Het oorzaak en gevolg van de enkeling, de massa en de mensheid

God is liefde!
Hij heeft daarom nimmer gewild, dat Zijn kinderen in leed en smart het aardse leven zouden binnengaan.
God schonk Zijn leven alles en wilde, dat wij mensen elkander zouden liefhebben.
Als u de menselijke geschiedenis volgt, rijst voor u een berg van ongelooflijke hoogte op, een berg ellende, die door de volken der Aarde zelf opgetrokken is.
Het is de berg van het kwaad, en iedere verkeerde daad van de enkeling, de massa en de mensheid hielp dit gevaar optrekken.
Ik vertelde u over de allereerste mensen, die aan deze zijde aankwamen en voor deze berg stonden.
Doordat zij op Aarde kwaad hadden aangericht, bouwde zich die berg van ellende op die zij zelf toen moesten slechten.
Anderen stonden er voor dit geschapen kwaad op Aarde goed te maken, wilden ze ooit een hemel binnentreden.
Zo komt er voor ieder mens een leven, dat hij aan het vereffenen van zijn zelf veroorzaakte schulden moet beginnen.
Wat voor de kerken het laatste oordeel heet, is voor ons het oorzaak en gevolg.
Hoe breken wij de door ons zelf opgetrokken berg af?
De enkeling beleeft het op zijn eigen wijze, door het verlies van een geliefde of het bezit bijvoorbeeld.
De massa beleeft het door groot leed en smart, door een oorlog, natuurrampen.
Hoe deden wij tijdens onze vele levens?
Deden wij goed of brachten wij ellende?
U weet dit niet, want uw dagelijkse-zijn overheerst, zodat u van uw vorige levens niets afweet.
God kan ons echter niets schenken, ook al zou u veel narigheid moeten beleven, Hij is een Vader van Liefde!
God is rechtvaardig.
Hij staat niet toe, dat ons maar een haar wordt gekrenkt.
Wel echter moeten wij goedmaken, wat we misdeden.
Tikt Hij ons dan op onze vingers?
Integendeel.
Hij laat ons begaan, anders zouden we niets leren!
Hij weet, dat we eens voor onze eigen daden komen te staan en dan aan het goedmaken moeten beginnen.
Thans staat u daarvoor!
Ook wij hebben dat beleefd.
U leeft er thans in.
Is er één onder u, die zeggen kan: in al mijn levens bleef ik rein en mijzelf?
In al die duizenden levens bleef ik in harmonie met de wetten van God?
Leeft zo een wezen in de ruimte?
Neen!
Niet één mens heeft dat wonder beleefd, wij allen vergaten ons en groeven onze eigen graven.
God wilde dit niet.
Hoe vreselijk zijn onze levens geweest.
En velen leven nog zo, ze schoppen en slaan, roven en moorden.
Anderen echter maken reeds goed en worden op hun beurt geslagen en geschopt.
Zij hebben thans geen macht meer, zij kunnen het leven op Aarde niet vernietigen.
Nu zijn het onbekende zielen, die bezig zijn opwaarts te streven.
Zij legden haat, geweld en hartstocht af, in hun leven kwam geestelijk ontwaken en zij zijn nu de gelukkigen van geest.
Anderen namen hun macht over en deze bezetten hoge maatschappelijke posten, terwijl zij in aanzien daalden.
Voor de Aarde betekende dit stoffelijke achteruitgang, voor onze wereld evenwel boekten zij geestelijke winst.
Wat is waardevoller?
Wij mensen laadden zonde op zonde, we leefden maar raak en niemand hield ons tegen, we waren immers heer en meester over ons zelf, ons eigen bestaan, over ons denken en voelen en ons handelen?
Dat dachten we tenminste.
Toch is alles anders, want we kwamen erdoor in botsing met Gods wetten.
Om u dit vreselijke proces duidelijk te maken, u aan te tonen, dat zo de onontloopbare werkelijkheid is, verhaalde ik u het leven van Mozes en zijn kinderen.
U leerde er het oorzaak en gevolg van de enkeling, de massa door kennen en het moet u duidelijk geworden zijn, dat zij de gevolgen van hun daden niet konden ontwijken.
