Evolutie van de mensheid -- Bronnen

Bronteksten uit de boeken van Jozef Rulof bij het artikel ‘evolutie van de mensheid’.
Door Ludo Vrebos, gebaseerd op de boeken van Jozef Rulof.
Deze bronnen veronderstellen de voorafgaande lezing van het artikel ‘evolutie van de mensheid’.

Gevoelsgraad van de mensheid

Meester Zelanus verklaart de gevoelsgraad van de mensheid als een geestelijke afstemming op een sfeer in het hiernamaals:
Om u de geestelijke afstemming van de mensheid te verklaren en haar vast te stellen, dient u de wetten van ons leven te kennen.
Alleen aan deze zijde zijn die wetten waar te nemen.
Want hier is een sfeer als de mens, die erin leeft, en zij is tegelijk de geestelijke afstemming na de aardse dood.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
In het hiernamaals weerspiegelt de sfeer het innerlijke gevoelsleven:
Als u het aardse leven verlaat en de astrale wereld binnentreedt, bepaalt uw innerlijk leven de plaats, die u aan deze zijde toekomt.
Geestelijke Gaven, 1943

Christus

Tweeduizend jaar geleden leefde de mensheid nog in de eerste gevoelsgraad:
Christus is het, Die wil spreken.
De tijd die voorbijging, de eeuwen die achter u liggen, zijn eigenlijk één toestand.
Toen Christus op Golgotha Zijn ogen sloot, en dit einde van uw laatste en meest afschuwelijke oorlog, is één gebeurtenis - met dat verschil, dat de mensheid in die tweeduizend jaar een hogere bewustwording heeft gekregen in stoffelijke toestand, wat al een enorme vooruitgang is, daar de mensheid vóór tweeduizend jaar nog in een voordierlijke graad leefde.
Wat is er al niet geschied.
Nu de volkeren der aarde tot eenheid komen en er gesproken wordt van elkaar lief te hebben, kunnen de hemelen inwerken en dat zal thans geschieden.
Archief, 1945
Toch zijn er lichtpunten:
Zo bezien lijkt het of de mensheid zich geheel van God en Christus heeft afgekeerd en naar haar ondergang holt.
Maar daar zijn lichtpunten.
De enkeling maakt zich al van het stoffelijke leven los en volgt een hoger bestaan.
Hij aanvaardt het leven van Christus en is bezig tot God terug te keren.
Hij doodt niet, maar geeft liefde, met de blik gericht op Golgotha, hij is een lichtend voorbeeld voor de massa.
Schoner en edeler wordt de kunst, die de Aarde ontvangt.
De muziek, de beeldende kunsten maken een enorme bloei door en wijzen erop, dat er ondanks de barbaarse, ja dierlijke verschrikkingen onder de mensen bezig is een schoner, bewuster gevoel te groeien.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
De filosofen gaven de mensheid het hogere denken:
De een zoekt de voordierlijke graad of de dierlijke, de grofstoffelijke, maar er zijn ook mensen onder die tot een hoger bewustzijn willen geraken en tot vragen komen als: “Wie of wat in mij komt tot een handeling?
Wie tot willen?
Als ik wandel en ik kom iets tegen dat ik mooi vind, wie in mij vindt dit dan mooi?
Ben ik dit?
Maar wat is dit voor een kracht?”
Door hun vorsen later openbaart zich voor de stoffelijke mensheid een wijsgerig stelsel, waardoor de mensheid een hogere bewustwording verkrijgt.
Socrates, Plato, Aristoteles, om niet eens van de ouderen uit de voorstadia te spreken, gaven de mensheid het hogere denken en voelen.
Archief, 1945
De Universiteit van Christus brengt wijsheid op aarde:
De aardse wijsheid, vertegenwoordigd door uw Plato, Socrates, Aristoteles en vele anderen, door Boeddha, Mohammed, Ramakrishna en hen, die thans nog bij u zijn, zij zijn allen bezield door een andere sekte, door de bron, waaruit wij putten, door de orde, waaraan ook ik ben verbonden.
Wij hier hebben steen op steen gelegd om de mensheid naar een hoger stadium op te voeren, wij kregen wijsheid en schonken die aan de aardse mensheid.
Uw grote denkers gaven door wat zij voelden en bewust beleefden, maar toch kwamen zij tot nu toe nog niet tot de astrale geestelijke hoogte, en dat was ook niet mogelijk, want wie enigszins de geschiedenis kent, weet dat voor korte tijd een bewuste op de brandstapel werd gelegd om te worden vernietigd, andere kinderen van Christus moesten in de leeuwenkuil afdalen en werden een prooi voor de wilde dieren.
De mystiek aangelegden werden gekist of levend verbrand; en dat door een kerk die zei de kerk van Christus te zijn.
Christus bracht het heilig Evangelie en de liefde, de Goddelijke Liefde, en Hij moest nu aanvaarden, dat men Zijn leer niet had begrepen.
En toch, Hij is de meester die al die miljoenen zielen heeft bezield, de wetenschap heeft opgevoerd, die maakte dat de zeeën konden worden bevaren, die het bewustzijn van de mensheid heeft opgevoerd en heeft gemaakt dat steen op steen werd gelegd om die hoogste geestelijke bewustwording te verkrijgen.
Miljoenen afgezanten van Hem kregen een eigen taak toegewezen.
En ge kunt zelf nagaan hoe van Mozes af het leven op aarde is veranderd.
Archief, 1945

