De volkeren der aarde als eigenschappen bezien

De volken beleven eenzelfde strijd.
De volken zijn voor ons leven eigenschappen van de persoonlijkheid, die mensheid heet, zo zei ik u.
Dat moet u thans duidelijk zijn.
U kent nu het leven op Aarde, maar hoe zullen de volken voor deze persoonlijkheid handelen?
Wie tot de goede eigenschappen behoort en welke de volken van Israël zijn, hebben wij op Aarde reeds kunnen vaststellen.
Thans staan wij voor de eigenlijke afstemming van elk volk.
Engeland is de eigenlijke stam Mozes, leerde ik u al, het vertegenwoordigt de persoonlijkheid voor de mensheid.
Alle andere volken zijn karaktereigenschappen van Engeland en moeten tot eenheid komen.
Dit wil niet zeggen, dat Engeland overheersen moet.
Het spreekt vanzelf, dat Engeland, als de eigenlijke stam Mozes, liefde moet geven, op straffe dat andere eigenschappen in opstand komen.
Deze persoonlijkheid wilde thans het goede, Engeland wilde geen oorlog.
Dat staat vast!
Israël vecht voor het goede, vecht om de rust en de vrede op Aarde te verzekeren.
In alle eeuwen heeft Engeland oorlog gevoerd, maar daarachter stond het doel van de meesters de mensheid tot eenheid te brengen.
Maar er zijn eigenschappen als volken, die zelf willen overheersen, en dat kan niet.
Dat is uitgesloten!
Wie desondanks in opstand komt, zal gedwongen worden het hoofd te buigen, naar de geschiedenis van Israël bewijst.
Dit hadden Duitsland, Japan en Italië kunnen weten.
Niet om niets kreeg Engeland de sleutels van de Aarde in handen, de vestingen voor Europa.
De heidense volken als karaktereigenschappen kunnen deze taak nimmer overnemen, zij is door de Engelen aan deze zijde voor Israël bevochten.
De heidense volken zullen tot Israël moeten komen en niet Israël tot de heidense eenheid, want deze eenheid heeft voor God en Christus geen betekenis.
Zij vertegenwoordigen de afbraak, de overheersing en de vernietiging.
Israël daarentegen vecht voor de rechtvaardigheid!
Is het niet wonderbaarlijk, dat alles toch astrale betekenis heeft op Aarde?
Aan deze zijde is dat te volgen.
Ge weet nu waar de eigenlijke stam Mozes leeft.
Dacht u, dat hij uitgestorven was?
Dat God al dat bloed voor niets had laten vloeien?
De mensheid gaat door de duisternis naar het licht.
Zie nu al de volken als eigenschappen, ga dan tevens na welke betekenis deze eigenschappen voor Israël hebben.
Amerika en Engeland zijn samen Israël, deze grote en bewuste eigenschappen zijn eigenlijk één massa, één volk, ze vertegenwoordigen één toestand voor de mensheid.
Ze zijn vader en moeder voor al de kinderen van Israël, voor al de volken, en geven leiding.
Deze karaktereigenschappen hebben de persoonlijkheid gemaakt, haar opgebouwd.
Zo Amerika niet tot Israël behoorde, u voelt dit zeker, zou u nog in de tijd van Mozes leven.
De eigenlijke (stam) Mozes heeft zich gesplitst, dit moest geschieden, het was noodzakelijk.
Nu komen deze volken bijeen en overwinnen de heidense volken, die karaktereigenschappen, welke het kwaad nog vertegenwoordigen en zelf willen heersen.
Maar er valt in de Eeuw van Christus buiten Israël om niet te heersen, Christus roept al die eigenschappen het geestelijk en Goddelijk halt toe.
En dat is nu voor alle volken op Aarde de hogere bewustwording en uw strijd op leven en dood!
Onfeilbaar is het Huis Israël, het plan van de meesters, op Aarde opgebouwd.
De volken zijn tezamen gebracht.
Daarvoor zijn die oorlogen bevochten.
Uw technische wonderen gaven u die zekerheid.
Mozes kon dat in zijn tijd niet bereiken.
Duitsland, Japan en Italië moeten voor de mensheid nog ontwaken.
De kleine volken hebben geen betekenis, zij sluiten zich vanzelf aan.
Wie nog niet bewust is voor de mensheid en voor Israël, zal in deze strijd zover komen, het is een gang door de duisternis naar het weten en het geestelijk ontwaken.