In dat geval is ook uw eigen eeuw u duidelijk.
U staat nu voor uw eigen ellende.
Dacht u, dat u iets geschonken kon worden?
Nu moet u goedmaken en daarvoor staan de massa en de mensheid.
Niemand ontkomt eraan.
Iedere verkeerde daad werd een wet en die wetten, die de enkeling, de volken en de mensheid zélf wakker riepen, trokken de ellende tot zich, waarin u thans leeft.
Als eenling had u geen kwaad mogen doen, maar wat richtte u niet aan?
De mensheid had als massa de Tien Geboden Gods moeten aanvaarden, moeten opvolgen, maar zij deed het niet.
Mozes zondigde in zijn verlangen om u te dienen en u de geboden Gods te doen kennen.
Hij schreide als een kind, toen hij het eeuwige leven binnentrad en de gevolgen van zijn gewelddaden moest aanvaarden en de sferen van licht voor zich gesloten zag.
Maar had God hem gevraagd daarvoor te zondigen?
Dwong men hem ertoe?
Ook aan deze dienende mens kan God niets schenken!
En zo verging het Mozes’ volgelingen en zo vergaat het u.
Nu de Eeuw van Christus begint, wil God, u voelt het zeker, dat wij met het verleden afrekenen.
Thans worden ons de rekeningen gepresenteerd en het is aan ons ze te vereffenen.
Gods wetten leggen uw levens op de weegschaal.
God ziet toe, dat u geen gram wordt geschonken of gij zoudt als mens uw eigen leven vernietigen.
God waakt hiervoor over uw leven.
Deze afgrijselijke oorlog is het, die de gevolgen van het door u in uw levens aangerichte kwaad wegvaagt.
En dit is ook voor de massa en de mensheid.
Miljoenen zielen zijn er thans, die leed en smart beleven, maar daardoor goedmaken wat in de eeuwen door hen aangericht is.
Er zijn er evenwel tallozen, die nieuw karma scheppen.
Zij meldden zich voor de strijd, komen er in om en gaan te vroeg over.
Deze zielen handelen tegen de wetten Gods.
Wie de dood zoekt, pleegt zelfmoord en moet hiervan in het astrale leven de gevolgen beleven.
Hij staat voor de astrale wetten, die hem onmiddellijk het geestelijke halt toeroepen.
Wanneer de mensheid dit alles kon begrijpen, zouden de volken geen oorlogen meer voeren!
Toch trekken miljoenen thans ten strijde, maar waartoe eigenlijk?
Om uw vaderland te verdedigen?
Maar God kent geen vaderland.
Hij kent alléén Zijn eigen leven en dit mag u niet ombrengen, u mag het om geen enkele reden doden.
U moordt dan en dat is in strijd met de Tien Geboden, is in strijd met al de wetten van God voor het stoffelijk leven en het leven na de dood.
U moet toch alles weer goedmaken.
De sferen van licht blijven onherroepelijk voor u gesloten als het bloed van uw medemensen aan uw handen kleeft.
Zo zeggen het de wetten van God en zij zijn onveranderlijk.
Nimmer en onder geen omstandigheid staan zij toe, dat u uw evennaaste krenkt.
De wetten van oorzaak en gevolg dwingen u het begane kwaad goed te maken, ze dwingen u leed en smart te aanvaarden naarmate u het zelf over het hoofd van een ander bracht.
Toch is de winst aan u, want door dit goedmaken treedt u het hogere leven binnen, tenminste in het geval, dat u leert door uw ellende, zo niet, dan staat u voor nieuw leed en nieuwe smart.
Eens echter zal uw hoofd naar beneden gaan en zult u de geestelijke weg verkiezen boven die van het kwaad.
Het Koninkrijk Gods eist dit van u, van de massa en van de mensheid.
In de Eeuw van Christus moet het geschieden.
God wil, dat u eindelijk ophoudt met moorden en haten.
Hij dwingt u thans aan het opwaarts te beginnen!
U leeft in dit stadium.