Napoleon

In het artikel ‘anti racisme en discriminatie -- bronnen’ staat het citaat dat de mensheid tweehonderd jaar geleden nog in de dierlijke gevoelsgraad leefde.
Napoleon leefde van 1769 tot 1821:
Zo nadert de Eeuw van Napoleon.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
In die tijd overheerste nog het dierlijke geweld:
Er leeft angst in de harten van miljoenen mensen, massale slachtingen, met duivels raffinement uitgevoerd, storten de volken in de ellende.
De wereld moordt, viert haar lage instincten uit, alsof er geen Golgotha geweest was ...
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
Heersers als Napoleon waren belust op meer macht:
De heersers haken naar macht, orgiën van haat en vernietiging dompelen de massa in ellende.
Wat zou er van de wereld en de mensheid terechtgekomen zijn, als de meesters niet hadden ingegrepen en deze blinde hartstochten ten goede geleid hadden?
Ik vraag het u weer en zal het u blijven vragen!
Er moet allereerst eenheid komen in Europa, zoals er straks eenheid moet zijn onder alle volken der Aarde.
Het streven van de meesters is erop gericht die eenheid tot stand te brengen.
De mens wil vechten en vernietigen, goed, maar dan moet er tenminste de eenheid in Europa door bereikt worden!
Onder de miljoenen is er één mens opgestaan, die zich geroepen voelt Europa tot die eenheid te brengen.
Napoleon!
Deze naam ligt weldra op ieders lippen, hij zal geschiedenis maken.
Zijn leven en heerschappij zijn u bekend.
Maar waarom begeerde hij zo fanatiek Europa aaneen te sluiten?
Het is een gedachte, die hij van de meesters ontving.
Zij waren in en om hem heen en drukten deze gedachten op z’n gevoelsleven af.
Hij is een werktuig in hun handen en aldus heeft zijn leven betekenis voor Gene Zijde.
Begrijp dit alles goed, lezer!
De mens Napoleon werd verteerd door machtswellust en geen middel was hem te wreed om zijn verlangens te dienen.
Hij ontketende een hel op Aarde en liet het bloed van honderdduizenden stromen.
Rusteloos voortgezweept door zijn drift naar bezit en heerschappij, begon hij de ene militaire actie na de andere.
Het waren echter de meesters, die richting gaven aan zijn plannen!
Napoleon was het product van een wereld, die voor een groot deel nog op haat en vernietiging ingesteld stond.
Van hem in één slag een edel, geestelijk levend en denkend mens maken, konden de meesters niet, zomin als zij het kwaad van de mensheid maar ineens in goed vermochten om te zetten.
Maar wél konden zij, en dit geschiedt dan ook de hele historie door, de vreselijke uitbarstingen van het menselijke kwaad dienstbaar maken aan hun gezegende plannen.
De meesters bedienden zich van de veroveraar Napoleon om tot de eenheid van Europa te geraken en de kleine landen tot de grote op te trekken.
Dat Napoleon zich van hun inwerking onbewust was, spreekt, gezien zijn mentaliteit, wel vanzelf.
En zo vergaat het deze veroveraars – zij geloven hun eigen plannen te dienen, maar de waarheid is, dat ze door de revolutie, die ze ontketenen, de geestelijke evolutie van de mensheid bevorderen, dit door de wil en het bewuste dienen van de meesters.
De geestelijke winst die van de militaire operaties en de bezetting een gevolg is, is deze: de volken leren elkander door dit weliswaar ongewenste en afgedwongen contact toch beter kennen, wat de eerste stap vormt tot het begrip, dat de volken zich door de tijd zullen eigen maken.
En ook het leed, dat de volken ten gevolge van de oorlogen moeten doormaken, werpt winst af.
Winst voor God en de massa!
Het schijnt alsof te midden van het geweld van de strijdende wereld geestelijke ontwikkeling onmogelijk is.
En toch zien we gebeuren, dat er zich voortdurend meer mensen van de onbewuste, vechtlustige massa afkeren en aan een hoger leven beginnen.
Zij komen hiertoe door de ellende en het leed, dat over hun hoofden wordt gebracht.
Iedere daad, voor het kwade verricht, schept bezieling en door deze komen zielen tot ontwaking.
Door het leed komt de mens tot inkeer en wendt hij de blik tot God!
Dat Napoleon er niet in zou slagen de eenheid van Europa tot stand te brengen en nog wel op de noodzakelijke, rein-geestelijke basis, die alleen het geluk en de vrede van de aaneengesloten volken zou vermogen te waarborgen, was de meesters uiteraard bekend.
Voor een dergelijke taak was Napoleon allerminst geschikt, wel kan van hem worden getuigd, dat hij de volken een stap dichter tot dit ideaal heeft gebracht.
Hij schudde hen krachtdadig wakker en met iedere oorlog zien meer mensen in, dat haat en vernietiging de wereld naar de afgrond voeren.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
De meesters werken toe naar een wereld van samenwerking en eenheid in plaats van strijd:
U hebt Napoleon gezien.
Waarom begon Napoleon ... tot eenheid, Napoleon wilde niet anders dan eenheid brengen onder de volkeren.
Hij wou ze wel knechten, hij zegt: ‘Dat neem ik en dat ...’
Maar wat wilde die man?
Was die gedachte niet precies dezelfde dan nu in Amerika de verenigde volkeren der aarde doen, en u in ‘De Volkeren der aarde’ leest, is dat niet precies hetzelfde?
Waren die gedachten van Napoleon anders dan deze?
Waren de gedachten en gevoelens van Mozes anders dan deze?
Voelt u wel?
Mozes zou eenheid brengen.
Trek óp die volken, want die massa, die hele massa van de aarde moet één eenheid worden, één geloof, één gevoel, één wijsheid, daar gaan we naartoe.
Vraag en Antwoord Deel 5, 1950
In het artikel ‘Dal van smarten -- bronnen’ kunnen we lezen dat Napoleon pas over honderdduizend jaar verder kan gaan met zijn evolutie, omdat hij als een astrale kwal neerligt in de laagste duistere sfeer:
Die leeft in de duisternis – als een kwal aan het strand ligt hij daar, hij heeft geen leven meer.
De Kosmologie van Jozef Rulof Deel 2, 1944