Nu zullen al die kleine volken handelen, zoals Israël heeft gehandeld.
Duitsland, Japan en Italië willen beslist naar het land van haat terug.
Maar de persoonlijkheid, die zich daarvan los gevochten heeft, wil dit voorkomen, zij voorziet de teruggang en de knechting van de gehele mensheid en vecht thans tegen die nog onbewuste eigenschappen een strijd op leven en dood.
Die heidense volken als eigenschappen wilden de persoonlijkheid in de slaap overvallen, doch nu is Israël wakker en bewust.
De rust heeft de persoonlijkheid goed gedaan.
Hoe verschrikkelijk de kwade eigenschappen zich ook ontplooien, toch kunnen zij de persoonlijkheid als Israël niet overwinnen, want deze heeft de eerste sfeer in zicht.
Heel Israël verzet zich tegen de heidense overheersing, en zo zien de lagere eigenschappen op Aarde zich het goddelijk halt toegeroepen.
Al de grote oorlogen hebben dus één betekenis: het loskomen van het kwaad.
De persoonlijkheid is genoeg gemarteld, de afschuwelijke duisternis heeft dit leven bewust gemaakt, het winst gebracht aan liefde.
’14 - ’18 gaf Israël en de andere volken ontwaking, doch Duitsland haatte en bleef haten.
Als Duitsland het trotse hoofd had kunnen buigen, zou u thans vrede en rust op Aarde hebben gekend.
Maar dit volk zou nog éénmaal terugkeren – en u beleeft thans hóe het terugkeert.
Nooit heeft een volk zich zo tergend-gemeen aan de mensheid getoond als het Duitse.
Nimmer is een volk tot zulk een dierlijk gedoe vervallen.
Duitsland is des duivels en behoort tot het land van haat.
Mag men zulk een volk volgen?
De volken, die het deden, bewijzen erdoor, hoe laag ook de eigen afstemming is.
Waarom is deze oorlog zo fel?
Waarom heeft Hitler zulk een ontzaglijke macht gekregen?
Is u dat thans duidelijk geworden?
De feiten spreken voor zichzelf.
Nog is de eerste sfeer niet bereikt, maar spoedig zal de mensheid als Israël aan deze geestelijke taak beginnen.
Christus, als hoogste meester in Gods ruimte, heeft de enkeling, de massa en de mensheid tot deze strijd gedwongen – zonder hem zou de gehele mensheid nog in het land van haat leven.
Waarom is Christus anders naar de Aarde gekomen?
Om zich voor niets te laten afmaken?
Duizenden jaren reeds vecht het kind van Israël tegen de heidense volken.
Maar de geleerden en schriftkenners, die van die heidense volken deel uitmaken, weten van de hogere zin van die strijd niets af.
Zijn zij zo blind?
Was hun studie zo onvolkomen?
Waarom verhieven zij hun stemmen dan niet en zetten zij niet alles van zichzelf in om hun volken tegen te houden op de weg, die hen naar de afgronden van de hel voert?
Hun volken tonen God niet nodig te hebben, en zó zullen zij door hun onkunde en onbewustzijn te gronde gaan.
Die verschrikkelijke les zullen deze machtige volken te aanvaarden krijgen, het komt zo ver!
Dit zal geschieden door de wetten van Moeder Aarde, of dacht u dat God al Zijn leven voor niets schiep?
Hebben Moeder Aarde en Haar kinderen geen betekenis?
Denk toch even verder en ge staat voor die kosmische en Goddelijke betekenis!
Door in Christus te gaan komt u achter de zin van dit Goddelijke raadsel.
Christus, Christus! – door hem kunt ge de wetten Gods leren kennen.
Door Zijn Eeuw zullen zij tot uw hart gaan spreken.
Als ge u openstelt en u ontvankelijk toont!
Adolf Hitler heeft Europa op de knieën willen brengen, hij overviel Israël daartoe in de slaap.
De volken, die kinderen van Israël zijn, zien ras in wat het kwaad bereiken wil en ze snellen toe.
Duitsland moet dit aanvaarden.
Al scheldt het nog zo hard, het helpt niet.
De andere karaktereigenschappen zetten alles van het verkregen bewustzijn in, want deze persoonlijkheid wil naar de eerste sfeer!
En dan geschiedt het wonder van deze eeuw, het ongelooflijke: God grijpt in.
