Luisterboeken

Een aantal boeken van Jozef Rulof zijn ingesproken door twee vrijwilligers van de stichting.
Het uitgangspunt hierbij was het beschikbaar maken van deze boeken voor mensen met een visuele beperking.
Zowel het inspreken als het technisch registreren en reproduceren van de geluidsdragers werd uitgevoerd door vrijwilligers.
Dit project is niet opgevat als een volledig professioneel alternatief voor de gedrukte of elektronische boeken.
Vrijwilligster A. heeft de volgende boeken ingesproken:
 • Een Blik in het Hiernamaals
 • Zij die terugkeerden uit de Dood
 • De Kringloop der Ziel
 • Zielsziekten van Gene Zijde bezien
 • Door de Grebbelinie naar het Eeuwige Leven
U kunt hier een fragment
dat door vrijwilligster A. is ingesproken.
Vrijwilligster M. heeft de volgende boeken ingesproken:
 • Een Blik in het Hiernamaals
 • Zij die terugkeerden uit de Dood
 • De Kringloop der Ziel
 • Zielsziekten van Gene Zijde bezien
 • Het Ontstaan van het Heelal
 • Tussen Leven en Dood
 • De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien
 • Door de Grebbelinie naar het Eeuwige Leven
 • Geestelijke Gaven
 • Maskers en Mensen
 • Jeus van Moeders Crisje 1
 • Jeus van Moeders Crisje 2
 • Jeus van Moeders Crisje 3
 • Vraag en Antwoord 1
U kunt hier een fragment
dat door vrijwilligster M. is ingesproken.
De technische kwaliteit van deze opnames is wat minder omdat ze oorspronkelijk op cassettes zijn opgenomen en pas later naar MP3 zijn omgezet.
De 2 reeksen boeken zijn beschikbaar in MP3-formaat voor de prijs van € 10,- per boek (plus verzendkosten).
De ingesproken boeken zijn uitsluitend beschikbaar in MP3-formaat op 1 of meerdere cd’s of dvd’s, afspeelbaar op de computer, MP3-spelers en (recente) cd/dvd-spelers.
Indien u geen voorkeur aangeeft bij uw bestelling leveren wij de audioboeken in MP3 op DVD.
Indien u de MP3-boeken nodig hebt op CD in plaats van DVD, wilt u dat dan bij uw bestelling vermelden.
U kunt deze luisterboeken per e-mail bestellen met vermelding van vrijwilligster A. of M.

Samenvatting Zielsziekten van Gene Zijde bezien

Alcar, de geestelijke leider van Jozef Rulof, analyseert in het boek ‘Zielsziekten van Gene Zijde bezien’ de psychische problematiek.
Alcar heeft in de sferen van licht een ‘graad’ behaald die als ‘meester’ wordt aangeduid.
Deze graad wordt verleend aan een geest die al het leven op aarde kan doorgronden.
Deze graad kan slechts behaald worden na honderden jaren studie als geestelijke student.
Meester Alcar geeft vanuit zijn astraal leven een diepgaande analyse van de psychische ziekten op een niveau waar de officiële aardse psychologie en psychiatrie zelfs in de huidige tijd nog geen weet van heeft.
Dit boek is geschreven in de eerste helft van de twintigste eeuw, en maakt gebruik van de toenmalige benamingen voor psychische ziekten.
Zo spreekt het boek over ‘psychopathie’ in plaats van ‘mentale of geestelijke handicap of beperking’.
Meester Alcar legt in dit boek de werkelijke oorzaak van deze geestelijke handicap bloot, en verklaart waarom er verschillende graden of niveaus onderscheiden kunnen worden.
De hedendaagse psychiatrie maakt een onderscheid tussen neurotische en psychotische problematiek.
Menselijk vertaald heeft men het dan over ‘lichte’ en ‘zware’ psychische ziekten.
Bij de ‘lichte’ problematiek spreekt Meester Alcar ondermeer over ‘zwakte van geest’.
Hij maakt duidelijk dat veel psychologische problemen waar mensen mee te kampen hebben hun oorsprong vinden in irreële denkbeelden die het zenuwstelsel storen.
Zo heeft de ‘eeuwige verdoemdheid’, die door bepaalde religies gepredikt wordt of werd, zware sporen nagelaten in het denken van miljoenen mensen, die zich hierdoor bezwaard voelen en geen levenskracht meer kunnen opbrengen om hun ‘zondig leven’ te verbeteren.
Ook de vernietigende invloed van andere irreële denkbeelden wordt uitvoerig geanalyseerd.
Meester Alcar laat in dit boek duidelijk zien hoe de grootste geestelijke oorzaak van zenuwziekten gelegen is in de onwetenheid van geestelijke werkelijkheden.
Zolang de psychiatrie niet openstaat voor wedergeboorte en een leven na de dood, blijven de ‘zielsziekten’ voor haar onbegrijpbaar.
Meester Alcar toont door tal van voorbeelden aan hoe veel psychotische problematiek te maken heeft met astrale beïnvloeding.
Deze negatieve invloed van duistere geesten kan variëren van het in lichte mate versterken van lagere gevoelens in de aardse mens enerzijds, tot de diepste graad van bezetenheid anderzijds.
Vroeger sprak men hier over ‘krankzinnigheid’, een term die in het boek veelvuldig gebruikt wordt.
Meester Alcar beschrijft de oorzaken en kenmerken van deze zware problematiek zeer uitvoerig.
De lezer wordt daarom aangeraden eerst ‘Een Blik in het Hiernamaals’ en ‘Het Ontstaan van het Heelal’ te lezen, om de rechtvaardigheid van al deze geestelijke wetten beter te kunnen voelen en begrijpen.