Uitvindingen

De technische uitvindingen worden geïnspireerd door de meesters:
Het leven op Aarde ondergaat intussen grote veranderingen.
De ontwikkeling van de mensheid vordert.
De steden worden groter en veranderen, niet in het minst door de uitvindingen, die ware technische wonderen zijn en door deze zijde worden geïnspireerd.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
De meesters wisten dat die uitvindingen misbruikt zouden worden:
De leiders van de volken voeren de bewapening tot ongekende hoogte op.
Zij benutten er de schitterende uitvindingen voor, die door de meesters en hun helpers op Aarde gebracht zijn.
De meesters wisten natuurlijk, dat de mens ze misbruiken zou.
Zij zagen echter ook hierin de grote lijn: door het misbruik ervan zou de mensheid zichzelf schaden, maar juist hierdoor tot bewustzijn komen!
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
Het bewustzijn voor de vinding werd geïnspireerd:
Als het geloof en het gevoel, de liefde en de bewuste persoonlijkheid in u zijn, bent u door ons hogerop te trekken.
U krijgt nu het bewustzijn van ons voor uw vinding, voor uw betoog, wij dienen de wetenschappen en het geestelijke ontwaken.
Wij helpen u dus om te scheppen!
Voor de uitvindingen, die aan Moeder Aarde doorgegeven zijn, stonden aan deze zijde meesters gereed, om uw verlangen op te vangen, tot een hoogte op te voeren, waarna al die vindingen tot stand konden komen.
Ze waren nodig, om het leven op aarde tot stoffelijke ontwaking te brengen, het merendeel is evenwel bezoedeld en voor oorlogsdoeleinden gebruikt, wat nimmer het doel van Gene Zijde is geweest.
Niettegenstaande die bezoedeling ging men van onze zijde toch verder, ik zei u al, opdat de mensheid zou ontwaken.
Geestelijke Gaven, 1943
Plotseling konden de uitvinders verder:
Er zijn in die jaren wonderen op aarde geboren, stoffelijke tekenen; de aardse geleerden werden bezield.
Zij stonden plotseling voor het ogenblik, dat zij niet verder konden, maar ineens wisten zij, of, zoals zij zeiden: “Ik legde mij neer en ging slapen en toen was het alsof ik droomde.
Ik werd wakker en toen had ik het beeld ontvangen van wat ik moest doen.”
Toen een groot uitvinder het licht op aarde deed geboren worden, was hij in ons leven opgetrokken en werd hij bezield door de engelen uit de hoogste sferen.
Toen sprak de hemel tot zijn persoonlijkheid.
Er is geen uitvinding in stoffelijke toestand geboren of het werd u door de astrale wereld geschonken, door de engelen van Christus.
Archief, 1945
Uw Edison en anderen waren u gezonden, zij kregen het nieuwe leven ervoor en brachten dat, wat zij aan de Aarde hadden te schenken.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941

Eerste Wereldoorlog

Door het beleven van de ellende van de Eerste Wereldoorlog kreeg de mensheid meer beheersing:
’14 - ’18 gaf de mensheid meer beheersing, de mensheid van voor ’14 - ’18 wikte en woog niet, die stortte zichzelf in de ellende.
Zonder er lang over te denken, werd een ander volk de oorlog verklaard.
In 1939 duurde dat langer.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
Na de Eerste Wereldoorlog bereikte de mensheid het schemerland:
’14- ’18 bracht de mensheid tussen het land van haat en dit schemerland, na ’14 - ’18 ging de mensheid even verder en trad de sfeer binnen, waarin wij thans zijn.
(Voetnoot in eerste druk: Als u meer van deze sfeer en de wetten van deze wereld wilt weten, lees dan het Boek „Zij, die terugkeerden uit de Dood”, eveneens door Jozef Rulof van Gene Zijde ontvangen.)
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941