God als het Goede, als de bewuste meester aan deze Zijde, grijpt in en verleent deze omhoogstrevende persoonlijkheid hulp.
Dit is voorspeld, uw Bijbel zegt het duidelijk.
Er is nog een eigenschap voor de mensheid, die tot de duisternis behoort.
Dat is Rusland.
Ook dit volk moet nog ontwaken in de geest, het is nog niet begonnen zich los te maken van het land van haat.
De overheersende massa is er zich nog niet bewust van de eigen kracht, maar bezit toch de oerafstemming, het natuurlijke instinct.
Als Duitsland die persoonlijkheid aanvalt – en u zult dit beleven – zal die massa tot bewustzijn komen.
Gene Zijde is dan bij Stalin.
Stalin heeft reeds lang uit onze wereld het bevel gekregen zich gereed te maken.
Rusland ziet goed in, dat die eigen soort het overwinnen wil.
Duitsland weet echter niet, dat die oerkracht zó paraat is.
Terwijl Duitsland bezig is Israël neer te halen, treft Rusland zijn laatste toebereidselen.
Hoe ontzettend dom, hoe verschrikkelijk onbewust Hitler en de zijnen gehandeld hebben, zal hij aanstonds moeten aanvaarden, als hij ertoe overgaat Rusland aan te vallen.
Want Duitsland versnippert zich.
Niet Engeland, maar Rusland – de eigen soort – is voor Duitsland het grote gevaar.
Als Duitsland in gevecht komt met het Russische rijk krijgt Israël even gelegenheid zich terug te trekken om zich van zijn opgelopen wonden te herstellen.
Zo dit wonder niet geschiedde en Duitsland en Rusland elkander hadden begrepen, zou niet alleen Europa, maar ook Amerika zijn vernietigd.
Geen volk zou ooit tegen die samengebundelde, gewelddadige krachten hebben kunnen standhouden.
Dit zal en moet echter niet!
Rusland is gereed, daarbij geholpen door de meesters.
En nu u weet, dat wij aan onze Zijde een ziel uit het land van haat nimmer helpen, alleen omdat zij niet voor hogere gevoelens openstaat, moet u kunnen aanvaarden, dat wij gezien hebben, hoe Rusland bezig is zichzelf los te maken van de eigen sfeer en levensafstemming.
De meesters zouden Rusland anders nimmer tegenover Duitsland kunnen stellen!
Door zijn snelle en verpletterende overwinningen op de volken van Israël overheerst Duitsland nu ook in het schemerland.
Volgens de wetten van God is dit ontoelaatbaar.
Wij kunnen niet in twee sferen tegelijk leven, wij moeten in onze eigen toestand blijven of bezwijken.
Een hogere sfeer laat zich de wetten niet voorschrijven door een lagere, want zulks is niet mogelijk, aan onze Zijde niet en op Aarde niet.
En toch wilde Hitler dat.
Het zal de oorzaak zijn van zijn bezwijken!
Dat hij en zijn volk dit niet begrepen is alweer heel eenvoudig: de mentaliteit van het land van haat is niet in staat zulks te begrijpen.
Rusland zal nimmer op eigen kracht kunnen overwinnen, het behoeft daartoe de hulp van de andere volken, van Amerika en Engeland voornamelijk, de hoofdeigenschappen van Israël.
Rusland leeft tussen goed en kwaad, het zal het moeilijk krijgen tegen het intellectuele kwaad, dat Duitsland is.
Met de steun van Israël zal het de Duitse legers evenwel op de knieën dwingen.
Door deze strijd zal Rusland zich naar het hogere leven opwerken en zich losmaken van de eigen sfeer en levensafstemming, om zo een machtige eigenschap voor het Huis Israël te worden.
Als het zover is, zal ook Duitsland tot rust gekomen zijn en de massa daar hebben geleerd, dat in de Eeuw van Christus geweld en overheersing onduldbaar en onmogelijk zijn, het zal dan ook het kwaad in zich overwonnen hebben.
Dit gigantische proces zal dan tot stand gekomen zijn door de geestelijke politiek van de meesters.
Rome als machtig kerkelijk middelpunt had hierin zeker een belangrijk aandeel kunnen hebben, maar het was er niet toe in staat.
Rome volgde de stoffelijke politiek en brak zichzelf erdoor af.
Nu kan het geen rol van betekenis meer spelen in dit ontzagwekkende gebeuren.
Rome is stervende, de toekomst zal het de mensheid te zien geven.
