Golgotha

Nu de mensheid zover is gekomen, begrijpt men op Aarde iets van het leven van God.
Maar de mens moet de wetten van Moeder Aarde en die van Golgotha nog leren kennen.
Het eigen maken komt daarna!
Dat is het éénzijn met Golgotha.
Het is tevens het afscheidnemen van Moeder Aarde en het binnentreden in de sferen van licht.
Wat zeggen de wetten van Golgotha tot het leven op Aarde?
Aan deze Zijde hebben wij voor hen ons hoofd moeten buigen en ze ons moeten eigen maken, eerst daarna konden wij verdergaan.
Golgotha leerde ons de wetten van God aanvaarden!
De mensheid moet ze thans leren kennen en ernaar gaan leven.
Op de Maan gingen wij in de wetten van God en verkregen daardoor het stoffelijke bewustzijn.
Daar leerden wij Gods wetten en die van dood en leven kennen.
Iedere volgende planeet legde ze aan ons leven op en wij kwamen erdoor op Aarde.
Door lichaam na lichaam te beleven, bereisden wij de Goddelijke Ruimte.
Eerst op Moeder Aarde gingen wij de wetten van God begrijpen, want die wetten brachten ons op Golgotha!
Christus vangt al het aardse leven op, het is Golgotha, waar het leven van God leert bidden.
Op Golgotha is voor de hele mensheid gebeden, nu moeten wij als mens Christus volgen.
De mensheid heeft het leven van Gods Zoon te aanvaarden!
Iedere daad voert u daarom naar Golgotha.
Eerst daarna overstraalt u het eeuwige licht en ontvangt u het laatste woord.
Alléén op Golgotha kan Christus tot uw leven spreken.
Het geestelijk ontwaken dwingt u ertoe die wet op te volgen en haar te vervullen.
Christus kwam hiervoor naar de Aarde en stierf voor deze getuigenis.
Niet één ziel kan Golgotha ontlopen.
Eens moet de mens aan het leven van Christus beginnen!
Met Zijn lichaam te nuttigen komt ge er niet.
Christus vraagt van u en ons het eigen leven in te zetten.
En alléén door te dienen komen wij zover!
De mensen op Aarde begrepen elkaar in de eeuwen niet, ze vermoordden de kinderen van andere volken, doch Golgotha verbiedt het u.
Wie denkt toch te kunnen moorden, volgt een duistere weg en stemt zich op het land van haat af.
Maar dat is in de Eeuw van Christus niet meer mogelijk, want het menselijke leven heeft betekenis gekregen.
Nu komt het hoofd buigen en staat de mens voor Christus.
De mens moet aan het geestelijke leven beginnen, want alléén dit is in harmonie met Golgotha.
Onder het kruis van Christus zult gij uw gebeden opzenden.
Onder het kruis van Christus ontvangt gij het laatste woord, zoals ook Judas het ontvangen heeft.
Niet één ziel in de ruimte ontkomt hieraan.
Daarna eerst weet u of uw fouten en zonden vergeven zijn en de poorten van het „Koninkrijk Gods” zich zullen openen om u binnen te laten.
Golgotha dwingt u neer te knielen en Christus te aanvaarden, want door Hem leert gij de goddelijke wetten kennen.
Aan deze Zijde spreken Gods wetten tot ons en stonden we er voor ze ons eigen te maken.
Wij weten, dat we alleen tot het licht komen door Golgotha, waar de sferen en de meesters ons leven opwachten om ons het hemelse geluk te schenken.
Golgotha voerde ons naar dit geluk.
Door op Golgotha in te gaan legt u het lagere af en staat u voor het betere en hogere!
Judas begreep het.
Zijn ziel wilde het goede, het diepe onderbewustzijn voerde hem de Calvarieberg op, waarna het hoofd buigen volgde.
Nu komt de zaligheid van Christus tot het leven van God en betreedt gij allen het eeuwigdurende voortgaan, treedt ge het leven van Christus binnen!
Door dát te volgen en Golgotha te aanvaarden, staan de sferen van licht voor u open.
Wie dat niet begrijpt gaat eerst opwaarts naar Golgotha en ziet daar de heilige betekenis van Christus.
Ook Judas heeft dat beleefd en miljoenen andere zielen, allen bogen hun hoofden op Golgotha en kregen lief, alles wat leeft.
Uit deze harten straalt Gods Eeuwige vreugde, het geheiligde levenslicht, het geloof en de rechtvaardigheid.
Dat kan Golgotha u schenken!
Wie niet vermag te dienen, sluit zich voor de wetten van ons leven en die van Golgotha af.
Maar Christus heeft aangetoond hoe wij ons kruis moeten dragen en Golgotha eist het van ons leven.
Al de wetten van de Aarde kregen gestalte en kleur door Golgotha.
De Goddelijke bezieling is het, die al dit leven deed ontwaken.
Maar op Golgotha is er voor geleden en gebeden.
