Door de duisternis naar het licht

De mensheid staat straks voor een puinhoop en kijkt naar alles, wat er in deze jaren is vernietigd.
Maar hij staat tevens voor zijn toekomstig leven en wil dat vreselijke verleden gauw vergeten.
Nu eerst is te zien, welke volken het meest te lijden hebben gehad, wie veel goed moest maken en alles van zichzelf heeft moeten inzetten om het gigantische proces te doorstaan.
En dit is ook te zien aan de enkeling, de massa en de mensheid.
De menselijke beschaving is een grote puinhoop en deze moet opgebouwd worden, men dient hieraan met spoed te beginnen, want het leven op Aarde wil voort.
Deze mensheid moet verder!
Er wacht de massa een nieuw en hoger ontwaken in de geest.
Eerst nu voelt de mens, dat het met geweld ook niet moet.
Maar Europa is intussen kapot.
De oorlogswals reed alles omver wat in de weg stond, had voor niets ontzag, leven en dood hadden geen betekenis.
Al de heilige goederen van de mens zijn bezoedeld.
Maar de fundamenten voor het hogere leven zijn gelegd en daarop bouwt men thans voort.
Door te zien naar de wandaden door het kwaad begaan, is het gevoelsleven ontwaakt, nu voelt het zieleleven, dat de op de duivel afgestuurde (wellicht bedoeld: afgestemde) persoonlijkheden het mensdom slechts te gronde kunnen richten.
Het leven op Aarde was als een hel, maar het kwade in de mens is thans overwonnen, dit ten koste van ontzettend veel bloed, van leed en smart, honger en ellende.
Is deze ontwikkeling te duur betaald?
Wij zullen zien, wat de mensheid te wachten staat en waarheen deze strijd u en de miljoenen op Aarde heeft gevoerd.
Vreselijk hebben de demonen van de hel zich kunnen uitleven.
Thans heerst er stilte op Aarde, de stilte na een hevige worsteling van het kwade tegen het goede.
Wie terugdenkt aan de geleden verschrikkingen, aan de uren van ondergang, hoort nog het vreselijke gejammer en gekreun van de gewonden, van de moeders en kinderen, die ten onder gingen en door deze afschuwelijke oorlog het aardse leven moesten verlaten om het geestelijke binnen te treden.
Wie dit voelt en nogmaals volgt, weet thans, hoe Caiphas en zijn soort huisgehouden hebben, hij rilt en beeft, denkend aan hen, die het schrikbewind op het leven van God toepasten.
Peinzend over de verschrikkingen, gelooft hij in een groot wonder, hoe is het mogelijk, dat hij nog tot de levenden behoort?
Zó afschuwelijk was deze strijd voor het menselijke wezen op Aarde, voor rijk en arm, oud en jong, kind, moeder en vader.
Wij kunnen het woord dierlijk niet uitspreken, wij weten nu, dat wij het dier onrecht erdoor zouden aandoen, het heeft getoond hoger te staan dan de mens!
Zó heeft de waanzin huisgehouden!
Er is geen volk, géén mens op Aarde, of het maakte iets mee, het brute geweld heeft niemand en niets ontzien.
Afschuwelijk is het geweest, hartverscheurend, ontzettend!
In de eeuwen terug is er vreselijk geleden, maar wat er thans beleefd is door de volken der aarde heeft geen mens zich kunnen indenken, en Gene Zijde was wel zó wijs en liefdevol, om al deze ellende niet te voorspellen, ook al werden door onze wereld verscheidene ogenblikken vastgelegd.
Alleen de sterksten wisten ervan, zij maakten zich gereed voor deze strijd, door hun krachtige persoonlijkheid overheersten zij het dagelijkse gebeuren rondom hen en konden zo tal van mensen door hun voelen en denken steunen.
Géén mens had zich een dergelijk kwaad, zulk een bezetenheid en tirannie kunnen indenken en toch, miljoenen zielen behielden het eigen leven.
Een wonder is het, maar ook die wetten hebben wij thans leren kennen, de mens heeft ze zelf in handen.
Want wie leven móét kan niet sterven en wie zal overgaan, kan niet in leven blijven; deze wetten beslissen over al het leven van God.
Dat is ook het enige, wat u thans nog bezit – het naakte leven!
Zó diep is deze afdaling beleefd, al de krachten en eigenschappen zijn hiervoor ingezet.
En kan God dit goedvinden, vraag ik u nogmaals?
God waakte toch over al Zijn kinderen, Hij heeft u geen seconde alleen gelaten.
De betekenis van dit Goddelijke waken leeft echter aan deze zijde, in de sferen van licht hebben wij dit bewustzijn leren kennen.
Waar u kijkt, ziet u puinhopen, ziet u dus ellende, daar leven nóg het leed en de smart, de ontzagwekkende ellende en de napijn van miljoenen zielen, daar stroomt nog het bloed uit vele wonden en wandelen uw krankzinnigen, die door deze onmenselijke wreedheid hun verstand verloren.
Waar u kijkt, gaapt u een afgrond tegemoet en toch, het leven gaat verder.
De heidenen zijn overwonnen, het kwaad is teruggekeerd naar de duisternis, er is licht gekomen op Aarde.
Door het gebed?
Hoe is er gebeden!
Toch kon God al deze gebeden niet verhoren, zoals men zich dat op aarde voorstelt.
U moet nu begrijpen waarom en beamen, dat het zó goed is.
Al het goud van de Aarde is thans bijkans verschoten.
Men had dat geld anders moeten besteden, maar voor dat bewustzijn moest de mensheid nog ontwaken.
Miljoenen werden gebruikt voor de afbraak, voor de vernietiging van Gods leven.
Waar is op die wijze het einde?
Hoe moet de vonk Gods ontwaken?
Is er wel geestelijke voortgang?
Is de mensheid waarlijk in staat een betere wereld op te bouwen?
Heeft al die ellende werkelijk gediend om geestelijke bewustwording te verkrijgen?
