uw denken en bewustzijn door deze mensen bezoedeld worden?
Deze charlatans van de mensheid moeten niet langer de teugels in handen hebben.
U ziet toch wat zij ervan terechtbrengen.
Welke betekenis geeft het (zogenaamde) genie Adolf Hitler aan zijn leven?
Bewandelt hij de weg, die God ons allen gewezen heeft?
Voert hij uw leven niet naar de duisternis met alle ellende, daaraan verbonden?
Is hij een liefdegeest?
Heeft hij uw leven en dat van de uwen lief?
Niets ontzien hij en de zijnen van uw leven, zij willen de macht in handen hebben en haar vergroten.
Wat het ook kost, het is hun altijd en alleen om zichzelf te doen.
Onnozel en naïef is het om hen te volgen, alleen het kuddedier kan het!
Adolf Hitler voelt zich aangetrokken tot het kind.
Maar waarom?
Met valse bedoelingen dringt hij dit leven binnen en wil u tonen, hoe menslievend hij wel is.
Het volk ziet hem als het lam Gods, doch Gene Zijde ziet door hem heen.
De giftige uitstraling van de Führer is waar te nemen.
In de liefkozing van het kind weerspiegelt zich het hondse en duivelse van zijn eigen leven.
Dit satanische vernuft ontnam het Duitse volk iedere kritiek, en zo vergrijpt hij zich nog erger aan het Duitse kind.
Hij omarmt het en weinigen herkennen de vampier in hem.
Hij past het „Laat de kinderkens tot mij komen” toe, maar worgt meteen het gevoelsleven.
Dierlijk verderf is het, wat er van zijn leven tot ons komt, maar miljoenen nemen het niet waar.
Het Duitse kind omarmt hem en lost tegelijk op in zijn satanische ideeën.
Adolf Hitler vervalst het heilige leven van Christus.
Opnieuw bespot hij Hem en brengt hij Zijn leven om.
Het gebeuren op Golgotha herhaalt zich, hij is in niets veranderd.
Dit genie is de afschaduwing van de astrale duisternis.
Zijn leven en zijn sfeer stemmen af op de allerlaagste hel in ons leven, want hij is besmet in Jeruzalem, het daar gepleegde verraad bracht hem tot nieuw leven.
En dit „genie” zal dan Duitsland alles geven, maar het moet hem dienen.
Duitsland ligt ziek terneer, uiteengerukt, dodelijk verminkt.
Toen kwam het genie in het kwaad en gaf zich uit voor dokter.
Hij diende deze zieke zijn medicijnen toe en de zieke, die vindt, dat de kennis van de dokter groot is, geeft zich geheel aan hem over.
Het genie maakt Duitsland beter.
Waarom toch?
Waarom is zijn ijver zo groot?
Liefde voor zijn volk?
Maar waarom voert hij het dan straks naar de slachtbank?
Voor het Duitse volk is het het bovennatuurlijke wonder, maar de mensheid spuugt reeds op hem.
De Duitse psychologen doorgronden hem niet, ook zij volgen hem en zien een godheid in het vreselijke beest.
Wie hem wil zien en kennen, moet Christus’ leven volgen, eerst dan doorschouwt men zijn innerlijke leven.
Dan staat deze persoonlijkheid in zijn ware gedaante voor u, maar dan rammelt alles aan zijn zieleleven en openbaart zich het dier in zijn naakte werkelijkheid voor u.
Als dit kind van God toch eens was voortgegaan op de wijze als het begon, dan had niet alleen het Duitse volk, maar de gehele mensheid hem terecht vereerd.
Toen vocht hij waarlijk voor het geluk van zijn volk en nam maatregelen, die dit geluk moesten verzekeren.
Men had hem dan ook op een ezel gezet, takken afgebroken, ermee gewuifd en hem: Hosanna! toegeroepen.
Maar zijn ware aard verloochende zich niet lang en alras bleek, waarom hij zo edel gehandeld had en in welke richting hij stuurde.
Thans wordt zijn leven en dat van zijn vreselijke soort vervloekt.
O, die omgeving van hem.
Er leven er velen onder, die tijdens het sterven van Christus op de Calvarieberg waren – een van hen doorstak het lichaam van Christus – allen brengen met hun meester ontzettende ellende over de mensheid, in de eerste plaats over het Duitse volk.
Het vervloekte „Sieg Heil, o, mein Führer” zullen zij zelf smoren!
Ze zullen weer afbreken wat zij in hun goede jaren hebben opgebouwd en eerst dan hun ondergang beleven, het is de straf voor het Duitse volk en deze demonen.
Hoort hen sissen, deze reptielen in mensengedaante.
Is dat de taal van de liefde?
Adolf Hitler zou Christus’ zegen hebben ontvangen als hij zijn macht over het Duitse volk ten goede aangewend had, als hij het, Zijn leer navolgend, liefde en verdraagzaamheid had gepredikt.
Maar nu vervloekt men het werk van zijn handen.
De mensheid heeft schoon genoeg van deze „Übermenschen”, men haat de taal van dit volk en allen, die schuld hebben aan de aangerichte ellende.
Voor onze wereld zijn dit soort genieën bewuste krankzinnigen, alsook zij, die hen volgen.
Duld niet langer, dat zij uw levens bezoedelen, voed uw kinderen niet voor hen op.
Geen land moet meer toestaan, dat dergelijke creaturen de macht in handen krijgen.
Hun levens zijn besmet met het gif, dat in uw oerwouden gevonden wordt.
Stinkend zijn hun levens en walgelijk slecht.
Moet u hen liefhebben?