Tussen God en uw leven staat Golgotha, gij kunt God bereiken, als ge waarlijk wilt opklimmen naar Golgotha, want het is dáár, dat de vonk Gods in uw leven ontwaakt!
De dood is geen stilstand, maar vooruitgang, op Golgotha kreeg de dood betekenis voor uw aardse leven.
Een dood is er niet, want Christus bracht door Golgotha het „Eeuwigdurende Leven” naar de Aarde en legde deze oneindigheid in uw handen.
Dat heeft Golgotha u geleerd.
U bent het dus, die zich op Golgotha moet instellen.
Toen wij als mensen de zeven stoffelijke lichamelijke graden op Aarde gingen beleven en daarna het eigen oorzaak en gevolg binnentraden, was dit door Golgotha.
Nu eisten de wetten van Golgotha ons leven op en hielden ons aan de Aarde gebonden.
Eerst toen wij alles hadden goedgemaakt, konden wij verdergaan en traden de geestelijke afstemming binnen.
Wij stonden toen voor onze hel of hemel, maar Golgotha wilde ons alléén geluk schenken.
Hebben wij Golgotha begrepen?
Is er liefde in ons leven geweest voor Golgotha?
Kan God goedvinden, dat er één kind aan ontkomt liefde te geven?
Op Golgotha is Christus ons verschenen en daar begrepen wij Zijn Heilig Leven.
Dat is ook voor u op Aarde!
Iedere seconde kan Golgotha tot uw leven spreken en dan moet gij uw hoofd buigen, gij beleeft dan de wetten van leven en dood.
De engelen uit de hoogste hemelen hebben dit moeten aanvaarden, of ook hun leven zou stilstaan.
En de Eeuw van Christus eist het van iedereen of gij bouwt aan de duisternis.
En dat vindt men in deze eeuw niet meer goed, gij zult nu dienen!
Het vreselijke verleden is nu uw toekomst geworden.
Golgotha wil, dat gij het verleden vergeet en uw ogen richt naar het nieuwe, waarvoor Christus bij u was.
Dan voelt u, dat er met de wetten van Moeder Aarde niet te spotten valt, want Golgotha betekent: álles, wat komt, te aanvaarden!
Indien u dat niet kunt, behoort u niet tot deze eeuw en zal Moeder Aarde u verbannen.
Wie niet werken wil aan zichzelf, is in opstand en in botsing met Golgotha.
Golgotha zet uw drinkbeker voor u en tot de laatste druppel zult gij hem moeten ledigen.
Eerst dan kunt gij verdergaan of Golgotha roept u het geestelijke halt toe.
Het is de leerschool voor uw leven.
Het is en zal zijn, zoals Judas het onderging, toen hij zijn meester smeekte tot hem te spreken.
Op Golgotha daalt Christus tot uw leven af en komt gij één met Gods Kind!
Pak uw kruis op en volg de weg, die u naar Golgotha voert.
Hij gaat over de Calvarieberg heen naar ons leven, naar de sferen van licht!
Vraag op Golgotha uw leven te openen, voor dit en uw eeuwigdurende leven, het „Koninkrijk Gods”.
Ik maakte eens een einde aan mijn aardse leven en onderging toen de verrotting van het stofkleed.
Tegelijk stond ik voor Golgotha!
Ik hing aan de tralies en zat vast aan mijn eigen lijk en ik voelde mij op Golgotha, ik zag in twee werelden en in duizenden wetten.
Nu besefte ik, wat Golgotha tegen ons leven te zeggen heeft, als wij de dood en het leven leren kennen.
Golgotha riep mijn leven het Goddelijke halt toe!
Ik moest goedmaken en wel direct, daarna weer voor de andere wetten.
Christus eiste van mij Zijn wetten te volgen en niet die van mij zelf.
Ik had mijn leven moeten aanvaarden en al het leed en al de smart, want zo maakte ik goed.
Golgotha dwong mij mijn menselijk hoofd te buigen en daardoor leerde ik mijn betere ik kennen.
Toen viel de angst van mij weg en werd ik „mens”.
Ik leerde, dat er niets te vernietigen is en dat God in álles Oppermachtig is en Liefde betekent!
Golgotha leerde mij, dat ik ook de wetten van Moeder Aarde niet kon ontlopen.
Eerst toen kon ik verdergaan.
Ik was Christus dankbaar voor deze les, want het voerde mij naar de sferen van licht.
Nu ontving ik de Goddelijke hulp en kwam Golgotha tot en in mijn leven.
Ik kreeg licht en liefde!
Ik wil u waarschuwen, want Golgotha eist van u het aardse leven tot de laatste seconde uit te dienen en er maar niet op eigen gezag een einde aan te maken.
Het geestelijke Amen kunt u toch eerst aan deze zijde uitspreken en wel in de eerste sfeer.
Maar dan hebt u Golgotha beleefd!
Schiep u leed en smart, eens ontvangt u de rekening en moet u goedmaken wat door u verkeerd werd gedaan, Golgotha vergeet niet één van uw fouten.