Het bloed vloeide als nimmer tevoren het geval was, dit kon geschieden door de technische vindingen van uw tijd, door deze sprak het menselijk vernuft in ondubbelzinnige taal!
Voor de vernietiging van het Avondland werden ontzaglijke rijkdommen ingezet – maar was dit Gods wil?
Is Christus hiervoor aan het kruis gestorven?
Een ellendig smartelijk gevoel is het enige wat overbleef van de heerlijkheden, die men vroeger, luttele jaren geleden nog, bezat.
De wroeging, te zijn afgedaald tot de beestachtigheid van de duistere hellen, is het overheersende gevoel, dat het zieleleven op Aarde thans kent.
Maakt men zich nú op tot het scheppen van een betere wereld of gaan we weer op de oude voet verder?
Zullen we ons nog langer bedienen van het bedrog, weer opklimmen door het bloed van anderen?
Opnieuw ons verrijken door het leven van God uit te zuigen?
Door handel te drijven met het bezielde product van de kunstenaar en de natuurmens?
Het is voor niet één eerlijk oordelend mens moeilijk vast te stellen, dat álles op Aarde door leugen en bedrog, door bezoedeling van het bloed van anderen, door diefstal en moord, door het vertrappen en negeren van de levensrechten van een ander is tot stand gebracht.
En thans kan deze mens even makkelijk vaststellen, dat Gods wetten zichzelf herstellen, wat zeggen wil, dat alléén dat, wat door reine liefde werd geschapen, recht op bestaan heeft, maar dat daarentegen het geróófde bezit vernietigd wordt.
En dat vervloekte bezit is nu vernietigd.
Het ging kapot of in andere handen over.
Hier spreekt het Oorzaak en Gevolg voor het aardse bezit, dat wat tot uw leven behoorde, maar gedoemd was tot uitsterven, tot vergaan, omdat het eens door roof en moord werd verkregen.
Zo werden die rekeningen uit het verleden betaald, ze werden vereffend door het offeren van het eigen levensbloed of door het verlies van de vergaarde schatten.
Uw eeuw dwong u ertoe!
De wetten van Oorzaak en Gevolg voltrokken zich over mensenlevens en goederen, in niets kan God u iets schenken.
Vroeg of laat moest deze afrekening komen – tot voordeel van de mens zelf.
Alle schandvlekken – hoe schoon en kunstzinnig van bouw ook – moesten verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe gebouwen, die door een bewuster en gerijpter mensengeslacht zullen worden opgebouwd.
Machtige maatschappijen speculeerden met het bloedgeld van de armen.
Deze werden bedrogen, valselijk voorgelicht, terwijl de ondernemers zich van hun zuur verdiende penningen uitleefden.
Niet één huis op Aarde is vrij gebleven van deze besmetting, zelfs aan de, aan de eredienst van God en Christus gewijde, tempels en kerken kleeft het levensbloed, de levenskracht van het zieleleven, dat alles voor de bouw ervan inzette.
Maar waartoe dienden zijn offer, zijn geloof?
Hij kon zijn gebed opdragen in een gebouw, dat God een doorn in het oog moest zijn, doordat het met sjacheren tot stand kwam ...
De kerk pleegde zelfmoord voor het aardse bezit, zij aanvaardde alles – vanwaar het geld kwam, werd niet gevraagd.
Handelde de kerk hier naar het gebod van Christus?
Hoe had de kerk in dat geval in de vervlogen eeuwen en tijdens deze strijd moeten handelen?
Niet Gods zegen, doch een vloek rustte op alles!
Door de laatste wereldoorlog zou het gestolen en geplunderde goed van uw voorvaderen verdwijnen.
De Eeuw van Christus heeft een aanvang genomen, deze spreekt thans tot u, zij zal de harten van u en de uwen overheersen.
Zij duldt niet langer bedrog, roof en moord, de hoofden moeten thans worden gebogen, de menselijke handeling bewust worden.
Nu is het goedmaken en opbouwen de wet, die het leven op Aarde ingrijpend zal doen veranderen.
En is dit niet dringend noodzakelijk???
Moeten God en Christus nog langer goedvinden, dat het menselijk wezen op Aarde zichzelf onthalst?
De Eeuw van Christus kan door u niet worden ingegaan, als u onder een duivelse en vernietigende last gebukt gaat.
Deze Eeuw wil, dat gij ziende gaat worden en dat ge voortaan eerlijk en oprecht uw aardse leven leeft.
Zij eist, dat gij het oog van anderen door uw eigen levenslicht zult verhelderen – en dit omdat gij geboren zijt uit één Vader!
Er móest een oorlog komen om u uw bezoedelde bezit af te nemen, om u smart en ellende te doen beleven, want zo alleen kon u uw karmische wetten naleven.
Is dit een onnatuurlijke, een onrechtvaardige wet?
Op een goede – ja, op een góede dag – brak de hel los en stond ge voor de afdoening van uw zelfgeschapen levenswetten, die u echter met hun pijnen, angsten en verschrikkingen ervaring zullen geven, waardoor ge kunt en zult ontwaken.
Het zijn de onwrikbare wetten van uw en ons leven.
Ze zullen u ertoe brengen afscheid te nemen van het kwaad, zij stuwen u verder en hoger te gaan in de geest en te beginnen aan de opbouw van een eigen Koninkrijk Gods op Aarde en aan Gene Zijde.
Voor geld dacht men bij u op Aarde een hemel te kunnen kopen, kocht men aards geluk, kocht men waarin men trek had, kocht men liefde en ontzag, ja, voor geld kocht men God en Christus!
Hoe is er in dit opzicht op Aarde huisgehouden!
De hemelen zijn verkwanseld alsof het aardse goederen waren, de kerken versjacherden Gods hemelrijken, ze voerden dit tot waanzinnige hoogte op.
Met een rustig geweten kwamen deze transacties tot stand.
Eeuwenlang is dit mogelijk geweest, maar door deze oorlog komt ook hier een einde aan.