Rome staat stil in ontwikkeling, reeds eeuwenlang wroet de kerk in het onbewuste.
De geestelijke sensitieven daar geloven niet, dat wij als mensen in het eeuwige leven voortgaan en toch met de aarde in contact kunnen blijven.
Onze astrale wereld wordt voor duivelsgedoe uitgekreten.
De Goddelijke wonderen, waarvan ik u sprak, zullen het haar echter wel anders bewijzen.
De kerk kan de mensheid niet leiden in de doolhof van vragen, waarin deze nu ronddwaalt.
Is het dan zo onnatuurlijk, dat zij zich afkeert van deze geestelijke „gidsen” en zonder zich door deze te laten intimideren elders naar het antwoord zoekt op de levensvraag: „Waarheen voert het leven op Aarde de mensheid?”
Ik hoop u nu duidelijk te hebben aangetoond, dat al de volken der Aarde in deze strijd de eigen levensafstemming moeten aanvaarden, eraan ontkomen is niet mogelijk.
Zich anders voordoen dan men in wezen is, boven zijn geestelijke stand leven – het is uitgesloten.
Holle heilige praatjes en maskers dragen duldt de Eeuw van Christus niet.
Door zijn handelingen geeft een volk zich aan de andere eigenschappen bloot.
Zo moet het u thans mogelijk zijn de geestelijke afstemming van een volk te bepalen.
Kent u thans de mentaliteit van Rusland, van Frankrijk?
Kent u die van uw eigen (Nederlandse) volk?
Alle leven tussen het land van haat en het schemerland.
De ene karaktereigenschap is iets sterker, iets bewuster dan de andere, maar elk wordt nu opgetrokken om bij te kunnen dragen tot het geluk van de aardse mensheid.
Daartoe moet het Duitse intellectuele kwaad zijn levensmogelijkheid ontnomen worden.
Hitler en zijn soort zijn demonen, zij bezitten geen grein liefde voor God en Diens heilige schepping, hun idealen zijn als vergif voor alle volken.
Maar straks wordt deze soort overwonnen, zij vroeg erom te worden uitgeroeid.
Rusland zal dan met het goede Duitse kind één weg gaan, ook al moeten zij zich de mentaliteit van Israël nog eigen maken.
Dit zijn wetten van God, die door de volken der Aarde zullen worden beleefd.
God waakt over de mensheid.
Dit is een heilige en onaantastbare waarheid, die ieder mensenkind eens als zodanig zal erkennen.
Zij bereikt u uit het leven na de dood en het is Christus, die er met Zijn Heilige Leven achter staat.
Als God goedvindt, dat Rusland Israël helpt overwinnen, wat wilt gij hier dan nog tegenin brengen?
Geef u toch over aan deze wetten.
Aanvaard thans, dat Engeland oorlog voert om de volken der Aarde tot eenheid te brengen.
Engeland weet dat zelf niet eens, straks, als het geweld zwijgt, zal Engeland van de meesters deze wijsheid ontvangen.
Het zal dan de zin kennen van zijn strijd en zijn offers.
De landen, die nu het meeste slaag krijgen, offeren.
Zij hebben het grootste karma te ondergaan óf zij vechten voor het goede en om zich van het schemerland los te maken, want ook hiervoor is strijd nodig.
Vergeet niet, dat nog niet één volk de eerste sfeer heeft bereikt, en ge leerde zostraks, hoeveel leed en smart, hoeveel strijd het kost om zich uit de lagere sferen los te maken.
Rusland zal, als het door de eigen soort is overvallen, spoedig weten, hoe het land van haat leeft en hoe die mentaliteit handelt.
Hierdoor zal Rusland het nodige leren.
Die leerschool spreekt voor het verdere leven, ze bewerkstelligt het ontwaken in de geest.
Rusland zal alles inzetten om dat vreselijke oord zo spoedig mogelijk te verlaten.
Stalin heeft dit te aanvaarden en moet er zijn hoofd voor buigen, want de wetten van God spreken thans tot al zijn volgelingen.
Zo heeft ieder land, al naar zijn afstemming, bewustwording en karmische wetten, het zijne mee te maken.
Het „Übermenschen”-intellect heeft voor deze wereld geen betekenis, wij weten nu, dat er geen Übermenschen op Aarde leven.
Deze mentaliteit is onbewust.
Daardoor zal Duitsland in zijn gulzigheid stikken!