De mensheid is afgestemd op het schemerland

Wij zullen nu het land van haat verlaten en verdergaan met de astrale mensheid te volgen en het bewustzijn ervan vast te stellen.
Buiten dit land van haat gekomen, zien wij dadelijk dat het lichter wordt.
Er is geen angst meer, die uw leven overweldigt, u kunt nu ruimer ademhalen.
De spanning van het land van haat ligt achter u en er is meer bewustwording in uw leven gekomen.
U moet het kunnen voelen, ook op Aarde kunt u dat van het aardse bewustzijn aflezen.
U treft nu reeds een andere persoonlijkheid aan, deze wil niet moorden, deze mens wil opwaarts, wil geestelijk ontwaken en Christus volgen.
Dit leven heeft wroeging over alles wat beleefd is en wil thans een andere wereld opbouwen.
Deze sfeer grenst nog aan het land van haat, maar zij moeten verder.
Ook de mensheid heeft een hoger stadium bereikt.
De satanische invloed van het land van haat ligt achter ons, de afschuwelijke haat kan ons niet meer bereiken, zijn koude is nu niet meer te voelen.
Wij gaan ineens door naar het schemerland – de geestelijke afstemming van de mensheid.
Dit is nog een schemerige sfeer, maar zij grenst al aan de eerste hemel voor onze zijde.
Dicht in de omgeving van het „Koninkrijk Gods” ligt die wereld.
Hoe voelt zich het menselijke wezen op Aarde?
Aanstonds zal u dat duidelijk worden, wij krijgen al de tijd om die wetten te volgen en het is zeer zeker de moeite waard, want daardoor herkent gij uw eigen tijd en uw leven en dat van de massa en de mensheid.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
In het schemerland zijn er ook studies en wereldbeschouwingen:
Het schemerland is daardoor feitelijk tot een universiteitsstad geworden.
De mensen vormen groepjes en zo kan het gebeuren, dat er zijn, die een wereldbeschouwing bezitten en zich gereedmaken voor een studie.
U voelt zeker wel dat de dragers van die theorieën en hun volgelingen levend dood zijn.
Als hun ogen eindelijk wat meer opengaan, vallen ze hun genoten af, beseffend, dat het leven hier niet meer van de Aarde is, maar ontwaken in de geest eist.
Dit zieleleven ziet de weg, de waarheid en het leven dan voor zich, waarvoor Christus is gestorven.
Hier leeft ge in de waarachtigheid en als ge u hier voelt zoals u zich op Aarde voelde, moet dit veranderen.
Het is dus zeer zeker belangrijk welk ambacht gij op Aarde koos.
Ge moet hier alles doen om in harmonie te zijn met het oneindige.
Tal van wetten spreken nu tot uw leven en eigen bewustzijn en vragen om ontleding.
Uw sport bijvoorbeeld is prachtig, indien zij u maar in niets overheerst, anders bent u reeds in botsing met ons leven, met uw wereld na de dood!
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
Maar het schemerland is een mistachtige toestand:
De natuur gaat thans veranderen in een mistachtige toestand en deze geestelijke afstemming van de mensheid.
Voordat het zieleleven deze hoogte heeft bereikt, beleeft het een gevecht op leven en dood.
Maar het loskomen van het land van haat is niet zo eenvoudig.
Telkens weer zakt de persoonlijkheid terug.
Ook voor u op Aarde is dat eenzelfde strijd.
Hoe moeilijk is het niet om één verlangen te doden?
De strijd voor beide werelden is precies dezelfde, omdat de astrale persoonlijkheid juist als die van de Aarde het leven in eigen handen heeft.
Tot hier is de mensheid gekomen, dit is de geestelijke afstemming van de mensheid.