Zulk een weerzinwekkend gesjacher zal straks niet meer mogelijk zijn.
De mensheid zal dan weten, wat het zeggen wil zich een hemel eigen te maken!
De oorlog kwam en een razend geweld stortte zich over de mensheid uit, barbaars waren de wreedheden, ondraaglijk de pijnen.
En toch, geloof mij, God heeft u nog gespaard!
God toont zich in Zijn ganse schepping een Vader van Liefde en ook nu weer bewees Hij dit te zijn.
Indien gij de door u in het verleden begane fouten in volle omvang had moeten goedmaken, zoudt ge bezweken zijn, ge had uw leven niet kunnen behouden.
God zou dan het leven hebben moeten terugvoeren naar het oerwoud, terug in de stilte van het eerste levensstadium, daar, waar u als mens aan uw bewuste liegen en bedriegen bent begonnen.
Hij had u de schatten van de Aarde moeten ontnemen, zodat het u niet meer mogelijk geweest zou zijn nog langer kwaad te doen.
Maar hoeveel liet Hij daarentegen nog in uw handen achter?
Weer stelt Hij u in staat opnieuw te beginnen, een Vader van Liefde als Hij is.
Aanvaard uw staat, dank God voor alles wat Hij u liet, buig uw hoofd in ootmoed en bid: „Mijn Vader, Uw wil geschiede!”
Zo God uw Oorzaak en Gevolg volgens de wetten had behandeld, zou u thans allen in holen en krotten leven en had niet één mens nog onderdak.
God liet u echter verdergaan, opdat het stoffelijke en geestelijke ontwaken in u zou kunnen komen.
Het kleine beetje beschaving, dat de volken en de mensheid zich in de loop der tijden eigen maakten, werd door het kwaad neergehaald, bezoedeld, gesmoord.
De demonen van de hel en van de Aarde gaven u het beeld, de persoonlijkheid van de mensheid, tot zulke wrede, haatdronken daden was zij in staat.
Dit is haar levensafstemming, ze is niet verder en niet hoger, voor de reine, liefdevolle geestelijke bewustwording moet zij nog ontwaken.
Het leed, dat over u kwam, de pijnen, die u te dragen kreeg, het had alles nog erger kunnen zijn, doordat het Oorzaak en Gevolg van de mensheid álle wetten in de ruimte overschreden heeft.
De wandaden, waaraan de mensen zich schuldig maakten, hebben u aangetoond, tot welke gruweldaden de persoonlijkheid van de mensheid nog kon komen.
Deze daden zijn niet in strijd met haar afstemming.
Ik heb u uitvoerig aangetoond, dat de massa het hogere bewustzijn nog moet bereiken.
Elk van haar handelingen wijst hierop zo overduidelijk, dat een kind het u zeggen kan.
Miljoenen zielen voelen nog voor het geweld en leefden die gevoelens uit.
Door die gevoelens en andere even giftige karaktereigenschappen kwam er bittere ellende over de wereld, zij waren het die steden en dorpen in puinhopen veranderden en doden en gewonden maakten.
Uw Vader in de hemel en Zijn heilig Leven werden bezoedeld – geweld aangedaan – door de ernstige karakterfouten van de enkeling, de massa en de mensheid.
Het is noodzakelijk, dat u hieraan denkt, als u de schuldvraag aan deze oorlog opwerpt.
Denk eraan, als ge aan de opbouw van het vernielde, verwoeste bestaan gaat beginnen.
Die wetenschap zal u de krachten geven uw verkeerde en afbrekende eigenschappen te overwinnen en gestadig aan die opbouw voort te werken.
Zij zal u zeggen, dat de wereldordening, waartoe ook u uw deel moet leveren, er één van geestelijke aard moet zijn.
In die ordening moet de liefde zegevieren met de waarachtigheid!
Te lang waren de daden van de mensheid en haar leiders onbewust.
Had het anders kunnen gebeuren, dat de kerk voor goud de hemelen versjacherde?
Ik moet hier telkens op terugkomen, het moet u goed duidelijk zijn, dat een maatschappij, die voortgaat dergelijke ten hemel schreiende toestanden goed te keuren, doordat zij het onbewuste in die handeling niet ziet, nimmer in staat zal zijn zich tot een geestelijk volkerenrijk op te werken!
Wat de kerk doet, is welgedaan, denken haar gelovigen.
Maar God denkt hier anders over!
Heeft de kerk de kaakslag begrepen, die Hitler haar toediende?
Wordt de goddelijke betekenis ervan door haar aangevoeld?
Is het niet waar, dat door de kerk meer werd afgebroken, dan werd opgebouwd?
Ge komt hiertegen in verweer, maar zegt u dan eens: hoe kan een door Christus ingestelde kerk haar gelovigen een God van Verdoemenis leren?
Hoe kan een kerk, die zegt in naam van de liefdevolle Christus te spreken, toestaan, dat haar kinderen elkander in de strijd ombrengen?
De kerk brak stuk, doordat zij onbewust is van de Goddelijke geboden.
De kerk vloekte God – of is zij de Middeleeuwen vergeten, toen zij de brandstapels deed loeien om duizenden schepselen Gods daarin te verzengen, alleen om de eigen macht erdoor te verzekeren.
Zijn dit soms onwaarheden?
Zeg me dan, of u gelooft, dat het zegenen van kanonnen een hemelse daad is?
Ook al niet waar?
De kerk zou het heiligste op Aarde moeten zijn en voor de mens de verbinding met God.
Maar is de kerk, die tot zulke brute en ongelooflijk gemene praktijken komt, heilig te noemen?
Kan zij zó de verbinding zijn met God?
Christus stichtte ons, zo verzekert de kerk.
En toch vielen er bommen op haar gebouwen en dit alleen omdat zij de Goddelijke inzegening niet kón ontvangen: haar daden waren er niet naar!