Valt u nu niet het goede Duitse kind aan, het kind van Israël heeft geen schuld aan dit verval.
Alle volken bezitten de goede soort, kinderen van Israël, die God liefhebben, die niet kunnen haten, doch het eigen leven willen opvoeren tot Golgotha.
Ook gij hebt daartoe tijd en leven gekregen, geef dus nu ook hun de gelegenheid zich te herstellen, geef hun de mogelijkheid hun goede wil te tonen.
Zo zult ge hen en uzelf dienen en van gevoel tot gevoel één worden.
Door zo te handelen zult ge u een waarachtig christen tonen.
Hoe handelde Christus?
Hij vergaf zijn beulen van ganser harte!
Zult ú dan het Duitse kind van Israël niet willen aanvaarden?
Zoals de enkeling handelt, zullen de volken der Aarde moeten handelen.
Niet één volk kan eraan ontkomen.
Rusland zal het beest met al zijn koppen vernietigen, maar daarna zal het zijn aanvallers en kwellers toch moeten kunnen vergeven.
Mét Rusland zal Israël eens het Lam Gods op de handen dragen en dan zal er welbehagen zijn in de mens van de gehele wereld.
Zij, die u voorgingen naar het Hiernamaals, helpen u daarbij.
Wanhoop dus niet, alles gaat naar wens.
Alle volken moeten goedmaken, uw volk ook, maar bedenk, dat wat u ook wordt opgelegd, het niet meer zal zijn dan u aan Oorzaak en Gevolg heeft geschapen.
En bij het beleven ervan zult gij geestelijk groeien, wat wil zeggen, dat ge u losmaakt van het schemerland.
Opwaarts dus naar de eerste sfeer, het Koninkrijk Gods op Aarde en aan deze Zijde.
De hemelen van God zijn geopend voor elkeen, die het goede wil en volbrengt.
Zo zeggen het de astrale wetten voor de enkeling, de massa en de mensheid.
Vroeg of laat staat ge voor deze werkelijkheid.
In de Eeuw van Christus moet ge tot een besluit komen, het goede te volgen, dan wel te volharden in het kwaad.
U moet kleur bekennen, u moet kiezen.
Zo ge het niet zelf kunt, wordt u ertoe gedwongen.
In deze Eeuw voltrekt zich dit en niemand, die aan die werking ontkomen kan.
Niet één ziel van God kan thans nog langer een eigen weg bewandelen en zijn medemensen negeren.
De volken zullen elkaar moeten zoeken en dienen, de volken en gij, de enkeling.
Vergeet en vergeef.
Deze gevoelens brengen u naar de eerste sfeer.
Zij voeren u in de armen van Christus.
Gun elkander alles, deel uit, al is het dat, wat gij denkt zelf nodig te hebben.
Stel u open voor onze wereld en voor de wetten van God, die wij daar leerden kennen.
Ook wij hebben uw weg moeten bewandelen.
Geen voetstap wordt u en ons geschonken, ook de massa en de volken niet.
Zullen de volken niet schreien van geluk, als ze weten, dat al de offers, die zinloos schenen, het zaad blijken, waaruit het eeuwigdurende geluk voor de mensheid zal opbloeien?
Als ze weten, dat ze niet voor niets gevochten hebben?
Dit zal voortaan uw levenswijsheid worden.
Ge zult eruit putten, u erdoor gedragen weten.
Wij zullen u en de volken helpen bij uw strijd om een hogere bestaansvorm.
Wij leefden eens op Aarde en wij hebben nog steeds aan Haar goed te maken.
Zij schonk ons schatten, is het dan zo onnatuurlijk, dat wij nu iets daarvoor terugdoen?
Dit zou in strijd zijn met Gods wetten?
Om de eerste sfeer binnen te gaan, moeten u en de volken, die zich hier zagen ontleed, het hoofd buigen en onze analyse aanvaarden.
Wij hebben niet één volk ontzien, stelden geen volk boven het andere – zó wij die hier beschreven (hebben,) zijn de levensafstemmingen van de volken en niet anders.
U kunt ons niet op één leugen betrappen, wij kwamen tot u als boodschappers van Christus.
Het bewuste kind Gods sprak tot uw leven.
Het is ons doel op te bouwen en niet af te breken!
Zo God het wil, zullen uw ogen en die van de volken der Aarde thans opengaan en zal er rust, vrede en begrijpen komen in uw harten!