Psychopathie -- Bronnen

Bronteksten uit de boeken van Jozef Rulof bij het artikel ‘psychopathie’.
Door Ludo Vrebos, gebaseerd op de boeken van Jozef Rulof.
Deze bronnen veronderstellen de voorafgaande lezing van het artikel ‘psychopathie’.

Toenmalige terminologie

Op een contactavond in 1952 werd een vrouw psychopathisch genoemd, die in een artikel van een dokter tegen het jasje van haar overleden zoon aan het praten was:
Meneer schrijft een mooi stukje.
De dokter, de huisdokter die zegt: ‘Ik kom bij een zieke.’
En dan zegt ze: ‘Ja, ja, ach, mijn goeie, mijn goeie beste jongen.’
Och, meneer, toen zat ze, toen was die moeder tegen het jasje aan het praten, van haar zoon.
Die hadden ze in de oorlog doodgeschoten.
En die vrouw was nu kinds, kind.
Aan het einde van dat hoofdstuk, zegt die dokter: ‘Als u eens tijd hebt, meneer en mevrouw, praat eens een kwartiertje met dat kind.’
Kind ... weg ...
Van smart in elkaar gezakt.
Psychopathisch.
Vraag en Antwoord Deel 4, 1952
Op een andere contactavond las Jozef Rulof een geschreven vraag voor:
Ik heb hier: ‘Kunt u verklaren hoe het komt dat er tegenwoordig meer zogenaamde mongooltjes geboren worden dan vroeger?
Vraag en Antwoord Deel 2, 1951
In zijn antwoord verwees hij naar de verzamelnaam psychopathie die toen in de psychiatrie werd gehanteerd:
Maar een mongool, dat gaat direct naar de psychopathie (zie rulof.nl/psychopathie) – voelt u? – dat is halfwakend bewustzijn.
Vraag en Antwoord Deel 2, 1951

Oorzaken van meervoudige handicap

Een lichamelijke stoornis tijdens de zwangerschap bij de moeder of een disharmonie van de persoonlijkheid van de reïncarnerende ziel kan leiden tot een meervoudige handicap:
Elke disharmonie in de mens – we hebben het er verleden over gehad, over blindzijn, en die is een arm kwijt, en die komt zó op de wereld, en die is dit – dat zijn geen onrechtvaardigheden van God, maar dat is een disharmonische toestand, óf van de persoonlijkheid in die moeder, of de moeder heeft iets meegemaakt, gevallen, dit, dat, zus, zo, en daardoor is een stoornis ontstaan.
Dat kan ook.
Vraag en Antwoord Deel 2, 1951
In 1945 sprak men ook nog over ‘het achterlijke type’:
Waardoor kwamen al deze mensen in die toestand?
Voordat ik verderga, wil ik je zeggen, dat niet één van hen te genezen is!
Dit is voor de aarde het achterlijke type, de ziel als persoonlijkheid leeft gesmoord in het organisme.
Soms is dit door een lichamelijke stoornis ontstaan, maar bijna altijd door de persoonlijkheid zélf!
Zielsziekten van Gene Zijde bezien, 1945
Als de handicap door de persoonlijkheid van een ziel is veroorzaakt, houdt dit verband met haar vorige levens:
Dit houdt natuurlijk weer verband met onze vorige levens.
Deze zieken leven in hun vorige bestaan, dat wil zeggen: het vorige bestaan drukt thans het dagbewuste ik van dit leven dood!
Zielsziekten van Gene Zijde bezien, 1945

Van disharmonie naar harmonie

Bij de beantwoording van een vraag gaf meester Zelanus een verklaring op zielsniveau:
U hebt u vanuit de harmonie naar de disharmonie gebracht.
En nu moet u door die disharmonie heen weer naar de harmonie.
Vraag en Antwoord Deel 5, 1950
Ruw geweld naar een ander mens veroorzaakt een disharmonie met de eigen wedergeboorte:
Ruw geweld verwijdert u van de Goddelijke wet, de wet voor de geboorte!
Anderen bleven of zijn reeds in harmonie gekomen met die wetten en gaan u voor!
Zij zullen hun levens afmaken door de verkregen bewustwording, maar gij kunt thans duizenden jaren wachten voordat uw wedergeboorte plaatsvindt.
Gij sloot uw leven voor de kosmische harmonie af.
Maskers en Mensen, 1948