Wij aan onze Zijde, in het leven na de dood, haakten ook eens naar bezit, we zochten ons even zeer te verrijken, eens stapelden ook wij de ene onbewuste handeling op de andere, maar we leerden onze fouten inzien en begonnen eraan ze af te leggen.
Onze daden hadden de persoonlijkheid naar de duisternis gevoerd, we moesten thans leren het hoofd te buigen.
We leerden, dat we door het aardse bezit te gronde gingen, vele levens achtereen.
Maar na hard vechten tegen die verkeerde, omlaaghalende eigenschappen in ons, zagen we eindelijk het licht van de eerste hemelen voor ons.
We begrepen, dat Christus ons leven zegende, als we streng Zijn wetten navolgden.
We moesten ons het geestelijke bewustzijn eigen maken om te voorkomen, dat het wegzinken in stoffelijke gevoelens opnieuw zou volgen.
Toen eerst konden we Gods heiligheid binnentreden en neerknielen aan de voeten van onze meester.
We bogen het hoofd, wetend dat nu alles goed was.
Zo ge uw eigen leven voelt, begrijpt ge tevens de betekenis van de stoffelijke en geestelijke opbouw voor uw evolutie.
De ernstige, diepe problemen, die u thans hebt beleefd, waren voor u en uw innerlijk bewustzijn en voor dat van de massa en de mensheid.
U heeft goed moeten maken, uw oude schulden moeten vereffenen.
Het kwam overrompelend tot u, ineens stond u voor de wetten van God.
Thans is de weg vrij, nu kunt ge voor u zelf en de uwen een betere toekomst bouwen.
Nu gaat gij de wetten beleven, die ook voor ons leven gelden, gij kunt er niet aan ontkomen en ge zult er met wat u thans weet niet aan willen ontkomen.
Terwijl om u heen veel in puin ligt, komt gij tot uzelf.
Het bewustzijn en de daden van de dierlijk ingestelde mens hebt u tot in alle fasen kunnen aanschouwen.
De naakte werkelijkheid is u getoond.
En zo was het de bedoeling, al deze ellende moest u de ogen openen en zij dééd het.
De ganse mensheid heeft deze levensles geleerd: Nimmermeer mag aan één ziel op Aarde zóveel macht worden verleend!
Verder weet zij thans, dat ze moet ophouden van roof en woeker een bestaan te bouwen.
Zij dient het nu althans te weten, alsook dat elk gebouw, hetwelk niet volgens de wetten van ons leven is opgetrokken, tot vernietiging en ongeluk gedoemd is.
Hij, die in alles eerlijkheid betracht en het goede volbrengt, staat voor de poorten van het Koninkrijk Gods.
Laat u thans niet breken door de ellende, u leegschreien helpt niet.
Weet, dat achter de puinhopen de toekomst wenkt.
Het lege gedoe van de Aarde valt dan van u af.
Door te dienen kan elkeen zich een eigen toestand scheppen.
Wie met opgeheven hoofd voor de enkeling, de massa en de mensheid werkt, zal ondervinden, dat God waakt.
Iedere ziel zal nu de noodzakelijkheid voelen, verder te gaan en God danken, dat zij tot de levenden behoort.
En zo voelen het de massa en de mensheid.
Ook de grote massa heeft geleerd, dat het zó niet langer moet.
De verschrikkingen hebben ook haar de ogen geopend.
Al haar haat zal oplossen, deze is slechts tijdelijk overheersend geweest.
Ook de massa heeft geleerd dat alleen de liefde het aardse bestaan kan zegenen.
Wie dit voelt is gereed voor de stoffelijke en geestelijke opbouw!
Mozes is eens aan deze opbouw begonnen, vele andere profeten en strijders volgden hem op, zij allen zetten hun eigen leven ervoor in.
Zo deed Christus.
Hij gaf alles van Zichzelf om u gelukkig te maken.
Tot nu toe heeft het aardse bewustzijn de draagwijdte van die offers niet begrepen.
Maar thans is de mensheid ontwaakt.
Na alle doorgemaakte ellende is dit begrip gekomen.
Als zij het op eigen kracht en in vrede en rust had begrepen, zou heel deze verschrikking niet nodig zijn geweest.
Toch is de winst aan u en de uwen, want deze afslachting schiep het geestelijke ontwaken.
In de toekomst zullen al uw daden het bewustzijn van uw goede wil uitstralen, want het leven op Aarde voert u die waarachtigheid binnen.
Door het geweld hebt u deze bewustwording verkregen, door de duisternis ging u naar het licht!
Wie echter moet uw gewonnen bewustzijn nu betalen?
Moet Duitsland opnieuw het slachtoffer zijn?
Moet het Duitse volk weer opnieuw aan handen en voeten worden gebonden?
Moet het thans zo worden geknecht, dat het gehele volk omkomt?
Dan zou het volk van Israël niets hebben geleerd.
De wetten van de Eeuw van Christus komen nu tot ontwikkeling.
Zo afbrekend als de protocollen in Versailles van het jaar 1918 zijn opgemaakt, zo opbouwend zullen de nieuwe zijn.
De meesters aan deze Zijde hebben ook die problemen in handen.
Zij zullen hierin beslissen, haat met haat vergelden kan niet langer, dit behoort tot het verleden.
Het voert opnieuw tot afbraak en wie ter wereld kan dit nu nog willen?!
Het Duitse volk zal voor lange tijd worden bewaakt, doch als het voldoende geleerd heeft en het het trotse hoofd weet te buigen, zal het de eigen persoonlijkheid weer in handen krijgen!
Het Duitse volk zal offeren voor de gepleegde wandaden, het zal moeten aanvaarden, dat zijn land in stukken gesneden wordt, ten behoeve van de landen, die eens door de Duitse legers meedogenloos aangevallen werden.
Maar eens, als het voor de volle honderd procent te vertrouwen is, zal het het eigen leven weer in handen mogen nemen en dienen voor Israël, vrede, rust, welvaart en opbouw.