Zoveel heeft de mensheid zich eigen gemaakt in de eeuwen, die voorbijgingen.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
Het schemerland straalt nog geen warmte uit:
Iedere sfeer heeft aan deze zijde een eigen uitstraling, al naar het innerlijke bewustzijn, want de persoonlijkheid is het die de eigen levensfluïde uitzendt.
Daarvan zijn de hellen en de hemelen opgetrokken en is alles ontstaan wat wij hier als verdichte substantie mogen aanschouwen.
En die substantie is welsprekend, want wij zien daarin onze eigen levensafstemming.
Wij zien terug in al onze vorige levens, als tenminste het ontwaken in ons gekomen is.
Buiten het geestelijk ontwaken is ons eigen-ik levend dood, bidden en prevelen wij, we hebben op Aarde het stenen kerkgebouw lief en haten het andere-ik-zijn van God nog bovendien.
De persoonlijkheid aan deze zijde straalt de verkregen levensafstemming uit en verwarmt het andere leven erdoor.
In dit schemerland is er niets om te stralen, dat licht moet het leven zich nog eigen maken.
Hier is dat licht mistachtig.
Is het op Aarde anders?
Kent gij de levensuitstraling van de mensheid?
Is het warmte, die u tegemoet komt, en voelt u zich gezegend door deze mentaliteit?
Voelt u zich waarlijk gelukkig op Aarde?
Wie kan dat zeggen?
Wie voelt op Aarde de gelukzaligheid van de eerste sfeer, van het Koninkrijk Gods?
Wie voelt zich door de heiligheid van Golgotha verwarmd?
Gaf Christus u dat niet op Aarde?
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
Miljoenen mensen zijn moe van het bevechten van hun lagere eigenschappen:
Er zijn mensen in dit schemerland, die apathisch blijven neerliggen, niet in staat zijn om aan de ontwaking te beginnen en vooreerst maar blijven slapen.
Totdat ook voor hen het wonder gaat spreken en ze zich wakker geschud voelen.
Het merendeel van deze voelen het onbewustzijn, miljoenen zielen zijn echter actief bezig geweest zichzelf te bevechten en strijden tegen het kwade in hun levens.
Al die eigenschappen moeten overwonnen worden!
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
De stoffelijke gevoelens kunnen ook hier nog heel taai zijn:
Er zijn mensen in dit schemerland, die zich niet van het aardse bestaan kunnen losmaken, ze geven zich nog steeds aan die stoffelijke gevoelens over.
Toch komen ook zij eens tot de geestelijke ontwaking en gaan dan aan de opbouw van zichzelf beginnen.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
Het is een strijd voordat het lagere ik overwonnen is:
In ons leven moet het lagere ik bevochten worden en het kost heel veel strijd en inspanning voor het overwonnen is.
Het is het krachtige halt, toegeroepen aan al het gevaar in u zelf.
Dit lage ik heeft de mens eeuwenlang bergafwaarts gevoerd.
Dit vervloekte eigen maaksel, deze rammelende persoonlijkheid, dat menselijke monster moet overwonnen worden, eerst dan komt er vrede en rust in u zelf en op Aarde.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
Het uitgeoefende beroep op aarde kan hier nog een rol spelen:
Wie geestelijk hoger staat en de eerste sfeer als het Koninkrijk Gods kan binnentreden, is natuurlijk los van de Aarde en heeft zich deze hemel eigen gemaakt door het leven van God te dienen.
Maar wie is er op Aarde zover?
Het zijn liefdegeesten.
Wat uit hun handen komt, draagt hun eigen bezieling, hun levens zijn erop gericht het onbewuste kind van God voort te helpen.
Voor deze taak geven al die mensen de eigen persoonlijkheid.