U hebt goed te maken.
Zo niet, dan zou u een der onzen zijn en niet meer op Aarde leven.
Adolf Hitler brengt leed en smart over de mensheid.
De massa denkt en spreekt hierover.
Velen vragen zich af, hoe deze ziel alles dragen kan.
Hoe ontzettend is het, wat hij op zijn schouders heeft genomen.
Maar voelt u niet, dat u zelf hem helpt dragen?
Denkt gij, dat ge uw eigen leven niet behoeft te beleven?
Al de miljoenen zielen, die voor hun eigen karma staan, helpen hem dragen.
Daardoor bezwijkt Adolf Hitler niet.
Hij zal ook niet door dit leed bezwijken, hij is slechts de man, die de zweep in handen heeft genomen, die het heeft aangedurfd de mensheid af te ranselen, wat hij op zijn beurt weer goed moet maken.
Dit is de betekenis van Adolf Hitler en dit verklaart, waarom hij ook niet bezwijkt, al wil men hem nog zo graag dood zien.
Hij moet zijn werk afmaken, ten behoeve van de mensheid gaat hij geen seconde te vroeg over.
Wat hij voor zijn leven beleven moet is de ondergang van zijn grootheid, het tanen van zijn kracht en het uitblussen van zijn eigen intuïtie.
Hij zál beleven, dat de mensheid zijn leven niet aanvaarden wil.
Hij moet thans slikken, dat God, Christus noch de mensheid hem hebben gewild.
Hij zal beleven, dat de Aarde geen heersers van zijn soort meer wenst.
En het leed en de smart, die hierdoor ontstaan, moet hij dragen, dit ligt weer buiten het karma van de mens, de massa en de mensheid.
Hij brengt door deze ellende intuïtie aan de mens, hij maakt het mogelijk, dat de massa goedmaakt.
Hij voert u en haar opwaarts, want u leert door hem, dat het zó niet moet.
Voelt u hoe ontzettend het is wat hij u leren wil?
Hij breekt af om op te bouwen.
In werkelijkheid is heel uw geschiedenis zo opgebouwd, want door leed en smart kwam in u de ontwaking.
Adolf Hitler draagt de ellende niet alleen, ook u helpt hem dragen.
Iedere ziel doet het, want dit is het oorzaak en gevolg van de massa.
Zelfs het ongeboren kind heeft schuld aan deze oorlog.
Of gelooft u nóg, dat de ziel slechts eenmaal op Aarde leeft?
Iedere ziel heeft miljoenen levens beleefd, en zo zal ook het pasgeboren kind het eigen leed en de eigen smart niet kunnen ontlopen.
Zo komt het, dat Adolf Hitler niet instort.
De oorlogsellende is door de mensheid zelf ontstaan.
Hij kán er niet door instorten, omdat uw leed hem niet aangaat, zomin als het een ander aangaat.
Alleen het leed en die smart, die hij schept buiten uw karma om, zijn voor zijn rekening.
Dat wat hij de Joden oplegt bijvoorbeeld.
Iedere marteling, die hij uit haat en hartstocht aandoet, valt op hem terug en wreekt zich op hem.
Wat u in uw dagen beleeft, heeft de mensheid nog nimmer ervaren.
Doordat de volken der Aarde in één strijd zijn gewikkeld, zijn het leed en de smart overheersend voor iedere ziel, wat wil zeggen, dat u nu in korte tijd goedmaakt, waar u anders vele levens voor nodig hebt.
In vredestijd kunt u zoveel niet goedmaken, een dergelijke ellende niet beleven, u kunt zich dan alleen zelf iets aandoen.
Thans moet u het van anderen ontvangen, zonder dat u zich ertegen verzetten kunt.
Daarom is het leed zo afgrijselijk geworden.
Adolf Hitler veroorzaakt dieper leed dan ooit één heerser voor hem heeft gedaan.
Hij is voor de ruimte het énige wezen, dat het meeste kwaad doet en kan doen.
Na hem komt er geen mens meer, die zoveel macht krijgt, en geen mens meer, die zoveel leed scheppen zal, want het is dan niet meer mogelijk, niet meer nodig!