God kan immers niet goedvinden, dat miljoenen zielen aan de vernietiging worden prijsgegeven.
Dat was in 1918 nodig, nu echter zullen de kinderen van Israël, die Duitsland telt, hun land tot Israël voeren!
Wanneer u de problemen van uw tijd begrijpt, klimt u op naar de Calvarieberg en gaat u tot Christus.
U kunt dit thans doen, want u hebt goedgemaakt en alles teruggegeven wat u in vorige eeuwen gestolen heeft.
De haters en vervloekers, de bloedvergieters mogen onder géén beding meer aan bod komen of u keert terug naar het oerwoudstadium en dit kan uw bedoeling niet zijn.
Daarvoor zijn toch die stromen bloed niet vergoten!
Het haat met haat vergelden voerde de wereld naar de afgrond.
Nu is het de eerste eis, dat de volken trachten elkaar te begrijpen, ze moeten eens en voorgoed voelen, dat zij allen zonder één uitzondering schuld hebben aan deze oorlog!
Daarom mogen de volken zomin als de enkeling vertwijfeld terugzien naar de vernielingen.
Het hoofd moet opgericht worden, bezield door een vaste, onwrikbare wil moet de toekomst in de ogen worden gezien.
De volken mogen niet blijven stilstaan, zich niet leegschreien om hen, die ten offer vielen, want er is geen dood!
Al de gevallenen zijn onze wereld binnengegaan, hier gaan zij verder.
Ze zullen als u ontwaken, want ook zij zullen door de meesters worden geholpen.
Zij keren als u terug tot God, als ze hebben goedgemaakt wat door hen werd misdaan.
Enkeling, massa en mensheid, de meesters, engelen uit de hoogste sferen, staan naast u, zij zullen u met hun wijsheid en hun brandende, bewuste liefde helpen.
Het besef hoe gij na het sluiten van de vrede zult moeten handelen, zult gij ook door hen ontvangen, hun weten komt in uw leven.
Ook nu zijn de staatslieden slechts de stukken op het wereldschaakbord, maar de meesters spelen thans niet om het verslaan van een duistere vijand, de inzet is thans de stoffelijke en geestelijke opbouw van de gehele wereld.
En ze doen zet na zet met dezelfde zekerheid als toen het erom ging de heidenen te vernietigen.
Aan deze Zijde liggen de documenten, die beschrijven hoe de Aarde en de mensheid zullen worden.
Het heet het „Boek des Levens” en het werd geschreven door de hoogste meesters aan deze Zijde, door Christus zelf kwam het tot stand.
Het behoort tot Zijn Eeuw.
Het is voor elkeen op Aarde.
Daarin staat beschreven, hoe die Eeuw gaat worden.
Het Boek luidt de nieuwe tijd in, het vertelt hoe de wereld na de strijd zal zijn, dan, als de opbouw een aanvang heeft genomen.
In dit heilige Boek, dat tot uw leven behoort en tot uw innerlijk spreekt, staat:
„De Volken der Aarde moeten tot eenheid komen.
Zij zullen zich met elkaar verbinden.
In Mijn Naam moeten de Volkeren voortleven en aan de stoffelijke en geestelijke opbouw beginnen.
Wie nu het verkeerde zoekt, wordt uitgesloten.
Wie Mijn Naam niet liefheeft, sluit zichzelf voor het Koninkrijk Gods af.
Wie na al de beleefde ellende niet kan liefhebben, is in opstand tegen de wetten van Mijn Vader en zal ontvangen waar hij blijkens zijn houding om vraagt.”
Christus zegt verder in dit Boek des Levens:
„Nu neemt Mijn Eeuw een aanvang.
Ik leef opnieuw op Aarde.
Voor de mensheid ben Ik gestorven, doch Ik ga met Israël Mijn Eigen Eeuw binnen.
Wie Mij volgt, treedt tijdens het aardse leven het „Koninkrijk Gods” binnen.
God zegent al Zijn Kinderen.
Maar wie nog twijfelt aan de wetten van God, zal de gevolgen daarvan moeten aanvaarden.”
Er staat verder:
„De Volken der Aarde zullen tot eenheid komen en zijn als één gezin in Mijn Naam.
Dan kunnen Mijn kinderen het geluk op Aarde beleven en zullen alle volken der Aarde leven voor Mij, doordat zij Mij volgen.
In Mijn Naam zullen zij besluiten nemen, eerst dan zal Ik hen zegenen.
In de harten van Mijn kinderen leeft liefde.
De staatslieden van Israël gaf Ik Mijn Leven, voor het geluk van al het leven van God kwam Ik op Aarde.
Door deze evolutie zullen de volken der Aarde het „Koninkrijk Gods” hebben gevestigd.”
Christus zegt dan:
„De Volken zullen gelijke rechten bezitten, want in Mijn Eeuw zal niet één ziel worden uitgestoten.
Ik wil, dat één voor allen en állen voor één werken en dienen en elkaar zullen liefhebben.”
Het moet u opvallen, lezer, dat ook Adolf Hitler dit wilde.
Hitler kreeg dus toch hogere gedachten bij al dat kwaad?
Ja, door hem werd dit hoge bevel op Aarde gebracht, in de toekomst zult u meehelpen het op de wereld uit te voeren in Christus’ Naam.
Er staat verder:
„Opnieuw zal het Huis Israël gevestigd worden.
Van dit gebouw uit begint de stoffelijke en geestelijke opbouw.
Dan ziet het kind van God de „Verenigde Volken der Aarde”.
In het midden van de Aarde zal dat gebouw een plaats vinden.
Voor alle volken zullen de deuren opengaan, want op Golgotha heeft Christus dit mogelijk gemaakt.
Gods Zoon heeft voor deze bewustwording geleden en is ervoor gestorven.
Dat is de Tempel van Israël voor de volken der Aarde en hij zal nu reine liefde uitstralen.
Het machtige gebouw zal door alle volken vertegenwoordigd worden.
God leeft in deze Tempel.