Miskraam

Op een contactavond legde Jozef Rulof uit dat een miskraam ook kan ontstaan door een ziel die het disharmonische voelen en denken uit haar vorige levens nog niet tot rust heeft kunnen brengen:
En deze geboorte in het moederlijke organisme, dus de bevruchting, is het begin van denken en voelen, van bloei, groei, ontwaking, of ... de ziel drukt de vrucht stuk en dan krijgen wij de misgeboorten te zien, die zulke zielen beleven.
Dit is voor de ziel als mens telkens weer het terugkeren voor de schepping, de eerste aanraking dus voor stof en ziel als embryonaal leven, waardoor dus het gevoelsleven weer ontwaakt en de mens aan een nieuw leven begint!
Vraag en Antwoord Deel 1, 1950
Een gewelddadig gevoelsleven drukt het embryo stuk:
Maar wanneer zo’n kind op de wereld komt, dan heeft dat zieleleven ... dat gevoelsleven drukt het organische leven, de weefsels, in die cellentoestand, dat embryo, stuk.
En nog niet stuk, want dan krijgt u een misgeboorte.
En dat gebeurt ook.
Vraag en Antwoord Deel 4, 1952
En nu krijgt u voorstadia, dat wil zeggen, u krijgt toestanden waardoor de ziel dus een aanraking beleeft met de moeder, het eitje, de cel, en dóór het gevoel, dóór dit ontwaken wringt het gevoelsleven die cel stuk.
En dat gebeurt vijf-, zes-, zevenmaal, totdat die persoonlijkheid, die nu wakker wordt, in harmonie blijft, enigszins, met het lichaam; maar volkomen psychopathisch, disharmonisch denkt en voelt.
En nou groeit toch de vrucht door, u krijgt het kind, en dan hangt dat kind zo in elkaar.
Vraag en Antwoord Deel 4, 1952
Dezelfde ziel kan meermaals bij dezelfde moeder terugkomen om telkens langer de groei van een embryo te kunnen beleven:
Bijvoorbeeld: mensen hebben een kind verloren, ik heb mensen ontmoet, en onherroepelijk is diezelfde persoonlijkheid terug.
Dat kan zevenmaal gebeuren.
Zevenmaal.
Dat wil zeggen: zeven graden voor de geboorte, en zevenmaal om die stof op te bouwen; die mogelijkheid, dat is het in harmonie komen met de baring, met de geboorte, met de moeder.
Dus de geest komt in harmonie met de moeder.
En dan is het mogelijk dat u een miskraam krijgt, kind weg.
Weer een, weer een.
Kind weg.
En hetzelfde kind komt tot zevenmaal toe terug.
Dat gebeurt ook.
Vraag en Antwoord Deel 2, 1951