Samenvatting Het Ontstaan van het Heelal

Dit boek behoort tot de studieboeken van de Universiteit van Christus.
Voor een goed begrip van de inhoud is het raadzaam eerst de volgende boeken te lezen:
‘Een Blik in het Hiernamaals’ en
‘De Kringloop der Ziel’.
De machtige trilogie ‘Het Ontstaan van het Heelal’ is het hoogtepunt in de eerste serie van vijf titels die Jozef Rulof mediamiek ontvangen heeft van de meesters van het licht uit het leven na de dood.
Deze trilogie bouwt voort op de fundamenten van de geestelijke wetenschap zoals die uitgebreid beschreven en toegelicht zijn in ‘Een Blik in het Hiernamaals (de werkelijkheid en aard van ons geestelijk voortleven) en in ‘De Kringloop der Ziel’ (de impact van onze vorige levens op ons gevoelsleven).
‘Het Ontstaan van het Heelal’ geeft een alomvattend beeld van het ontstaan, de ontwikkeling en de bestemming van al het leven in het heelal, en het menselijke leven in het bijzonder.
Dit beeld werd gegeven door de hoogste meesters, die een studie hebben gemaakt van al het leven, en die door konden dringen tot het allereerste ontstaan van het leven.
Als eerste waarneembaar verschijnsel in het heelal zagen ze een kosmische levensaura.
Dit ijl levensplasma verdichtte zich tot kosmische nevels, waaruit sterren en planeten geboren werden.
Deze eerste fase in de evolutie van het heelal noemen de meesters de eerste kosmische levensgraad.
Op een planeet van deze eerste levensgraad ontwikkelden zich oercellen, die zich in een gigantisch evolutieproces tot mens zouden voortstuwen.
De meesters spreken hier over het embryonale stadium van de menselijke cel, omdat dit wonderlijke proces nog steeds is terug te vinden in de moederschoot van de menselijke moeder op aarde.
In de trilogie beschrijven de meesters waar en hoe de menselijke ziel ontstond.
Hoe deze ziel de eerste cellen reeds bezielde om zich te verruimen en te verbinden met andere cellen.
Hoe in dat allereerste stadium de ziel reeds zorgde voor de bezieling van het volgende leven, de volgende reïncarnatie.
Hoe het wonderlijke samenspel tussen ziel en stoffelijke substantie de vorming en opbouw van het menselijk lichaam creëerde, langs een gigantische ontwikkelingsweg over vele planeten om tenslotte op de aarde als hoofdplaneet van de derde kosmische levensgraad de menselijke gestalte te bereiken.
In het tweede deel ontleden de meesters waar en hoe ons gevoelsleven is ontstaan.
Hoe de ervaringen van al die vorige levens in ons onpeilbare onderbewustzijn liggen opgeslagen, om van daaruit ons menselijk bewustzijn op te bouwen.
Hoe het instinct tot stand is gekomen, en hoe we ons boven dat instinct konden verheffen.
Hoe wij ons lichamelijk en geestelijk verhouden tot het dier, en waar de splitsing tussen mens en dier tot stand is gekomen.
Waar de mens verbleef tijdens de vorming van de aarde, en hoe wij als ziel naar de aarde kwamen.
Hoe de rassen en de volkeren op aarde zijn ontstaan.
Hoe de mens zelf het hiernamaals heeft opgebouwd, de sferen van duisternis en licht.
En hoe de eerste zielen reeds afscheid konden nemen van deze derde kosmische levensgraad, om hun tocht naar de volgende planeet aan te vangen.
In het derde deel geven de meesters een beeld van het onbeschrijflijk mooie leven op de planeten van de vierde kosmische levensgraad.
Daar evolueert elk mens naartoe door reïncarnatie en een geestelijke ontwikkeling in het hiernamaals.
De beschrijving van deze toekomst voor ons allen is uniek en is in geen ander boek op aarde terug te vinden.
De meesters wilden ons hiermee een beeld geven van de werkelijke diepte van onze goddelijke ziel en de plaats van het aardse leven in onze kosmische evolutie.