Daarom is Adolf Hitler het laagste wezen in de ruimte, Christus het Hoogste!
Door de macht, die hij kreeg, schept hij al dit leed, anderen konden die macht immers niet krijgen?
Doordat de mensheid dit stadium nog niet had bereikt, waren die heersers ook niet nodig.
Voelt u thans, hoe natuurlijk alles is?
Als u nu de volken der Aarde volgt, kunt u vaststellen, hoeveel oorzaak en gevolg de volken moeten beleven.
Duitsland zal vreselijk te lijden hebben, alsook Italië en Japan, volken, die oorlog hebben gewild.
Er blijft van Duitsland eigenlijk niets meer over.
Zegt het u niets?
Het grote rijk zal verpletterd worden, eerst dan weten de miljoenen van dit volk, dat het zó ook niet moet.
U zult het beleven.
Geen stad zal onbeschadigd blijven, de grote steden van het Duitse volk zullen worden vernietigd.
Ook Rusland zal afschuwelijk veel leed te verwerken krijgen, omdat dit volk nog moet ontwaken en omdat het in een stadium leeft, waarin andere volken zich reeds lang niet meer bevinden.
Omdat Rusland opdringerig is ten opzichte van de andere volken, de eigen opinie wil opdringen, ontvangt dit volk nú in de Eeuw van Christus een gevoelige les, die het niet zal breken, maar toch zeer zeker zó zal neerslaan, dat het de lust om oorlog te voeren ontgaat.
Rusland stelt zich nog steeds op het kwaad in en dat moet niet!
De volken van Israël zullen de strijd eveneens op verschrikkelijke wijze beleven, zij weten nú echter, waarvoor ze vechten, wat vroeger niet is aangevoeld.
Zo vergaat het elk land – het ontvangt leed en smart al naar het in het verleden heeft verricht.
Ook uw eigen volk (het Nederlandse volk) zal ontzettend te lijden hebben.
In de eerste plaats omwille van het eigen verleden, en hierna omwille van het gevoelsbewustzijn, waaruit af te leiden valt, dat ook uw volk een taak te volbrengen heeft.
En gij moet niet vergeten, dat ook uw volk nog steeds afstemming heeft op het schemerland en dat het de eerste sfeer moet zien te bereiken.
Er zijn dus volken, die in de eerste plaats goedmaken omwille van het verleden, maar in de tweede plaats leed en smart zullen ondergaan om tot een hoger peil te komen, wat door deze strijd mogelijk wordt.
De smartelijke ervaringen, die worden opgedaan, geven een volk een stoot in de goede richting en wel voor ons leven.
Uw volk krijgt te lijden, zoals andere volken het zelfs niet kunnen beleven.
Weet dan, dat God steeds de sterksten in Zijn leven optrekt en dat alléén de sterksten een taak te vervullen krijgen, omdat de zwakken eronder zouden bezwijken!
Voelt u dit, dan kunt gij alles aanvaarden.
Weet dat, indien gij móet leven, ge het leven van God ontvangen zult, doch zo ge uw aardse leven tijdens de oorlog verlaten moet, géén mens, geen wet kan u dan tegenhouden, gij zult sterven!
Wat er geschieden zal, is onmenselijk, maar het is waarachtig volgens de wetten van God tot uw leven gekomen.
Miljoenen mensen zullen het aardse voor het eeuwige leven verwisselen.
Zorg ervoor, dat gij niemand door uw hand uit het aardse leven slingert, want gij vergrijpt u aan het leven van God.
U dient de duivel!
Vele volken zullen bezwijken, toch zal deze afschrikwekkende levensles aanvaard moeten worden.
De één zal erdoor goedmaken en de ander komt erdoor tot het hogere bewustzijn; dat geldt voor de enkeling zowel als voor de massa en de gehele mensheid.
Nogmaals, onthoud dit: God trekt steeds de sterksten tot zich op, zij krijgen een taak, zij kunnen hierdoor het andere leven van God wakker schudden.
Maar nog geen gram leed zal u geschonken worden!