Vervorming van het lichaam

Als de ziel al tot de geboorte kan komen, is zij al een stap verder:
De ziel is het, die opnieuw tot het stoffelijke leven moet terugkeren, waarin zij als persoonlijkheid eens al de wetten heeft overschreden.
Wat is nu het beginstadium voor dit leven?
Het vernietigende.
De persoonlijkheid overheerst en is nu in disharmonie met het organische leven.
Tijdens het éénzijn met de moeder vervormt de geest de stoffelijke weefsels, maar toch blijft het gevoelsleven in zijn diepste wezen wakker en denkt.
Die kracht bezit elk mens, want in het verleden, dat voor het stoffelijke leven het onderbewustzijn is, voelt en denkt het zieleleven normaal.
Dat is nu het verleden!
Daarin liet ik je voelen en zien en dit fenomeen bezit elk wezen.
Na tal van geboorten te hebben beleefd kan deze zieke eens het normale betreden.
Zielsziekten van Gene Zijde bezien, 1945
De wil is dan overheersend:
Wanneer het leven op aarde door de mens tot over die grens opgevoerd is, André, is ook de kracht van diens wil zo ontzaglijk sterk en geconcentreerd ingesteld, dat geen weefsel hiertegen weerstand kan bieden en dus moet bezwijken of vervormd moet raken.
De geest dwingt het organisme en overheerst het embryonale stadium dat in een onnatuurlijke richting het groei- en bloeiproces volbrengt.
Het gevolg is nu: deze apathische toestand!
Zielsziekten van Gene Zijde bezien, 1945
Normaal stuwt het gevoelsleven de vorming van een nieuw lichaam:
Want het gevoelsleven stuwt het lichaam.
Vraag en Antwoord Deel 2, 1951
Maar als er geen voldoende harmonisch gevoel meer stuwend is, ontstaat een verwrongen lichaam:
En nou moeten die weefsels op natuurlijke harmonische liefde-kracht, moeten die weefsels als embryo, vanuit het embryonale leven in de moeder, moet zich gaan verdichten, moet gaan uitstralen en uitdijen, en daar zit geen normaal gevoel in die cel.
En nu krijg je dat verwrongen karakter.
Dat verwrongen karakter is het verwrongen gelaat.
Zo waarachtig en juist weerspiegelt de mens uiterlijk het innerlijk, daar kunt u geen speld tussen krijgen.
Vraag en Antwoord Deel 2, 1951
Deze psychopathie is niet te genezen, omdat de persoonlijkheid nog het geweld in zich heeft, waarmee zij in een vorig leven heeft gehandeld:
Er zijn mensen die willen gaarne een psychopathisch leven genezing geven, maar mijn hemel, mijn hemel, indien die persoonlijkheid volkomen ontwaakt, dan heb je een duivel in huis (zie rulof.nl/psychopathie).
Want psychopathie is afbraak.
Voel je dat?
Er zijn mensen die willen psychopathie oplossen: ‘Ja, ik moet dit en die mensen dit.’
Maar mijn god, mijn god, wanneer die mens nu weer ontwaakt ... want we zijn, door afbraak hebben we ons tot dat onbewuste gebracht, en we hebben ons bewustzijn, ons natuurlijk éénzijn met de wetten van God hebben wij gesmoord.
Voel je dat?
En nu willen wij zo’n gek ...
Een gek is nog niet zo erg.
Maar een psychopaat, dat verwrongen gelaat ...
Hebt u ze in Noordwijk niet gezien, die kinderen, die daar zo ...
Komen ze aan: ‘Whè whè whè.’
Ik denk: god, god, god.
Nou, dat willen ze graag beter maken.
Ik denk: Och, mijn lieve mens, blijf er toch met de vingers af want het lijkt wel of je een orkaan wakker maakt.
Als die persoonlijkheid, dat gevoelsleven dat nu gesmoord is door zichzelf ...
Dat heeft daar de lichamelijke stelsels verwrongen, nou zien we daar een ...
Wat zijn dat voor wezens?
Er lopen van die oude mannetjes bij.
Gottegottegot.
En dan zeggen ze: ‘O, wat een zielepoot en wat een achterlijkheid.’
Maar mensen, weet u dat daar de demon in zit (de spreker bedoelt niet dat er een externe demon in zit, maar wel dat de persoonlijkheid bij bepaalde diepe graden van psychopathie zich in vorige levens demonisch heeft uitgeleefd en nu tijdens het natuurlijk éénzijn met de vrucht in de moederschoot de stelsels van het nieuwe lichaampje ongewild en onbewust verwringt, zie rulof.nl/psychopathie) die zich in levens en levens en levens heeft uitgeleefd, en het natuurlijke éénzijn met de vrucht heeft overschreden ?
En nu komt dat weer wakker en wringt elk fundament van die tempel uit de voegen, en verscheurt het eigenlijke natuurlijke beeld, die dan de mens heet; een normaal gezicht, een normaal gelaat, een normaal natuurlijk gevoelsleven.
Dat is psychopathie.
Vraag en Antwoord Deel 2, 1951