Het spreekt weer boekdelen, dat de meeste van de mensen, die de eerste sfeer binnentreden, reeds op Aarde een geestelijke taak verrichtten.
Hoeveel verschillende taken kunt u op Aarde niet volbrengen, die feitelijk geen betekenis voor de astrale wereld hebben?
In deze wereld zijn kroegbazen niet meer nodig, uw slagers evenmin, honderden van die ambachten vertellen u, dat deze mensen stoffelijk werk verrichten en de geestelijke overgave niet kennen.
Deze mensen hebben het hier dan ook het moeilijkst, omdat zij hun dode leven van de Aarde hebben meegebracht.
Daarvan moeten zij zich losmaken.
En dat losmaken ervan is niet zo eenvoudig, ook al denkt en zegt men op Aarde, dat men onmiddellijk bereid is iets anders aan te pakken.
Hun leven lang hebben deze zielen zich op hun werk ingesteld en dan komt men niet zo gemakkelijk los van het stoffelijke denken en voelen.
Anderen, die bijvoorbeeld als dokters en verpleegsters een taak hebben verricht, mensen, die hun hele aardse leven reeds dienden, zijn in het schemerland spoedig te bereiken en gaan hier dan ook weldra verder.
Opnieuw zetten zij zich voor al het leven van God in en behalen daardoor de eerste sfeer.
Pas in de eerste sfeer kan de aardse geleerde zijn studie voortzetten.
In het schemerland is dat niet mogelijk, hier bevinden zich geen laboratoria.
Het geestelijk ontwaken aan deze zijde is dus noodzakelijk, anders staat uw leven hier absoluut stil!
Het grote geluk voor u als aards mens is, steeds gereed te zijn voor het leven hier, u verliest nu geen tijd en beleeft thans bewust al de wonderbaarlijke wetten van het stervensproces en de overgang naar hier.
Het kreunen, dat aan dit loskomen vastligt, is dan verre van u.
Ontwaking aan deze zijde doet pijn, schokt het bewuste denken en voelen en de persoonlijkheid moet dat allemaal verwerken.
Ontwikkeling aan déze zijde betekent smart, houdt groot verdriet in, doordat al dat nieuwe en hogere hier uw leven uiteenrafelt.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
De massa in schemerland wacht af:
Nu was het wachten. Op wat?
De mens in het schemerland wacht ook af.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
Wanneer de enkeling overgaat tot het willen dienen, gaat hij op weg naar de eerste lichtsfeer:
Maar dan komt het eigenlijke weten, het geestelijk instellen op het hogere leven, het willen dienen, het bereiken van de eerste hemel aan deze zijde.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
De enkeling bereikt dit meestal door te gaan werken in de duistere sferen:
Daarna volgt het verdienen van al die heiligheid, die de eerste sfeer is.
Eerst dan treedt de ziel de hogere bewustwording binnen.
Het leven in deze sfeer gaat ertoe over het andere leven van God lief te hebben en komt daardoor zelf verder.
En voor de aardse mensheid is dat precies hetzelfde.
Voor haar gelden dezelfde Goddelijke wetten, die ook de enkeling en de massa zich moeten eigen maken.
De enkeling in het schemerland daalt in de duistere sferen af om daar het leven van God te dienen, duizenden zielen bereiken hierdoor de eerste sfeer en het Koninkrijk Gods aan deze zijde.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
De massa op aarde beleeft het vechten tegen het lagere ik door een oorlog:
Voor de Aarde is dat ontwaken het gevecht tegen het kwade, dat de massa alléén door oorlog beleven kan!