Indien u thans een geliefde door de oorlog verliest, dan is het mogelijk, dat dit leven te vroeg naar onze wereld komt, maar het kan ook zijn, dat dit leven op tijd hier binnentreedt.
Het móest dan bijvoorbeeld door een bom worden getroffen en uiteengescheurd worden om ons leven binnen te treden.
Want God kent geen sterfbedden!
Zij, die dit leven naar onze wereld zenden, scheppen echter nieuw karma, want God verbiedt u te doden, onder welke omstandigheden dan ook!
Op Aarde vraagt men: Als het vaderland in nood is, moet men dan weigeren het te verdedigen?
De gelovigen spreken en behandelen dergelijke vraagstukken, maar kunnen deze problemen niet beantwoorden.
Ik antwoordde u al op deze vragen.
Wie desondanks denkt te moeten doden, moet dan maar aanvaarden, dat hij zichzelf voor onze wereld vernietigt.
Ge verliest er uw Koninkrijk Gods door.
Wie het aardse leven zoekt, zoekt de duisternis.
Het dodelijke schot stemt u op haat en hartstocht af, zodat de hellen u zullen ontvangen.
Niemand heeft het recht te doden, ook ú niet, want de „Tien Geboden Gods” gelden ook voor u.
Als u geestelijk te gronde wilt gaan, zet dan uw eigen leven voor het nietszeggende aardse in.
Maar er is een eeuwigdurend leven.
De bewuste ziel steekt geen vinger uit voor het geweld, zij volgt Christus na.
Wie Gods wetten navolgt, treedt de sferen van Licht binnen.
Dat hebt u, de massa en de mensheid te leren!
Als de massa dit alles goed inziet, kunnen er geen oorlogen meer komen.
De massa roept dan de naar heldendaden dorstende mens het geestelijke halt toe.
Deze oorlog zal u het bewustzijn ervoor brengen.
Deze oorlog brengt u het betere-ik!
Katholieken en protestanten en al de gemeenschappen, die God en de mens willen dienen, móéten weigeren om te doden, dan zullen geen genieën van het kwaad u meer kunnen vernietigen.
Deze moeten weten, dat ze zichzelf in de afgrond storten.
Sterf daarom liever voor God en voor Christus, dan voor hen die geen geestelijke betekenis hebben.
Dan blijft u vrij van oorzaak en gevolg.
Uw vaderland is stoffelijk, is tijdelijk.
Moet u daarvoor anderen en uzelf doden?
Christus leerde ons onze vijanden lief te hebben.
Leef naar deze regel en u treedt het geluk binnen, want een dood is er niet!
De enkeling, de massa en de mensheid moeten nú ontwaken.
De duisternis volgen of de wetten van de liefde, de sferen van licht of de hellen, Christus of de duivel!
Zelf moet u het weten, zelf staat u voor de ellende, door u aangericht.
Vraag u af, hoe uw leven is geweest en aanvaard dan dat wat nu over u komt.
Het verleden spreekt nu!
Haat niet, als u niet zelf gehaat wil worden.
Schep geen nieuw leed.
Volg Golgotha.
Buig uw hoofd voor de waarheden, die Christus u van deze plek af leert.
Wij aan deze zijde hebben ze moeten aanvaarden en ons leven ernaar moeten inrichten.
In uw eeuw komt het geestelijke ontwaken.
Nu moet u besluiten, het goede dan wel het kwade te volgen.
Groot en geestelijk wordt uw leven als ge wilt neerknielen voor Golgotha.
Ge zult dan leren liefhebben, u, de massa en de mensheid.
En dit is de wil van God en Christus!
Wat hebben de volken der Aarde goed te maken?
Volg alles wat er zal geschieden en gij kunt eerst dan het antwoord geven op de beklemmende vragen van uw eigen tijd.
Maar geen vogel valt dood ter Aarde neer of het heeft betekenis.
God waakt over de mensheid.
En Christus licht u voor, door Zijn Heilig Leven zullen gij, de massa en de mensheid het Koninkrijk Gods op Aarde en aan Gene Zijde binnentreden!
Kan het anders?