Dat hebben de volken zich mogen eigen maken, door al de geleden ellende is dit bereikt, de schulden van het verleden zijn goedgemaakt.
Het gebouw straalt deze wederopstanding uit.”
Indien u dit voelt, dan begrijpt u, dat zelfs Adolf Hitler niet voor niets heeft geleefd.
Door hem heeft de mensheid deze eenheid verkregen.
Hij en Napoleon hebben eraan gewerkt!
Deze zielen hebben aan dit licht (gewerkt), aan deze opbouw, hun eigen verleden dwong hen ertoe.
Zij legden de ondergrond, opdat de toekomst daarop zou kunnen verrijzen.
Door deze zielen en duizenden anderen met hen, heeft de mensheid deze evolutie, deze ontwaking gekregen.
In deze strijd werden zij echter vernietigd, omdat God niet goedvindt, dat Zijn Leven blijvend door het kwaad geregeerd wordt.
De massa echter won erdoor aan bewustzijn en gaat thans aan een ander leven beginnen.
Toch worden die heersers door de mensheid vervloekt!
U moet dus echter aanvaarden, dat ook zij niet voor niets hebben geleefd.
Al brachten zij het leven van God om, zij hebben toch volgens de wetten moeten handelen.
Het is het enige en waarachtige, wat u van hen ontvangen heeft.
U weet hierdoor tevens, dat ook uw leven niet voor niets is geweest.
Het Boek des Levens trekt thans onder al deze narigheden een streep.
Want het leven op Aarde is gezegend door het stervensproces en het volgende en nieuwe leven op Aarde.
Dat is een genade van God, die beleefd moet worden.
U ontvangt uw leven om goed te maken wat door u in andere levens misdreven is.
In één leven is dat niet mogelijk.
Christus en Golgotha spreken thans tot u.
De rekeningen uit het oude verleden zijn thans vereffend.
De mensheid begint aan een nieuw boek, dat geschreven zal worden door uw toekomst.
Het zegt u echter bij herhaling, dat gij elkander moet liefhebben.
In het boek van Christus staat geschreven:
„Er zal Vrede en Rust komen op Aarde en in de Mensen een welbehagen.
Mijn Leven moet men aanvaarden!”
Ook dat wilde Adolf Hitler u brengen, maar in Germaanse stijl.
Hij bracht op Aarde het Germaanse geluk, maar dit kon door het kind van Israël niet worden aanvaard, daarom loste het ook weer zo spoedig op.
De duisternis brachten hij en zijn soort.
Al deze mensen hebben afstemming op het prehistorische tijdperk en ze horen in uw eigen eeuw niet thuis.
Dat is thans door al het leven op Aarde beleefd.
De prehistorische gevoelens hebben in de „Eeuw van Christus” geen betekenis, het is afbraak!
Er staat verder:
„Alle goederen van de Aarde zullen nu verdeeld worden, want de staat neemt alles in eigen handen!
De enkeling heeft zijn eigen bezit niet begrepen.”
Ook hierover sprak Adolf Hitler.
Hij wilde, dat de schatten van de Aarde zouden worden verdeeld, volgens hem voerde hij daarvoor oorlog.
Nu zal elk volk de eigen levensruimte ontvangen.
Werd hem deze gedachte door de meesters gegeven?
Het kan niet anders!
Er staat nog:
„De Moeder zorgt voor het behoud van het evenwicht tussen leven en dood, zij is het, die Mijn wetten moet opvolgen, door haar is dat mogelijk.”
Deze eeuw is voor de moeder.
Het is het moederschap, dat het heiligste is voor de Aarde.
Door het moederschap is de stoornis, door de oorlog ontstaan, te herstellen.
Het is het heiligste geschenk van God aan Zijn kinderen.
Hoe dierlijk gemeen Duitsland dit heilige bezoedeld heeft, behoef ik u niet te zeggen.
U kent dat.
Maar hiervoor is Christus niet op Golgotha gestorven.
Christus kwam door het moederschap op Aarde.
Door de moeder krijgt ook uw leven verbinding met de Goddelijke ruimte.
Het is het leven schenken aan hen, die thans door de oorlog te vroeg uit hun organismen worden gerukt, die afgemaakt werden door de waanzin van hun leiders.
Er staat verder:
„Het bloed zal van iedere besmetting gezuiverd worden.
Wee hen, die denken kinderen te verwekken op dierlijke afstemming, naar de ziekte van het eigen kleed.”
Die gedachten werden ook al door de heidense volken naar voren gebracht.
Maar Adolf Hitler en zijn eigen soort namen krasse maatregelen voor de doorvoering ervan.
Hij liet al die kinderen van God steriliseren.
Hij ontnam de scheppende mens en de moeder het voortplantingsvermogen, het moederschap!
Dat het bloed gezuiverd moet worden en in de toekomst geen zieken mogen bevruchten, is heel natuurlijk, de Eeuw van Christus staat dat niet toe.
Het is stoffelijke afbraak.
Er staat:
„De gezonden zullen voor de zieken werken en hen dienen en indien nodig het eigen leven inzetten.”
In Duitsland werden de zieken vergast.
Hitler dacht er zijn eigen soort door te kunnen beschermen en het bloed te zuiveren.
Maar dat is niet mogelijk.
Wisten zijn beroemde doctoren wel dat het menselijk organisme door de eeuwen bezoedeld is en de natuurlijke afstemming verloren heeft?
Hieraan hebben wij allen in de ruimte schuld.
Wij zelf zijn het geweest, die een lagere graad voor het stoffelijke organisme bevruchtten, wij gingen geheel in dat leven over.
Hierdoor zijn de eigenlijke kern en de stoffelijke afstemming verloren gegaan.
Want ook onze kinderen verbonden zich weer met een lagere levensgraad en hun kinderen deden het op hun beurt.
De natuurlijke afstemming van ons organisme is erdoor afgebroken, dat is onze eigen afbraak!
Graad na graad ging verloren en loste volkomen op.