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
Het is het gevecht tegen de duisternis:
En dat is ook voor de enkeling in deze sfeer, zoals ik reeds opmerkte, het gevecht op leven en dood, het gevecht tegen het verkeerde, de strijd van het duister tegen het licht, van hel tegen hemel, van het bewuste tegen het onbewuste.
Is uw strijd anders?
Hij dient om te ontwaken, om die kwade eigenschappen te overwinnen.
Aan deze zijde beleeft het zieleleven dat en dit is het overgaan naar een hogere wereld.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
De mensheid staat voor de strijd om zich los te maken van haar onbewuste ik:
Daar het schemerland de afstemming is van de enkeling, de massa en de mensheid, staan deze ervoor zich los te maken van het onbewuste-ik.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
Het onbewuste ik zit vast aan de eigenliefde:
Het onbewuste leven daar heeft zichzelf lief.
Kent u dit verschijnsel ook niet op Aarde?
Is de enkeling daar soms anders en kunnen de massa en de mensheid getuigen, dat het boven de eigenliefde staat?
Dit is niet het geval.
Dit is dus het geestelijke peil, de geestelijke afstemming voor de massa en de mensheid.
Al de zielen in deze toestand leven voor zichzelf.
Dat vervloekte ik overheerst steeds het goede en daarom vechten zij hier op Aarde op leven en dood om dat kwade te overwinnen.
Daaruit zijn uw afschuwelijke afslachting, het vreselijke leed en de smart geboren, die de gehele mensheid thans aanvaarden moet.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
Een oorlog breekt het zelfgenoegzame ik af:
Het verwende en zelfgenoegzame ik moet afgebroken worden aan deze zijde, eerst dan buigt de ziel haar hoofd voor de wetten van God en krijgt het leven van Christus betekenis.
Maar wat hier afgebroken moet worden, dient op Aarde hetzelfde lot te ondergaan en daarvoor zorgt een oorlog, die op grote schaal en met razend geweld het leven en bezittingen vernietigt.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
De mensheid wil nu geestelijk ontwaken:
Hier aan deze zijde leven honderden mensen van één kleur en die massa helpt de eenling.
Ook op Aarde ziet u dat.
Op Aarde trekt de mensheid de massa naar één toestand en dat is om het kwade te overwinnen.
De mensheid overheerst nu, de massa en de enkeling moeten volgen.
Het betere-ik van de mensheid spreekt thans voor Christus en het geestelijke ontwaken, wat geen mens op Aarde heeft verwacht.
Aan deze zijde hebben wij dat sinds eeuwen kunnen waarnemen, want wij kennen het innerlijk leven van deze enorme persoonlijkheid.
Dat optrekken heeft voor de mensheid miljoenen eeuwen geduurd.
Toen Mozes het geloof ontving waren de sferen van licht toch reeds tot stand gekomen.
Dat wil zeggen, dat het ontwaken in de geest steeds is beleefd, ook al was het slechts door de enkeling.
De enkeling heeft in al die miljoenen eeuwen bezit genomen van het Al en is tot God teruggekeerd.
Toen volgde de massa.
Thans wil de mensheid ontwaken!
Is dit geen verheugend verschijnsel?
Hiervoor hebben al die zielen het beste van zichzelf ingezet en nu kunt gij er in uw leven niet aan ontkomen.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
Er is steeds hulp aanwezig:
U wordt hierbij evenwel geholpen door een persoonlijkheid, gelijk aan de uwe, een zuster of een broeder, een meesteres of een meester voor dit leven.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941