Herstel

Op bevel van Hitler werden in de Tweede Wereldoorlog systematisch honderdduizenden mensen met een handicap vergast of op een andere wijze gedood.
Tijdens een contactavond in 1950 vroeg iemand aan meester Zelanus wat het lot is van deze mensen.
Meester Zelanus legde uit dat deze mensen hun evolutie werd ontnomen, doordat ze in die afgenomen levensjaren de werking van de lichamelijke organen niet konden beleven:
Nú, de zieke in het lichaam, dertig jaar, twintig jaar leven, niet dat kind is krankzinnig, wat dacht u wat de organen, wat de persoonlijkheid dagelijks opneemt in die psychopathie?
Nu wordt dat kind vergast en nu vraagt dat kind: ‘Waarom hebt u mij die dertig jaar evolutie ontnomen, Hitler?’
En dat is nu de afbraak, dat is nu jammer.
En nou moet u, met al deze wetten moet u zeggen: laat de natuur leven, evolueren, dat opent zich en sluit zich vanzelf.
Vraag en Antwoord Deel 5, 1950
Daarom is het belangrijk dat de samenleving voor de mensen met een meervoudige handicap zorgt:
En de staat, omdat de heren, omdat deze mensen de vertegenwoordigers zijn van uw volk, moeten zij voor het ziekelijke kind zorgen; dat hoeft u niet te doen.
Vroeger deed men dat.
Maar nu moet de gezonde, de maatschappij moet voor het psychopathische, krankzinnige kind waken.
Vraag en Antwoord Deel 5, 1950
Door het beleven van deze incarnaties is de persoonlijkheid zich aan het herstellen:
Nu echter is deze persoonlijkheid bezig zichzelf weer te herstellen.
Zielsziekten van Gene Zijde bezien, 1945
Leven na leven werkt de ziel zich weer toe naar het normale bewustzijn op aarde:
Hierin liggen zeven graden.
De éne mens is nu wat verder dan de ander en leeft ergens tussen het derde en vijfde stadium voor het normale bewustzijn.
Anderen leven weer in hun eigen levensgraad, doch allen maken zich gereed voor het normale stoffelijke bewustzijn, dat ze thans tijdelijk hebben afgelegd.
De één is weer voor het eerst op aarde, dus na de algehele ondergang op aarde terug, de ander leeft reeds in het vierde of vijfde stadium om straks het normale bewustzijn te verkrijgen.
Dat is het natuurlijke en gezonde levensbewustzijn voor de stoffelijke mens.”
Zielsziekten van Gene Zijde bezien, 1945
Die herstelperiode is voor elke ziel verschillend, zodat de meesters over deze problematiek weer vijfentwintig boeken zouden kunnen schrijven:
Over uw vraag kun je natuurlijk wel weer vijfentwintig boeken schrijven.
Zo diep is dit.
Want nu gaan we al de karakters na, de gevoelslevens na van zo’n kind, in vergelijking met de andere toestanden weer.
De ene heeft dit bewustzijn, de ander heeft dat bewustzijn; bewustzijn is er nog niet.
Maar nu gaan we de reïncarnatie volgen, levens zien, en dan uiteindelijk gaan we er nog eens vijf en tien à twintig levens, vijf, zes, zeven levens bijleggen, en dan krijgt u weer het normale menselijke leven terug.
Vraag en Antwoord Deel 4, 1952
Wanneer men het normale bewustzijn heeft teruggewonnen, kan met het goedmaken van het karma begonnen worden:
En nu komt dat leven tot ons terug.
Wild was het toen het heenging.
Losgeslagen is het van het Goddelijke anker, als ’n wrak ontmoet je dit leven.
Wat gebeurt er?
Kijk nu maar naar ál je psychopaten!
Die verwrongen maskers hebben in vorige levens stukken en brokken geschapen, achtergelaten en komen terug, om eerst zélf het harmonische te beleven, maar daarna begint het goedmaken wat eens misdreven werd.
Maskers en Mensen, 1948

Eerste lichtsfeer

Door het boek ‘Een Blik in het Hiernamaals’ kan men voor zichzelf bepalen op welke sfeer in het hiernamaals men is afgestemd:
U kunt hier pertinent bepalen, door ‘Een Blik in het Hiernamaals’, waar u heen gaat en waar u terechtkomt daarzo.
Hoe u bent, hoe u denkt, is uw lichaam.
Denkt u maar even verkeerd over liefde en geluk en leven en alles, dan vervormt zich ook het lichaam, want dan krijgt u de geestelijke psychopathie, het geestelijk onbewustzijn in de sferen van licht, die waarheid, harmonie zijn, rechtvaardigheid, liefde.
En wij zijn maar even naast die werkelijkheid van die harmonie, voor die liefde, dan hebben wij al geen normaal gezicht meer, dan is het al vervormd, hè?
Die handen, wat ik u zei, worden klauwen, die ogen dat is gloeiend vuur.
Vraag en Antwoord Deel 3, 1952
In de eerste lichtsfeer is elke disharmonie overwonnen:
De mens, die de eerste sfeer heeft bereikt, is vrij van élke disharmonische gedachte.
Voor deze ziel bestaat er geen psychopathie meer, géén krankzinnigheid, niets van alles, waardoor de mens van Moeder Aarde zichzelf heeft verduisterd.
Dat is overwonnen!
De Kosmologie van Jozef Rulof Deel 5, 1944
Dan is het ook duidelijk dat woorden als ‘psychopathie’ door de mens zijn uitgevonden en geen zielsniveau vertolken:
Is psychopathie werkelijke waanzin?
Is dat afbraak, psychopathie?
Is een gek werkelijk gek?
Noemt u onbewustzijn gekheid?
Is die man krankzinnig, die moeder?
Is er krankzinnigheid op de wereld?
Wist u dat, er is geen krankzinnigheid, er is ook geen psychopathie, die naam, die woorden hebt ú uitgevonden.
Vraag en Antwoord Deel 5, 1950
Op zielsniveau zijn er alleen graden van evolutie:
En er is niet één psychopaat op de wereld, niet één gek, niet één dom mens; er is alleen evolutie in alles.
In welke graad leeft u?
Vraag en Antwoord Deel 2, 1951