Nu wilde Adolf Hitler het zuivere bloed kweken, maar dat kan niet voor de rassoorten (zie rulof.nl/er-bestaan-geen-rassen), heeft nu geen betekenis meer.
Die tijden zijn voorbij!
Wij zijn net te laat en het was toch niet mogelijk geweest het te voorkomen.
Hitler en de zijnen zuiverden het desondanks en op hun eigen wijze, ze vergasten de zwakken!
De toekomstige mens zal het zuiveren van het menselijke bloed als volgt ter hand nemen – de zieken wordt verboden te bevruchten om te voorkomen, dat zieken op deze wijze kinderen verwekken.
Dit is het enige wat men op Aarde kan doen.
Hierdoor komt de mensheid binnen enkele eeuwen tot het gezonde stadium.
Het geschiedt dus anders dan Hitler en zijn soort het zich hebben kunnen indenken.
Maar zij leefden als demonen niet hebben gekund, hun doen en laten zal spreekwoordelijk worden!
Hitler bouwde schijngestalten op, hij wenste kanonnenvlees, om niets en niets anders wilde hij zijn volk sterk en gezond maken.
Het Boek des Levens zegt verder:
„In Mijn Eeuw zullen er geen zieken meer zijn, het geluk van Mijn kinderen is dan verzekerd.
Alle ziekten zullen oplossen, alle ziekten zullen in Mijn Eeuw overwonnen worden, de middelen daarvoor hebben de meesters reeds ontvangen.
Al de kinderen van God zullen op Aarde Mijn gelukzaligheid genieten.
Ik ben daarvoor gestorven.
Mijn Vader zond Mij ervoor naar de Aarde.”
Wanneer ik u straks over de toekomstige mens ga vertellen, zult ge eerst begrijpen wat de Eeuw van Christus voor u en het leven na u te betekenen heeft.
Hitler heeft deze evolutie gebracht, maar hij wist niet, hoe hij al die ellende moest oplossen.
In Duitsland deed men dat op de bekende wijze.
Toch zullen de volken der Aarde door zijn stoffelijke afbraak tot het geestelijke ontwaken komen en dan lossen al deze wantoestanden op.
Zo heeft Christus het gewild!
Hiervoor gaf Gods Zoon Zijn Eigen Leven.
Het reine Evangelie, dat u is geschonken, zegt het.
De nieuwe gedachten ontstonden erdoor.
Israël zal deze wetten opvolgen en de meesters van al de volken inspireren bij al hun handelingen.
Bovendien zullen de volken tezamen werken en zo al de geleden narigheid doen oplossen en vergeten.
In deze eeuw worden de dief, de leugen en het bedrog verbannen!
De mensheid staat voor ongelooflijke wonderen.
En al die wonderen zijn door de beleefde ellende verkregen.
Niemand behoeft dus te wanhopen.
Het Boek des Levens komt op Aarde, regel na regel zal de mensheid ontvangen en daarvan de wetten beleven.
En Israël zal daarbij leiding geven.
Zal men Adolf Hitler vergeten?
Wordt er aan hem niet meer gedacht?
Gene Zijde zegt u, dat de mensheid aan hem zal denken!
Er komt een tijd, dat men hem zal vergeven, alles, alles wat hij in uw ogen misdaan heeft!
Dat klinkt voor uw stoffelijk gehoor satanisch.
Maar wij kennen de wetten voor zijn en uw leven en dat van de toekomstige mens.
Wij weten dat hij en anderen slachtoffers zijn.
Op zijn graf zullen dan de bloemen worden neergelegd, die door deze bewustwording zijn verkregen, ze komen uit het menselijke hart voort en het zijn juist die bloemen, waarvan Christus houdt.
Deze hartekinderen hebben betekenis voor God!
Gods wil is het, Christus vraagt het u en de uwen en de volken der Aarde, hem te vergeven, want hij diende uw geestelijk ontwaken!
Zijn Mozes en anderen hiervoor niet gestorven?
Natuurlijk, Hitler voerde de heidense volken aan, stond lager voor de wetten van God dan al die andere leiders en toch, allen deden één werk, al begrepen hij en u dat niet.
Hij is dan ook de martelaar voor de volken van Israël.
De geschiedenis zal dat eens moeten aanvaarden!
Die tijd is nu in aantocht.
De mensheid zou zonder hem en op eigen kracht niet tot gezegende evolutie gekomen zijn
Begrijpt u, waarheen uw tijd uw leven voeren zal?
Waarheen het huidige probleem u zal brengen?
Op weg naar ons Vaderhuis zullen wij elkaar nog weleens ontmoeten en dan wil ik u deze vragen nogmaals stellen.
Gij zult dan alles moeten beamen, want dan behoort u tot de sferen van licht en bent u één der onzen.
U weet dan tevens, waarom Mozes weer op Aarde leefde, waarom al dit leed gekomen is en welke weg ingeslagen werd.
Het Boek des Levens roept u toe:
„Ga beginnen met de stoffelijke en geestelijke opbouw.
Heb nu alles lief wat leeft, eerst dan gaan de sferen van licht voor u open.
Gij kunt dan uw „Koninkrijk Gods” betreden.
Gij zult met elkaar de wetten van God beleven en niets meer afbreken, gij zult alléén opbouwen!
Gij zult hierdoor tot God terugkeren.
Golgotha wacht op u en de uwen!”
De kinderen van Israël zullen zich daarvoor verzamelen.
Maar nu zonder wapenen!!!
Het leven van God zal zich als massa niet meer vergeten.
Nu leven het geluk en het geestelijke weten in u allen en het begrip van het uiteindelijke doel, dat het ontwaken is voor uw leven.
Dit is tastbaar te voelen voor u allen, u kunt nu reeds aan uw toekomstige rijk beginnen.
Werk daarvoor!
Bid daarvoor!
Dien ervoor en ge zult de schatten des hemels ontvangen!
Wat u op Aarde zag ontstaan, behoorde tot de duisternis.