Tweede Wereldoorlog

De mensheid als persoonlijkheid wil niet terug naar het land van haat:
Duitsland, Japan en Italië willen beslist naar het land van haat terug.
Maar de persoonlijkheid, die zich daarvan los gevochten heeft, wil dit voorkomen, zij voorziet de teruggang en de knechting van de gehele mensheid en vecht thans tegen die nog onbewuste eigenschappen een strijd op leven en dood.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
Miljoenen jaren heeft het geduurd voordat de laatste worsteling tussen het lagere en het hogere in de mens in de Tweede Wereldoorlog gevoerd werd:
In de eeuwen, die voorbijgingen, kwamen er dus telkens weer oorlogen, doordat het hogere bewustzijn nog in de mens moest ontwaken.
Dat hogere bewustzijn moest gaan overheersen om het kwade te overwinnen, wat eerst nu mogelijk is geworden.
Scherp gescheiden staan de goeden en de gewelddadigen tegen over elkaar, de eersten willen de rust en de vrede op Aarde, de laatsten ellende, overheersing, vernietiging van al het goede.
Miljoenen jaren heeft het geduurd, voordat u de laatste worsteling tussen goed en kwaad zou kunnen beleven, de strijd van laag tegen hoog, van de onbewuste tegen de bewuste mens.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
Het is de strijd tegen het onbewuste ik van de mensheid:
Het ongelooflijke leed, dat nu op Aarde geleden wordt, is door het onbewuste-ik tot stand gebracht.
Dat onbewuste- en overheersende-ik-leven wordt nu overwonnen, de massa en de mensheid willen hoger gaan en de geestelijke bewustwording verdienen.
Nu wordt het onbewuste-ik op Aarde vervloekt, want het martelt de massa.
Dit onbewuste-ik gaat over lijken.
Dit onbewuste-ik voert u naar het prehistorische tijdperk terug, martelt u in de concentratiekampen en steekt zijn hand op om u een groet te brengen, die duivels is!
Dat lege en nietszeggende-ik tracht de eigen en waarachtige persoonlijkheid te verbergen, doet zich mooi voor, maar liegt en bedriegt, zoals dit voorheen nog niet is geschied.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
Dat onbewuste ik werd bij het schrijven van het boek ‘De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien’ in 1941 nog maar door een minderheid vertegenwoordigd:
Ofschoon er nog, zoals ik al zei, een aantal procenten is, dat dit bewustzijn nog volgt, heeft het toch geen betekenis meer voor de astrale wetten, want het land van haat is overwonnen.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
Het betere ik wordt nu aangesproken:
Deze eeuw spreekt tot uw eigen leven, tot uw bewustzijnsgraad, tot uw betere-ik!
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941