U mint het gif toch ook niet, dat dood en verderf brengt?
Deze genieën volgen de Satan.
Hun tekens verwijzen u naar hun duistere afkomst.
Zij denken en spreken niet over een hoger bestaan, daarvoor hebben zij geen gevoel.
Zij hebben God niet lief en kerken niet.
Zij willen alleen de Aarde bezitten.
Zegt het u niets?
Deze duivelen worden op handen gedragen, alles staat men hun af en het scheppende genie voor de geestelijke ontwaking en ontwikkeling laat men omkomen.
Moet dat voortgaan?
Is het niet de hoogste tijd, dat de volken de hoofden tezamen steken en overleggen, hoe men dit soort overheersers in welk land dan ook de macht uit handen neemt?
Iedere hond of kat heeft meer bewustzijn ten opzichte van de ruimte en het leven van God dan deze genieën.
Het kleinste insect werkt nog voor de ontwikkeling, zij als mens breken af!
Volg hun laagheden, hun haatdragende taal, hun wrede handelingen, en u kent deze levens.
Zij willen u doen terugzinken in het stinkend moeras, waarover u zich na veel leed en smart hebt losgemaakt.
Moet dat?
Is dat de bedoeling van uw aardse leven?
Om u ter wille van hun machtsbegeerten en duivelse instincten te laten afslachten?
Voor onze wereld vertegenwoordigen dit soort heersers de geestelijke armoede.
Tergend is hun doen en laten.
Hitler gaat over lijken om zijn doel te bereiken.
Hij heeft de mensen niet lief, hij spuit u in, steriliseert u als hij het nodig vindt.
Is hij nog niet duidelijk genoeg?
Handelt zo een geestelijk bewuste?
Toen de genieën hun maskers afgooiden en hun ware karakter toonden, ja, toen schrokken de volken van Duitsland en Italië.
Toen gingen ze zien, wat de ware drijfveren van hun leiders waren.
En hoe hoog het genieschap van die despoten wel reikt zal deze oorlog overduidelijk aantonen.
Al hun genialiteit en intuïtie zal hen niet weerhouden van fouten, zó groot, dat zij klap na klap krijgen en erdoor vernietigd worden.
Deze genieën zijn bezeten.
Maar nu zal de mensheid ontwaken, wakker geschud worden, de volken zullen zich aaneensluiten en het optreden van dergelijke individuen onmogelijk maken!
Alleen het geestelijke genie heeft betekenis voor de Aarde.
Ook dit genie zult u aan zijn daden kennen, er zal licht en zegening, liefde en wijsheid van hem uitgaan en Christus zal achter al zijn daden staan.
Het Duitse genie aanvaardde voor zich en zijn volk een kruis, maar met dit kruis zal hij, vervloekt door miljoenen, ten onder gaan.
De Voorzienigheid laat hem en zijn soort omkomen, duivelen als zij zijn.
Golgotha dwingt het Duitse wonder van de aardbodem te verdwijnen.
Hitler en Caiphas kregen betekenis voor de Aarde, maar zij leven zich opnieuw door het aardse leven uit.
Zij brengen leed en smart en verschrikking, wat al in Jeruzalem begon.
Maar nu gaat het wrede dier met al zijn koppen ten onder – na tweeduizend jaren!
De Eeuw van Christus maakt een eind aan hun tirannie.
Daarvoor kunt ge God en de meesters niet dankbaar genoeg zijn.
Of gelooft ge nog aan de wederopstanding van deze demonen?
Hun uren zijn geteld.
Gods Alziend, wakend Oog ziet scherper dan die demonen zich kunnen indenken en dit is uw eigen eeuwigdurende bescherming geworden.
De meesters van Israël voeren u door al deze verschrikkingen heen, maar u moet tot eenheid komen en uw kerken moeten u daarbij helpen.
Zij moeten u thans het voorbeeld geven en allen één worden in de geestelijke bewuste leer van Christus, die nog door niet één kerk op Aarde wordt nageleefd.
Hitler en zijn demonische vrienden hebben de mensheid tot denken gebracht – de winst van al het gevloeide bloed.
Aan onze zijde leven geestelijke genieën, liefdegeesten, die geluk verspreiden, waar zij komen.
Zij dienen de aardse mensheid ook.
Zij willen haar het geluk van de hemelen schenken.
Om dit geluk op Aarde te vestigen gaven de profeten hun leven en gingen de kinderen van God de leeuwenkuil in.
Bent u dit vergeten?
Zet ook uzelf in, zoek één te worden in Christus, dan zullen de genieën in het kwaad nimmer meer in welk land ook de overmacht kunnen krijgen.
De geestelijke genieën aan onze zijde voerden ons het Koninkrijk Gods binnen.
Zij voelen zich niet bovenmenselijk – zij zijn als wij, kinderen van God.
Wij hebben hen waarachtig lief gekregen en wij vergeten nimmer wat zij voor ons deden.
Hun heilig licht overstraalt ons eigen zijn.
Als u zich als wij voor hen openstelt, geliefden der Aarde, hoe zal dan uw leven worden?
Het zal worden als ons leven, dat thans geestelijk bewust is.
Gods wil is het, dat ge Golgotha navolgt.
Leer van Christus, Die alles van Zichzelf gaf om u Zijn liefde te bewijzen.
Ook u kunt leren uit het leven van Judas, of ik zou het niet verhaald hebben.
Hitler en zijn soort moeten eveneens weer naar Golgotha, voor het kwaad is in de Eeuw van Christus geen plaats.
Gods heilige krachten zullen het uitschakelen – en dat zijn de meesters, de geestelijke genieën aan onze zijde.