Het andere en hogere werd u door de meesters van deze zijde gegeven.
God heeft dat gewild.
Toen wij aan onze kosmische weg moesten beginnen, God als een Vader tot Zijn kinderen sprak, hadden wij dit alles kunnen zien, maar wij als mens hebben het niet begrepen.
Niettemin zijn dat thans de wetten, die u en ons het geestelijke halt toeriepen.
Toen wij van de Maan afscheid namen, leefden wij zélf.
Iedere verkeerde daad bracht ons dichter naar de menselijke ellende.
Nu is dat voorbij en goedgemaakt.
In de Eeuw van Christus zou dat zich aan ons leven openbaren, u hebt dat op Aarde kunnen beleven en wij aan deze zijde.
Wij leerden hier al deze Goddelijke wetten en hebben ze ons eigen moeten maken.
Eerst daarna volgde het geestelijk ontwaken!
Dat wil dus zeggen dat de mens het verkoos door afbraak naar de wonderen van God te gaan naar het geloof en de liefde en het zegevierende einde voor uw aardse leven.
Door de duisternis naar het licht, en dit is het wat thans door de mensheid is beleefd.
Vergeet én vergeef!
Dit heeft Christus gewild, Hij is ervoor gestorven.
Hij bracht het op Aarde.
Sta niet stil, kijk vooruit!
Heb moed om verder te gaan, weet nu dat gij hebt moeten goedmaken.
Uw goddelijke weg moet gij toch aanvaarden, niet één ziel kan eraan ontkomen.
Meng de rust en de vrede in uw hart met die van Christus, eerst dan is uw leven gezegend!
Het geloof in God de Vader, vergeet nimmer, dat God liefde is en Eeuwigdurend zal blijven.
Volg Jezus Christus.
Niet één ziel kan de wetten van God ontlopen zonder dat haar leven zou stilstaan.
Weet toch, dat uw eigen tijd lichtend zal zijn voor de komende eeuwen en dat uw eeuw nimmer vergeten zal worden.
U behoort bij uw eigen tijd, uw oorzaak en gevolg bracht u op Aarde, zo niet, dan waart gij reeds voordien onze wereld binnengetreden.
Moge de reine liefde van Christus in u komen, dit is het verlangen van al de Engelen in ons leven, want eerst dan kunnen zij u helpen!
Uw leven is dan niet voor niets geweest!
Geef waar gij kunt daadwerkelijke hulp, buig uw hoofd voor het leven van God en ga in de wetten, die tot ons leven behoren, zij voeren u tot het „Heilige Avondmaal”.
Christus zal het brood voor u zegenen, Hij zal geheel bezit nemen van uw leven, Hij zal u Zijn Koninkrijk tonen!
In de Eeuw van Christus zullen de schatten van de Aarde eerlijk verdeeld worden.
In de miljoenen eeuwen, die voorbijgingen, was dat nog niet mogelijk, thans kan hieraan gewerkt worden.
Nu zullen de volken der Aarde zich deze persoonlijkheid eigen maken en komt de astrale eenheid op Aarde.
U zult het nog niet kunnen beleven, maar uw nageslacht ontvangt van God het welbehagen in de mens!
Vermijd aldus iedere omlaaghalende gedachte.
Ze breekt u geestelijk af.
Vergeet nimmer op te bouwen.
Sta niet stil voor de puinhopen, kijk naar de toekomst, waarvan de lichtstralen u reeds beschijnen.
Laat uw hoofd niet hangen, want er is Eeuwigdurend voortleven.
Een dood is er niet!
En God is Liefde!
Nu komt het Koninkrijk Gods op Aarde.
De Eeuw van Christus neemt thans een aanvang.
Ga in Christus!
Ga in Zijn Heilig Leven aan de opbouw beginnen!
Wij zullen u daarbij helpen, miljoenen zielen aan deze zijde wachten om aan hun taak te kunnen beginnen.
Straks, als ik u uw toekomst mag binnenvoeren, zal het u duidelijk worden, waarom deze eeuw het kwaad overwonnen heeft.
Gij kunt het eigenlijk al weten, de wetten ervan heb ik u mogen verklaren, maar er is nog veel meer, de wonderen zijn het, die God aan de mensen zal schenken.
Deze eeuw sprak tot uw eigen hart, tot uw vrouw en uw kind, tot uw vader en moeder, niet één ziel kon eraan ontkomen.
De heilige ernst van ons leven is thans op Aarde gebracht.
U staat thans voor het eeuwige nú.
U moet zich het geloof, de liefde en de hoop eigen maken en alles van u zelf inzetten.
Gij zoudt geven en dienen al het leven van God op Aarde en in de ruimte.
Gods wil is het!
God wist, dat gij tot Hem zoudt terugkeren, het „hoe” hebt gij nu leren kennen.
Hiervoor zond God Christus naar de Aarde, maar hoe is Zijn Zoon ontvangen?
Toch gaf Christus u het geloof in God, de hoop en de liefde, het machtigste geschenk, dat God u geven kon!
Zijt gij ingegaan in deze Goddelijke wetten en hebt gij hiervoor uw hoofd gebogen?
Wees toch eerlijk en beken thans, dat gij God niet hebt gezocht, zo min als de Goddelijke schatten, die op Golgotha het licht hebben gekregen.
Gij waart levend dood!
Welke ontwikkeling hebt u thans achter de rug?
Hoe ver is de mensheid op de geestelijke weg gekomen?
Dat is op de Aarde niet vast te stellen, u moet ervoor aan deze zijde leven, in onze wereld is dat echter te zien.
Daarom nodig ik u uit mij te volgen.
Ik wil u verklaren hoe het mogelijk was, dat wij aan deze zijde konden zien, dat de heidense volken moesten verliezen, hoe sterk zij zich ook maakten.
Aan onze zijde leert u de persoonlijkheid van de mensheid kennen.
Volg mij en de schatten des geestes worden u toegereikt!