Graaf geen graf voor een ander, of gij graaft aan uw eigen ondergang, Golgotha roept u tóch terug naar de Aarde om alles te vereffenen!
Dan spreken de wetten van God tot uw leven en bovendien die van Christus.
Hij gaf Zijn Leven op Golgotha voor al de levenswetten, die door u werden bezoedeld!
Op Golgotha legt de Schepper van al het leven u de sleutels van uw eigen Koninkrijk Gods in handen en treedt u het Hiernamaals binnen.
U hebt dan de wetten van Moeder Aarde beleefd en uw Kringloop volbracht.
Eeuwigdurend is dan het geestelijke en astrale geluk in u gekomen, want gij hebt het hogere bewustzijn ontvangen.
Aan deze zijde kunt gij met al uw geliefden verdergaan, thans behoort u dat toe, wat door het leven van Christus is ontstaan en waarvoor Hij naar de Aarde is teruggekeerd.
Gods Heilige Zegen rust dan op uw leven, bloemen zenden u hun geuren toe, vogelen zingen en elk gebouw in ons leven staat voor u open.
Gij zijt dan gekomen in het Koninkrijk der Liefde.
Wie in de Eeuw van Christus denkt te mogen doden, doodt zichzelf.
Het verjaagt u uit het paradijs van Christus, want u bent in botsing met Golgotha.
Christus gaf Zichzelf en Zijn Dood gaat eerst nu voor uw leven spreken.
Dienen moet u het leven van God, zo gij als mens ziende wilt zijn en het machtige geluk van Moeder Aarde deelachtig wilt worden.
Zelfmoord plaatst u voor de wetten van God en voor die van uw eigen kind, omdat u dit leven alleen achterlaat.
Het vernietigen van uw stoffelijke kleed brengt u in een lege wereld, een wereld van vernietiging, van ellende, leed en smart, en wel, omdat gij de wetten van God in eigen handen hebt genomen.
Moeder Aarde gaf u het scheppende en barende organisme, u bent vader en moeder in één toestand, maar Christus bracht het op Aarde.
Dat wil zeggen, dat gij ook deze wetten van God als man en als vrouw beleven zult, dat gij hierdoor zult dienen om aan het leven van God een nieuw lichaam te schenken.
Maar door Golgotha leert gij de wetten kennen voor het aardse beleven van deze lichamen en God eist van u, dat gij ze zult eerbiedigen; door Golgotha maakt gij ze u eigen.
Het is de liefde van Christus die u dan opvoert, en waarvoor het kind, dat geboren wordt, ziende zal zijn; alléén door Christus kunt gij de geestelijke bewustwording ontvangen en beleven, voor Hem zult ge staan als man en vrouw, als kind, als vader en moeder, voor Hem, Die voor ons allen het Eigen Goddelijke Leven gaf!
Daardoor zijn de hoogste hemelen te verdienen en ontvangt gij uw Engelentoestand.
Golgotha te volgen en te beleven brengt u de geestelijke levenswijsheid en het ontwaken in Gods hemelen.
Aan u zelf is het, al deze heiligheid te verdienen en eigen te maken, gij hebt Golgotha in handen.
Het is aan u uw leven met Golgotha en Christus in harmonie te brengen.
Door Golgotha ontwaakt uw leven en sterft het lagere ik in u.
Maar dan komt er vrede en rust in uw hart en kan het leven van Christus u verwarmen, uw leven opwaarts voeren, het voor ons astrale leven zegenen en u met uw tweelingziel verbinden.
Uw leven kan zegenrijk zijn, als gij Golgotha in u laat spreken.
Hierdoor kunt gij de geestelijke, kosmische en Goddelijke inspiratie beleven, doch dan zijt ge opgetrokken door Christus, zijt gij door uw hoofd te buigen over de Calvarieberg gegaan, maar betrad ge de sferen in ons leven, die u zullen verwelkomen, die u zullen schenken, wat gij voor u zelf en de uwen geschapen hebt.
Want God is in alles rechtvaardig!
Gij betreedt dan de Goddelijke ruimte en hier spreekt al het leven van God tot uw eigen levensgraad.
Dit bewustzijn is eeuwigdurend, zij is verkregen door de liefde.
Nu spreekt het Heilige Evangelie tot uw bewustzijn, tot uw betere-ik.
Ga tot Golgotha en u ontvangt Gods Heilige Zegen.
Het is het geschenk voor de Aarde en voor ons leven.
Wie het hoofd kan buigen staat voor de eerste sfeer en de reine liefde, waarna de ruimte u toebehoort.
En het is daar, dat ge zult zeggen: „Mijn Vader, Uw wil geschiede”.
Golgotha hielp u deze geestelijke overwinning op u zelf te behalen, Christus schonk het u en de uwen, allen, die het Eeuwige Leven willen leren kennen.
Golgotha is het.
Christus is het, alléén Christus, alleen door hém kan het leven van God in alle levensgraden tot het uwe spreken!